Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register trestov
  3. Postavenie a pôsobnosť

Postavenie a pôsobnosť


Postavenie

Súčasťou prokuratúry je Register trestov Generálnej prokuratúry SR, na ktorom sa v súlade so  zákonom 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účely trestného konania a na preukazovanie trestnej bezúhonnosti vedie evidencia osôb právoplatne odsúdených súdmi v trestnom konaní a vydáva sa záznam o trestnej bezúhonnosti vo forme výpisu, alebo odpisu registra trestov. Organizačne je register trestov začlenený  ako odbor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Riaditeľa  registra trestov priamo riadi námestník generálneho prokurátora.

 

Pôsobnosť

Register trestov zhromažďuje, spracúva, uschováva a poskytuje informácie o osobách právoplatne odsúdených súdmi v trestnom konaní, ako aj o osobách, proti ktorým bolo prokurátormi alebo súdmi právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie. Súčasťou registra trestov sú aj informácie o zmieroch schválených v trestnom konaní.

V registri trestov sa evidujú údaje o fyzických osobách a nimi spáchaných trestných činov získané:

a)   z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,

b)   z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu,

c)   zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie,

d)   zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo právoplatným rozhodnutím prokurátora,

e)   z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,

f)    z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

       ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky neustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis,

g)   z informácií ústredných orgánov iných členských štátov Európskej únie o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného členského štátu Európskej únie,

h)   z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými v písmenách a) až g). 

V registri trestov sa evidujú údaje o právnických osobách, ktorým bolo právoplatným rozhodnutím súdu uložené zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie majetku, získané z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uložení ochranného opatrenia.

Údaje sa v registri trestov uchovávajú sto rokov od narodenia osoby, ktorej sa týkajú.   

Databáza v elektronickej podobe sa buduje od roku 1987 vo variante Minimax (obsahuje len identifikačné údaje trestaných osôb) a od roku 2001 v komplexnom rozsahu aj so záznamami (právoplatnými odsúdeniami osôb) a postupne sa dopĺňa.