Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Register trestov
 3. Čo potrebujete k žiadosti o výpis / odpis

Čo potrebujete k žiadosti o výpis / odpis registra trestov

Poplatok

Tlačivá

Žiadosť o výpis / odpis registra trestov

Postup pri podávaní žiadosti o výpis z registra trestov právnickej osoby

Výstupy poskytované z evidencie registra trestov

Informácie pre oprávnené orgány

Register trestov vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Zmena vo vydávaní výpisov/odpisov registra trestov 

  

Uznesením Riadiaceho výboru eKolok č. 1/2021 Ministerstva financií SR bolo schválené stiahnutie hotovostných samoobslužných kioskov zo súdov a prokuratúry z dôvodu nedostatočnej využiteľnosti tohto platobného kanálu. Termín vypnutia hotovostných samoobslužných kioskov je 30.09.2021.

Z uvedeného dôvodu oznamujeme, že na zakúpenie kolkov potrebných na vyžiadanie si výpisu/odpisu z registra trestov a viacjazyčného štandardného formulára, bude v samoobslužnom kiosku, ktorý sa nachádza na klientskom centre registra trestov GP SR, Kvetná 13, Bratislava, od 01.10.2021 možná len PLATBA PLATOBNOU KARTOU. 

Ak by nebola možná platba platobnou kartou, naďalej je možné zakúpiť si kolky v hotovosti na pracoviskách Slovenskej pošty a.s..

Od 01.8.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v súlade s ktorou bol novelizovaný aj zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. 

Od 01.08.2019 sa zavádza poplatok za  vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu* v sume 5,- eur.

Poplatok za výpis z registra trestov sa nemení a zostáva suma 4,- eurá na podateľni Registra trestov, 3,90 eura na pracoviskách IOM Slovenskej pošty a matrikách.

Žiadateľ, ktorý žiada o vydanie výpisu z registra trestov spolu s viacjazyčným štandardným formulárom uhradí spolu poplatok 9,- eur.

* Osobitným predpisom sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (U. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

  

 Poplatok za vydanie výpisu / odpisu registra trestov 

Poplatok za vydanie výpisu / odpisu registra trestov je 4,- eurá a uhrádza sa prostredníctvom platobného systému eKolku. eKolky je možné zakúpiť v kiosku na Podateľni registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, Bratislava, alebo na pracoviskách Slovenskej pošty a.s.

 

Na úhradu poplatku v kiosku na Podateľni registra trestov je možné použiť len platobnú kartu.

 

Správny poplatok za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis / odpis registra trestov  je v obciach, ktoré vedú matriku 1,50 eura. 

  

     

Tlačivá

Údaje na tlačivách musia overiť určení zamestnanci (prokuratúry; obce, ktoré vedú matriku; zastupiteľského úradu Slovenskej republiky) z predložených originálov dokladov, preto žiadosti nie je možné vybaviť prostredníctvom internetu.

Tlačivá pre občanov sú prístupné na klientskom centre registra trestov, alebo obci, ktorá je matričným úradom.

V zahraničí sú tlačivá prístupné na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Pri vybavovaní žiadosti o výpis / odpis registra trestov na pracoviskách Slovenskej pošty a.s., nie je tlačivo potrebné.Tlačivá je možné zakúpiť v predajniach Ševt.

Tlačivá  je možné objednať na adrese:

Tlačiareň ZVJS

Gucmanova 19/670

priečinok 7

920 41 Leopoldov

objednavky.tlaciaren@zvjs.sk

Vo vzťahu k registru trestov sa používajú nasledovné typy tlačív:

Žiadosť o výpis / odpis registra trestov

Kto môže podať žiadosť a komu sa vydá, potrebné doklady

Nahliadnutie do odpisu registra trestov

Kde, ako a poplatky

Overovanie žiadostí

Za aký čas získate výpis

  

