Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register trestov
  3. ECRIS-TCN

ECRIS-TCN

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR SPOLUPRACUJE PRI ZVYŠOVANÍ BEZPEČNOSTI OBČANOV EÚ

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) je potrebné doplniť na základe Nariadenia ECRIS-TCN a súvisiacej Smernice Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 17. apríla 2019. Mení sa totiž jej rámcové rozhodnutie o výmene informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP SR) ako ústredný orgán členského štátu Európskej únie pre výmenu informácií z registrov trestov musí čo najskôr prijať potrebné opatrenia.

Za týmto účelom uzatvorila dňa 13. decembra 2021 Grantovú zmluvu na projekt ECRIS-TCN, ktorý je zameraný na podporu realizácie potrebných úprav informačného systému GP SR pre prepojenie a výmenu odtlačkov prstov s centrálnym systémom ECRIS-TCN. „Podporujeme cieľ Európskej únie poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vykonať opatrenia v súlade s Nariadením ECRIS-TCN,“ zdôraznil generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

Spomínané opatrenia, zamerané na cieľové skupiny a štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (označované aj ako TCN), by mali viesť k prevencii kriminality vrátane organizovaného zločinu a terorizmu, ako aj k zabezpečeniu zohľadňovania odsúdení príslušníkov TCN v EÚ v nových trestných konaniach. Dosiahnutie tohto cieľa si však vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach, vynesených v členskom štáte EÚ, zohľadňovali aj mimo odsudzujúceho členského štátu EÚ, a to počas nových trestných konaní s cieľom predchádzať novým trestným činom.  „Generálna prokuratúra SR bude realizovať navrhované opatrenia prostredníctvom troch pracovných balíkov a v koordinácii s transparentne vybraným subdodávateľom, ktorý bude pomáhať pri analýze, návrhu, vývoji a zabezpečovaní kvality. Prijme tiež opatrenia na zabezpečenie finančnej a organizačnej udržateľnosti projektu, aby sa jeho výstupy využívali aj po skončení grantu. Výsledky projektu budú implementované do Informačného systému GP SR,“ dodal Žilinka.

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) bol zriadený v roku 2012. Umožňuje účinnú výmenu informácií, týkajúcich sa odsúdení v EÚ medzi členskými štátmi. V súčasnosti sa väčšina vymieňaných informácií týka občanov EÚ. Hoci je už teraz možná výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín prostredníctvom systému ECRIS, v súčasnosti neexistuje spoločný európsky postup ani mechanizmus ich účinnej výmeny. Podľa súčasnej úpravy nie sú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkoch tretích krajín v rámci EÚ zhromažďované v členskom štáte štátnej príslušnosti, ako je to v prípade štátnych príslušníkov EÚ, ale uchovávajú sa len v tom členskom štáte, v ktorom bolo vynesené odsúdenie. Úplný prehľad o trestnej minulosti štátneho príslušníka tretej krajiny možno preto získať len tak, že sa informácie vyžiadajú zo všetkých členských štátov.

Systém poskytne sudcom, prokurátorom a iným príslušným orgánom jednoduchý prístup ku komplexným informáciám o trestnej minulosti jednotlivca bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bola táto osoba v minulosti odsúdená. Účinná výmena informácií z registra trestov je kľúčová v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. ECRIS-TCN prispeje k implementácii zásady vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí v spoločnom priestore spravodlivosti a bezpečnosti, kde sa ľudia voľne pohybujú, ako je napríklad Schengenský priestor. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Spravodlivosť (JUST).

Grant je financovaný  z prostriedkov Európskej únie

 

 

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚSPEŠNE DOKONČILA VÝZNAMNÝ PROJEKT V OBLASTI SPRAVODLIVOSTI ECRIS-TCN SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

29.06.2023

Vďaka spolufinancovaniu zo strany Európskej únie a úsiliu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa podarilo dosiahnuť významný pokrok v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti v rámci Európskej únie. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky úspešne dokončila projekt ECRIS-TCN, ktorý bol zameraný na doplnenie Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) v súlade s Nariadením ECRIS-TCN a súvisiacou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady. Jeho implementácia bude úspešným krokom smerom k efektívnejšej a účinnejšej výmene informácií o trestnej minulosti osôb v celej Európskej únii.

Projekt, financovaný aj prostredníctvom grantu z Európskej únie, vytvoril dôležitý míľnik v práci na posilnení spolupráce a výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi EÚ. Jeden z významných aspektov projektu predstavovalo aj prijatie nového zákona o registri trestov, ktorý umožňuje efektívnejšie fungovanie systému ECRIS a napomáha k zvýšeniu bezpečnosti a spravodlivosti v rámci Európskej únie.


Systém ECRIS, zriadený v roku 2012, umožňuje účinnú výmenu informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi Európskej únie. Ešte donedávna však bola výmena informácií o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ obmedzená a neexistoval spoločný európsky postup na ich účinnú výmenu. S projektom ECRIS-TCN sa táto situácia mení a bude znamenať lepšiu spoluprácu a posilnenie bezpečnosti v celej Európskej únii.

Projekt ECRIS-TCN zahŕňa opatrenia zamerané na cieľové skupiny a štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti. Jeho hlavným zámerom je predchádzať kriminalite vrátane organizovaného zločinu a terorizmu, ako aj zabezpečiť zohľadňovanie odsúdení štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej únii počas trestného konania. Prijaté opatrenia zároveň umožňujú lepšiu ochranu detí a mládeže pred rôznymi formami násilia páchaného na deťoch. Výsledky projektu sú implementované do informačného systému Generálnej prokuratúry SR, čím sa zabezpečí trvalé využívanie jeho výstupov.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ako ústredný orgán členského štátu Európskej únie pre výmenu informácií z registrov trestov, prijala v súlade s Nariadením ECRIS-TCN všetky potrebné opatrenia na podporu realizácie projektu. Dňa 13. decembra 2021 bola uzatvorená Grantová zmluva medzi Generálnou prokuratúrou SR a Európskou úniou, čo umožnilo vykonávanie projektu ECRIS-TCN. Hlavným cieľom tohto projektu bolo prepojenie a umožnenie výmeny odtlačkov prstov medzi informačným systémom Generálnej prokuratúry SR a centrálnym systémom ECRIS-TCN.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka zdôraznil význam tohto projektu: "Podporujeme cieľ Európskej únie poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vykonať opatrenia v súlade s Nariadením ECRIS-TCN."

Využívanie ECRIS-TCN prispeje k implementácii zásady vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí v rámci spoločného priestoru spravodlivosti a bezpečnosti, kde sa ľudia môžu voľne pohybovať. Projekt bol spolufinancovaný z programu Spravodlivosť (JUST) Európskej únie, čím sa potvrdzuje záväzok EÚ poskytnúť svojim občanom maximálnu bezpečnosť a ochranu.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky bude aj naďalej pokračovať v úsilí o posilnenie spolupráce a ochrany občanov tak, aby bol dosiahnutý priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc.