Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.sk

Operačný program informatizácia spoločnosti

aktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

aktívny odkaz na Európsku jednotku pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)

aktívny odkaz na Európsku justičnú sieť

aktívny odkaz na portál e-Justice

OLAF

aktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Čo potrebujete k žiadosti o výpis a odpis z Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Poplatok

Tlačivá

Žiadosti o výpis a nahliadnutie do odpisu podávané fyzickou osobou

Žiadosti o výpis a odpis podávané orgánmi

Informácie poskytované z evidencie registra trestov

 

 

OZNAM

V prípade nedostatku kolkov môžu občania od 8. 10. 2012 zaplatiť správny poplatok v hotovosti priamo na pracoviskách všetkých okresných prokuratúr.

Poplatok bude preberať od žiadateľa zamestnanec prokuratúry na základe očíslovanej potvrdenky s dvomi kópiami, pričom originál zostáva pokladníčke a dve kópie dostane žiadateľ. Jednu kópiu potvrdenky odovzdá žiadateľ spolu so žiadosťou o výpis, resp. odpis z registra trestov.

 

Potvrdenka bude obsahovať tieto náležitosti:

 1. číslo potvrdenky,
 2. pečiatku,
 3. dátum,
 4. meno a adresu (ktorá sa vyplní podľa predloženého dokladu totožnosti) ,
 5. dôvod vydania potvrdenky („Poplatok za vydanie výpisu z registra trestov", resp. „Poplatok za vydanie odpisu z registra trestov"),
 6. prijatú finančnú čiastku (4,- €) uvedenú číslom aj slovom,
 7. podpis zamestnanca okresnej prokuratúry, ktorý hotovosť prijala.

 

 Poplatok za vydanie výpisu z registra trestov 

 

Poplatok za vydanie výpisu z registra trestov je kolok (kolky) v celkovej hodnote 4 euráKolky nie je možné zakúpiť v priestoroch registra trestov.

Správny poplatok za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov v obciach, ktoré vedú matriku je 1,50 eura.

Poplatok za vydanie odpisu pre oprávnené orgány a oprávnené osoby, ktorým možno odpis registra trestov vydať len na zákonom ustanovený účel je 4 eurá a správny poplatok za overenie správnosti údajov v žiadosti v obciach, ktoré vedú matriku je 1,50 eura.

 

V Bratislave na pracovisku Registra trestov, na Kvetnej ulici č. 13, občania na výpis z registra trestov a odpis registra trestov nepotrebujú kolkovú známku, ale jej hodnotu uhradia v platobnom kiosku, ktorý im vydá potvrdenie. Vydané potvrdenie následne odovzdajú príslušnej pracovníčke Registra trestov namiesto kolkovej známky. Do platobného kiosku možno použiť bankovky v hodnote 5 € a 10 € ako aj mince v hodnote 1 € a 2 €.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky prosí občanov o zhovievavosť pri prípadných problémoch, ktoré sa môžu počas skúšobnej prevádzky vyskytnúť.

   

Tlačivá

Prostredníctvom internetu nie sú prístupné.
Údaje na tlačivách musia overiť určení zamestnanci (prokuratúry; obce, ktoré vedú matriku; zastupiteľského úradu Slovenskej republiky) z predložených originálov dokladov, preto žiadosti nie je možné vybaviť prostredníctvom internetu.
Tlačivá pre občanov sú prístupné na každom orgáne prokuratúry, alebo v obci, ktorá je matričným úradom.
V zahraničí sú tlačivá prístupné na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. 
Ak si občan rozmnoží tlačivo na kopírovacom stroji, musí upraviť rozmery kópie na veľkosť podľa originálneho formulára, inak žiadosť nebude vybavená.

Tlačivá  je možné objednať faxom, alebo na adrese:

Tlačiareň ZVJS

Gucmanova 19/670

priečinok 7

920 41 Leopoldov

fax: 033/733 02 41

 

Žiadosti o výpis a nahliadnutie do odpisu podávané fyzickou osobou

Kto môže podať žiadosť a komu sa vydá, potrebné doklady

Kde, ako a poplatky

Overovanie žiadostí

Za aký čas získate výpis

  

Kto môže podať žiadosť a komu sa vydá, potrebné doklady

žiadosti o výpis

žiadosti o odpis

 

Podanie a vydanie žiadosti o výpis:

 • sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená,
 • môže podať a prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom:

splnomocnenec musí mať nasledujúce doklady:

ak je splnomocnený občan

Slovenskej republiky

 

za seba

za osobu, ktorá ho splnomocnila (splnomocniteľa)

1. platný občiansky preukaz - originál, nie úradne overenú kópiu

2. úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom) - originál, nie staršie ako 30 dní, ktoré sa pripája k žiadosti

ak zastupuje občana SR

ak zastupuje cudzinca

3. musí predložiť platný občiansky preukaz splnomocniteľa - originál, nie úradne overenú kópiu.

3. musí predložiť platný originál cestovného dokladu – pasu splnomocniteľa, nie úradne overenú kópiu

4. rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka úradným znalcom - prekladateľom (zoznamy prekladateľov sú uvedené na každom súde, resp. v JASPI)

ak je splnomocnený cudzinec

 

za seba

za osobu, ktorá ho splnomocnila (splnomocniteľa)

1. platný cestovný doklad (pas) - originál, nie úradne overenú kópiu

2. úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom) - originál nie staršie ako 30 dní, ktoré sa pripája k žiadosti

ak zastupuje občana SR

ak zastupuje cudzinca

3. musí predložiť platný občiansky preukaz splnomocniteľa - originál, nie úradne overenú kópiu

3. musí predložiť platný originál cestovného dokladu – pasu splnomocniteľa, nie úradne overenú kópiu

4. rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka úradným znalcom - prekladateľom (zoznamy prekladateľov sú uvedené na každom súde, resp. v JASPI)

V Slovenskej republike môže občan podať žiadosť o výpis na každom orgáne prokuratúry, alebo v obci, ktorá je matričným úradom. Kolkový poplatok za výpis  je 4 eurá.

V zahraničí sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, ktorý za konzulárny poplatok vybavenie výpisu a jeho doručenie sprostredkuje. Informácie o výške poplatku získate na zastupiteľskom úrade v zahraničí.

 

Odpis vydá generálna prokuratúra  len zákonom ustanoveným oprávneným orgánom alebo oprávnenej osobe uvedenej v zákone o registri trestov a len na zákonom stanovený účel. Oprávnenou osobou je:

 • uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo v technickej službe,
 • zamestnanec v bezpečnostnej  službe alebo technickej službe.

Odpis sa vydá na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti. Môže ho podať a prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom.

Nahliadnutie do odpisu registra trestov generálna prokuratúra umožní osobe, ktorej sa týkajú záznamy vedené v registri trestov na základe písomnej žiadosti o nahliadnutie do odpisu registra trestov. Po overení totožnosti si môže osoba, ktorej sa záznamy týkajú urobiť zo záznamov výpis.

 

Kde, ako a poplatky

v Slovenskej republike

v zahraničí

 

V Slovenskej republike môže občan podať žiadosť o výpis na predpísaných tlačivách s kolkovým poplatkom 4 eurá na každom orgáne prokuratúry, alebo v obci, ktorá je matričným úradom. Na žiadosti, ktoré sú vybavované novým spôsobom (načítanie údajov elektronickou formou z občianskeho preukazu) sa kolky nenalepujú. Ak podá žiadosť v obci, ktorá je matričným úradom zaplatí kolkový poplatok za výpis alebo odpis 4 eurá a za overenie správnosti údajov v žiadosti aj správny poplatok 1,50 eura.

Vydávanie predpísaných úradných tlačív zabezpečuje generálna prokuratúra. Formulár žiadosti poskytnú žiadateľovi len na každom mieste podania (orgány prokuratúry a obce).

Vybavovanie žiadostí v režime na počkanie je od roku 2007 možné aj na niektorých okresných prokuratúrach (úradné hodiny a adresy). V podateľniach registra trestov pracujúcich v režime na počkanie je vybavovanie žiadostí  pre občanov z celého Slovenska. Úradné hodiny pracoviska na počkanie v Bratislave na Kvetnej ulici. 

Od 1. 7. 2014 je možné vybavovanie žiadostí v režime na počkanie na 12 pracoviskách Slovenskej pošty geograficky rovnomerne rozmiestnených po celej SR. Predmetné služby sú poskytované za poplatok 6 eur (poplatok za výpis/odpis (podľa § 15 zákona č. 330/2007 o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) registra trestov 4,- eurá + spoplatnenie služby Slovenskou poštou 2,- eurá).

Poplatky za písomné žiadosti o výpis

miesto podania

tlačivo

správny poplatok

kolkový poplatok

  prokuratúra

č. 1

bezplatne

4 eurá

  obec

č. 3

1,50 eura

4 eurá

  zastupiteľský úrad

č. 1

individuálne, podľa štátu

 

V zahraničí sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, ktorý za konzulárny poplatok vybavenie výpisu a jeho doručenie sprostredkuje. Žiadosť možno podať len na predpísaných tlačivách, ktorých vydávanie zabezpečuje generálna prokuratúra a údaje v nej uvedené musia byť overené zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. Formulár žiadosti poskytnú žiadateľovi na každom mieste podania - zastupiteľskom úrade. Žiadosti o výpis sa vystavujú len v slovenskom jazyku. Nový spôsob vybavovania žiadostí (načítaním identifikačného dokladu elektronickou formou) sa u cudzincov neaplikuje.

 

Overovanie žiadostí

Správnosť údajov uvedených v žiadosti overujú:

 • určení zamestnanci prokuratúry,
 • obce, ktoré vedú matriku,
 • zastupiteľské úrady Slovenskej republiky.

Žiadosť musí obsahovať údaje:  

 • meno a priezvisko osoby,  v prípade zmeny mena a zmeny priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko, prípadne prezývku, ak ju osoba má,
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • miesto a okres narodenia,
 • štát narodenia
 • adresu trvalého pobytu,
 • u cudzinca aj štát narodenia,
 • štátne občianstvo,
 • pohlavie,
 • meno a priezvisko otca,
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko matky.

Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guličkovým perom, strojom).

Správnosť údajov sa overuje v písomnej žiadosti nasledovne:

 • údaje uvedené v jednotlivých kolónkach žiadosti sa overujú podľa originálu platného občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujjúceho totožnosť,
 • u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka úradným znalcom prekladateľom a z originálu predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (rodný list, rodný a krstný list, potvrdenie o narodení, sobášny list a pod.),
 • žiadateľ na vyzvanie preukazuje rodným listom meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, ak je to potrebné na odstránenie pochybností o totožnosti žiadateľa.

Poverený zamestnanec prokuratúry po overení správnosti údajov v žiadosti vyznačí dátum overenia, opatrí žiadosť úradnou pečiatkou a podpisom. Overenie žiadostí je bezplatné.

Poverený zamestnanec obce postupuje pri overovaní primeraným postupom ako pri osvedčovaní podpisov. Po overení správnosti údajov v žiadosti vyznačí typ dokladu, jeho číslo, poradové číslo v knihe osvedčení, adresu pobytu žiadateľa, opatrí žiadosť okrúhlou pečiatkou obce s erbom a podpisom. Za overenie správnosti údajov v žiadosti vyberá orgán obce správny poplatok 1,50 eura. Po overení správnosti údajov orgány prokuratúry a obce zasielajú žiadosti na Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Načítanie údajov novou elektronickou formou:

 • údaje v podanej žiadosti sa overujú skenovaním identifikačného dokladu občanov Slovenskej republiky,
 • na podanú žiadosť sa nalepí oddeliteľná spodná časť kolkovej známky,
 • overená žiadosť sa ukladá do spisovej evidencie overujúceho orgánu a nevracia sa žiadateľovi,
 • po lustrácii sa žiadateľovi vydáva nová forma výpisu z registra trestov, na ktorú sa nalepí oddeliteľná horná časť kolkovej známky a doklad je opatrený špeciálnymi pečiatkami ,
 • nová forma výpisu je chránená šifrovou ochranou; overenie pravosti vydaných záznamov z registra trestov je možné na orgáne prokuratúry, na ktorej sa podávajú žiadosti novou formou.