Kto môže podať žiadosť a komu sa vydá, potrebné doklady

žiadosti o výpis

žiadosti o odpis

Pre vyžiadanie výpisu z registra trestov pre fyzickú osobu, ako aj pre vyžiadanie odpisu registra trestov pre fyzickú osobu je možné využiť aj elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré umožňujú prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o výpis registra trestov elektronicky.  www.genpro.gov.sk/elektronicke-sluzby-gp-sr-3905.html

Pre sprístupnenie služieb sa musí žiadateľ autentifikovať prostredníctvom svojho občianskeho preukazu (eID karty s príslušnou čítačkou). Služba je spoplatnená podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Výpis:

 • sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená,

 • môže podať a prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom:

 

splnomocnenec musí mať nasledujúce doklady:

ak je splnomocnený občan

Slovenskej republiky

 

za seba

za osobu, ktorá ho splnomocnila (splnomocniteľa)

1. platný občiansky preukaz - originál, nie úradne overenú kópiu

2. úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom) - originál, nie staršie ako 90 dní, ktoré sa pripája k žiadosti

ak zastupuje občana SR

ak zastupuje cudzinca

3. musí predložiť platný občiansky preukaz splnomocniteľa - originál, nie úradne overenú kópiu.

3. musí predložiť platný originál cestovného dokladu – pasu splnomocniteľa, nie úradne overenú kópiu

4. rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka úradným znalcom - prekladateľom (zoznamy prekladateľov sú uvedené na každom súde, resp. na  www.slov-lex.sk)

 

ak je splnomocnený cudzinec

 

za seba

za osobu, ktorá ho splnomocnila (splnomocniteľa)

1. platný cestovný doklad (pas) - originál, nie úradne overenú kópiu

2. úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom) - originál nie staršie ako 90 dní, ktoré sa pripája k žiadosti

ak zastupuje občana SR

ak zastupuje cudzinca

3. musí predložiť platný občiansky preukaz splnomocniteľa - originál, nie úradne overenú kópiu

3. musí predložiť platný originál cestovného dokladu – pasu splnomocniteľa, nie úradne overenú kópiu

4. rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka úradným znalcom - prekladateľom (zoznamy prekladateľov sú uvedené na každom súde, resp. na  www.slov-lex.sk )

V Slovenskej republike môže občan podať žiadosť o výpis na klientskom centre registra trestov, alebo v obci, ktorá je matričným úradom alebo na niektorej z pobočiek Slovenskej pošty.

V zahraničí sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, ktorý za konzulárny poplatok vybavenie výpisu a jeho doručenie sprostredkuje. Informácie o výške poplatku získate na zastupiteľskom úrade v zahraničí.

Odpis

           

 • sa vydá len zákonom ustanoveným oprávneným orgánom alebo oprávnenej osobe uvedenej v zákone o registri trestov a len na zákonom stanovený účel. Oprávnenou osobou je:
 • uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo v technickej službe,

 • zamestnanec v bezpečnostnej  službe alebo technickej službe.

 • uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti

  

Nahliadnutie do odpisu registra trestov

Nahliadnutie do odpisu registra trestov generálna prokuratúra umožní osobe, ktorej sa týkajú záznamy vedené v registri trestov na základe písomnej žiadosti o nahliadnutie do odpisu registra trestov. Po overení totožnosti si môže osoba, ktorej sa záznamy týkajú urobiť zo záznamov výpis.

Kde, ako a poplatky

   

 

Poplatky za žiadosti o výpis / odpis registra trestov

miesto podania

tlačivo

správny poplatok

kolkový poplatok

  prokuratúra

č. 1, 2

bezplatne

4,- Eur

  obec

č. 1, 2

1,50,- Eur

4,- Eur

  poštový podnik vykonávajúci činnosť osvedčujúcej osoby (ďalej len „osvedčujúca osoba“)-      3,90- Eur
  zastupiteľský úradč. 110,- Eur

V zahraničí sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, ktorý sprostredkuje vybavenie a doručenie výpisu za konzulárny poplatok. Žiadosti o výpis sa vystavujú len v slovenskom jazyku. 