Výhody nového spracovania:

 • identifikačné údaje sa do počítača nasnímajú skenerom priamo z občianskeho preukazu,
 • elektronický prístup pre vzdialených používateľov (okresné prokuratúry),
 • rýchla kontrola vydaných záznamov, pretože sú žurnalizované,
 • písomné žiadosti sú archivované na orgáne prokuratúry,
 • tlačivá sú vydávané šifrovanou formou, čo zabezpečuje nefalšovateľnosť.

 

Za aký čas získate výpis

V súčasnosti vybavuje register trestov žiadosti na počkanie na 22 pracoviskách okresných prokuratúr.

Na ostatných pracoviskách (prokuratúry a obce) trvá väčšinou 1 až 3 dni. Vybavenie žiadostí sa predlžuje  o čas doručenia Slovenskou poštou.

 

Žiadosti o výpis a odpis podávané orgánmi

Výpis z registra trestov sa vydá na žiadosť súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného konania alebo na žiadosť orgánu verejnej správy, ak to ustanovuje osobitný zákon (napr. zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

Odpis vydá generálna prokuratúra len zákonom ustanoveným oprávneným orgánom a len na zákonom stanovený účel. O odpis registra trestov môže požiadať a odpis môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. 

Pre postup

 • uchádzača o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoby a
 • zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby

vydala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Metodické usmernenie postupu pri prijímaní žiadostí o odpis registra trestov podľa § 15 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Akým orgánom a na aké účely sa odpis vydáva

Pre potreby trestného konania:

a) orgánom činným v trestnom konaní a súdom,
b) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (v konaní o dovolaní, uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii, žiadosti o milosť, upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ak má byť vyhostený alebo ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis),
c) Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
d) národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného zákona.

Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov:

a) útvaru Policajného zboru,

b) Národnému bezpečnostnému úradu,
c) Slovenskej informačnej službe a
d) Vojenskému spravodajstvu

Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon:

a) Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky,
b) Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky,

c) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky a na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení,
d) Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
e) orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie

1. sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,

2. sudcu,

3. právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,

4. v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a Národného bezpečnostného úradu,
5. v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,

6. v štátnej službe colníka,

7. notára,

8. súdneho exekútora,

9. advokáta a
10. vyššieho súdneho úradníka.

f) Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,
g) Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
h) Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,
i) Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,

j) orgánu územnej vojenskej správy na účely zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh,
k) služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka

Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,
l) okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie,
m) Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

 

Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.). Žiadosť o odpis registra trestov oprávnehého orgánu musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o odpis žiada; meno a priezvisko určenej osoby určenej oprávneným orgánom, ktoré vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada (okrem Slovenskej informačnej šlužby a Vojenského spravodajstva).

V stĺpci  „účel žiadosti” je potrebné uviesť úplný popis zákonného predpisu (číslo zákona, paragraf, odsek, písmeno), podľa ktorého sa výpis alebo odpis orgánu vydáva. 

Orgánom, ktoré majú vytvorené technické a legislatívne predpoklady sa poskytujú pdaje z registra trestov aj elektronickou formou.

 

Informácie poskytované z evidencie registra trestov

sa vydávajú na preukazovanie o trestnej bezúhonnosti osôb. Delia sa na:

Výpis  z registra trestov (ďalej len „výpis")

Odpis  registra trestov (ďalej len „odpis")

Uvádzajú sa v ňom všetky doteraz nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky alebo súdom členského štátu Európskej únie v trestnom konaní, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, akoby nebol odsúdený.
Uvádzajú sa v ňom všetky údaje o každom právoplatnom odsúdení osoby, ktorej sa odpis týka, o priebehu výkonu trestu a výkonu ochranného opatrenia a odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.
Súčasťou odpisu sú aj údaje o:
a) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
b) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
c) právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak právne účinky rozhodnutia na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis.

To znamená všetky aktuálne tresty, ktoré platia, ktoré trvajú.

To znamená všetky údaje zaznamenané v registri trestov 100 rokov od narodenia občana. Údaje vedené v odpise nie je možné zahladiť.