Overovanie žiadostí

Správnosť údajov uvedených v žiadosti overujú:

 • určení zamestnanci prokuratúry,

 • obce, ktoré vedú matriku; pritom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie podpisov, 

 • osvedčujúcej osoby, 

 • zastupiteľské úrady Slovenskej republiky,

 • iných orgánov verejnej moci.

Žiadosť musí obsahovať údaje:  

 • meno, priezvisko osoby, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

 • štátne občianstvo,

 • pohlavie,

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Údaje na žiadosti musia byť vyplnené čitateľne a vierohodne (bez prečiarkovania, prepisovania, gumovania, prelepovania a pod.), nesmie sa použiť písací nástroj, ktorý je možné zmazaním, či gumovaním zmeniť (tzn. nie ceruzou, nie atramentovým perom, nie keramickým perom, ale musia byť vyplnené napr. guľôčkovým perom, strojom).

Správnosť údajov sa overuje v písomnej žiadosti nasledovne:

 • údaje uvedené v jednotlivých kolónkach žiadosti sa overujú podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,

 • u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka úradným znalcom prekladateľom a z originálu predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (rodný list, rodný a krstný list, potvrdenie o narodení, sobášny list a pod.),

 • žiadateľ na vyzvanie preukazuje rodným listom meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, ak je to potrebné na odstránenie pochybností o totožnosti žiadateľa.

Poverený zamestnanec prokuratúry po overení správnosti údajov v žiadosti vyznačí dátum overenia, opatrí žiadosť úradnou pečiatkou a podpisom. Overenie je bezplatné.

Poverený zamestnanec obce postupuje pri overovaní primeraným postupom ako pri osvedčovaní podpisov. 

Za aký čas získate výpis

V súčasnosti vybavuje register trestov žiadosti na počkanie v a klientskom centre registra trestov a na pobočkách Slovenskej pošty a. s.

Postup pri podávaní žiadosti o výpis z registra trestov právnickej osoby

   

Postup pri overení totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť o výpis z registra trestov právnickej osoby a postup pri overení údajov potrebných na vydanie výpisu z registra trestov právnickej osoby:

v prípade, ak podáva žiadosť fyzická osoba (FO), pre ktorú sa výpis vydáva, FO predloží:

- doklad (originál), ktorým preukazuje svoju totožnosť, pričom platí:

a) občan SR alebo ČR preukazuje totožnosť občianskym preukazom alebo  cestovným dokladom

b) občan iného štátu ako SR alebo ČR preukazuje totožnosť cestovným dokladom alebo dokladom o pobyte cudzinca

- výpis z registra, v ktorom je PO zapísaná, je potrebné predložiť v prípade, ak poverený zamestnanec nevie overiť údaje potrebné pre spracovanie žiadosti o výpis v registri právnických osôb

v prípade, ak podáva žiadosť PO, pre ktorú sa výpis vydáva, PO (splnomocnenec) predloží:

- doklad (originál), ktorým preukazuje FO svoju totožnosť podľa vyššie  uvedeného písmena  a)

- výpis z registra, v ktorom je PO zapísaná, predloží FO v prípade, že  poverený zamestnanec nevie overiť údaje potrebné pre spracovanie žiadosti o výpis v registri právnických osôb

Na účely overenia údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov právnickej osoby je potrebné predložiť originály požadovaných dokladov.

Výstupy poskytované z evidencie registra trestov

Delia sa na:

Výpisz registra trestov

Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, ako aj súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktorých rozhodnutia boli uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený.

Odpis registra trestov

Odpis registra trestov je verejná listina, v ktorej sa uvádzajú údaje o

 • každom právoplatnom odsúdení a to aj súdom iného členského štátu Európskej únie alebo súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky,
 • priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia,
 • odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené.

Súčasťou odpisu registra trestov sú aj údaje o

 • právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
 • právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania,
 • právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu ako členského štátu Európskej únie, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter.

V odpise registra trestov, ktorý sa vydáva na účely podľa § 14 ods. 2 a 3 Zákona, sa vo vzťahu k nezahladenému odsúdeniu súdom iného členského štátu Európskej únie a súdom iného štátu, ktoré neboli uznané súdom Slovenskej republiky, uvedie, že tieto rozhodnutia nemajú právne účinky na území Slovenskej republiky a majú len informatívny charakter.

Odpoveď na žiadosť o informácie z registra trestov

Ak ústredný orgán iného členského štátu Európskej únie požiada generálnu prokuratúru o informácie z registra trestov, ktoré sa týkajú štátneho občana Slovenskej republiky, generálna prokuratúra mu do desiatich pracovných dní poskytne informácie o

 • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom Slovenskej republiky, ktoré je evidované v registri trestov,
 • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom iného členského štátu Európskej únie, ktoré bolo aktualizované podľa § 17 ods. 4,
 • právoplatnom nezahladenom odsúdení súdom v iných štátoch, ktoré jej bolo poskytnuté a je evidované v registri trestov.

Informácie pre oprávnené orgány

Výpis

Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Žiadosť orgánu v súlade s vyššie uvedeným okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 Zákona musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje a možno ju podať elektronickou formou; správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci.

Po overení správnosti údajov v súlade so Zákonom sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela poštou alebo elektronickou formou na vybavenie generálnej prokuratúre.

Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronickou formou, jej písomné vyhotovenie sa zakladá do evidencie príslušného podacieho miesta. Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.

  

Odpis 

Odpis registra trestov sa vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených v Zákone a len na Zákonom ustanovený účel.

Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4

Zákona aj

 • presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
 • meno a priezvisko určenej osoby podľa odseku 5 a
 • účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 4; Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo účel neuvádzajú.

O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa odpis registra trestov žiada.

Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutočňuje aj elektronickou formou. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickou formou sa na odpise neuvádza meno a priezvisko osoby určenej oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra trestov žiada.

Oprávnené orgány

Pre potreby trestného konania sa odpis registra trestov vydáva

 • orgánom činným v trestnom konaní a súdom, 
 •  Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o

  1. dovolaní, 
  2. uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii, 
  3. žiadosti o milosť, 
  4. upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ak má byť vyhostený alebo
  5. ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis, 
 • Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
 • národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného zákona.

Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva

 • útvaru Policajného zboru
 • Národnému bezpečnostnému úradu
 • Slovenskej informačnej službe
 • Vojenskému spravodajstvu.

Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis registra trestov vydáva

 • Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky, 
 • Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky a na účely voľby kandidátov na funkciu Národnou radou Slovenskej republiky,
 • Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky,14) na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení,15) na účely konania o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu,15a) a na účely návrhu kandidátov na členov disciplinárnych senátov,13a)
 • Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,16) konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti7) a konania o udelenie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,16a)
 • orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
 • 1. odborného justičného stážistu, prísediaceho sudcu z radov občanov alebo sudcu,18)
 • 2. právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,19)
 • 3. v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície20) a Národného bezpečnostného úradu,
 • 4. v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,21)
 • 5. v štátnej službe colníka,22)
 • 6. notára,23)
 • 7. súdneho exekútora,24)
 • 8. advokáta25) a
 • 9. vyššieho súdneho úradníka,26)
 • 10. asistenta prokurátora,19)
 • 11. štátneho zamestnanca,26a)
 • Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu,26b) a na účely preukázania bezúhonnosti záujemcov o kandidatúru na funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,33ac)
   
 • Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu,26b)
   
 • Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu,27)
   
 • Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,28)
   
 • Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,29)
   
 • Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi29b) a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,29c)
   
 • služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby,32)
   
 • okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie;33) na tento účel sa v odpise uvedú len údaje podľa § 11 a § 13 ods. 2 písm. a),
   
 • Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,7)
   
 • Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky,33aa)
   
 • regionálnemu úradu školskej správy na účely preukázania bezúhonnosti

- úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo

- pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,33ab) 

 •  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.33ac)