Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Európska prokuratúra
  4. Kontaktné údaje a pôsobnosť EPPO

Kontaktné údaje a pôsobnosť EPPO

internetová stránka Európskej prokuratúry:https://www.eppo.europa.eu/
tlačové oddelenie:press@eppo.europa.eu
postup pri oznámení trestného činu Európskej prokuratúre:https://www.eppo.europa.eu/sk/nahlasenie-trestneho-cinu-europskej-prokurature
formulár pre oznámenie trestného činu Európskej prokuratúre:https://www.eppo.europa.eu/sk/webform/
eppo_report_a_crime/

Úrad Európskej prokuratúry

sídlo:Špitálska 22, Bratislava
adresa na doručovanie písomností:Štúrova 2, 812 85 Bratislava
telefón:+421/02/208 37 920 (921)
e-mail:podatelna.EPSK@genpro.gov.sk
elektronické doručovanie prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk:kliknite na presmerovanie
kontaktná osoba pre médiá:JUDr. Martin Pacalaj, LL.M.
e-mail:martin.pacalaj@genpro.gov.sk
telefón:+421/02/208 37 926

Dňa 1. júna 2021 začal činnosť Úrad európskej prokuratúry (EPPO). Ide o úplne nový orgán Európskej únie, ktorého hlavnou úlohou je vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie v 22 členských krajinách, ktoré sa do činnosti EPPO zapojili. Do činnosti EPPO sa nezapojilo 5 členských štátov, medzi nimi aj naši susedia – Poľsko  a Maďarsko.

Hlavným dôvodom pre vznik EPPO je skutočnosť, že ochrane finančných záujmov Európskej únie sa v členských štátoch nevenovala dostatočná pozornosť a jej úroveň bola v jednotlivých štátoch značne  rozdielna. Napriek tomu, že každoročne dosahujú podvody pri prostriedkoch z Európskej únie niekoľko stoviek miliónov eur, postih páchateľov týchto činov je pomerne nevýrazný.  Úlohou EPPO je predovšetkým zvýšiť mieru postihovania trestných činov priamo či nepriamo postihujúcich finančné záujmy Európskej únie vo všetkých štátoch na porovnateľnú úroveň a zjednotiť niekedy rozdielnu prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri výkone ich právomoci v tejto oblasti. Rovnako dôležitým cieľom je zvýšenie miery návratu protiprávne získaných, držaných a použitých finančných prostriedkov – trestná činnosť sa nesmie páchateľom oplatiť.

Sídlom EPPO je Luxemburg, kde za každý členský štát pôsobí jeden európsky prokurátor. Slovenskú republiku zastupuje JUDr. Juraj Novocký, PhD., bývalý prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Na čele EPPO je hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiová, ktorú zastupujú dvaja zástupcovia.

Trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti EPPO, sú určené právnymi aktami Európskej únie, najmä tzv. smernicou o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie. Zjednodušene možno uviesť, že sem patria:

  • podvody súvisiace s výdavkami (dotácie, eurofondy) a príjmami európskeho rozpočtu (clo),
  • podvody súvisiace s DPH, tzv. karuselové podvody, za podmienky, že sa týkajú minimálne dvoch členských štátov EÚ a dosahujú hranicu minimálne 10.000.000,- eur,
  • pranie špinavých peňazí, pochádzajúcich z uvedených trestných činov,
  • akákoľvek forma korupcie súvisiaca s týmito činmi,
  • účasť v zločineckej skupine, ktorá sa podieľala na ich spáchaní,
  • ďalšie trestné činy „neoddeliteľne spojené“ s vyššie uvedenými činmi.

EPPO môže vyšetrovať skutky za predpokladu, že boli spáchané po 20. novembri 2017. Nemôže preskúmavať tie trestné konania, ktoré sú alebo boli vedené národnými orgánmi a boli už právoplatne skončené alebo sa týkajú skutkov, ktoré nepatria do je pôsobnosti. EPPO nevykonáva kontrolu ani odvolaciu právomoc nad inými vecami, ktoré patria do právomoci národných orgánov.  

Na území Slovenskej republiky pôsobí 6 delegovaných prokurátorov - Renáta Ontkovičová, Katarína Peružeková, Marek Sivák, Peter Krajčovič, Martin Pacalaj a Ľuboš Beňo, ktorí priamo vykonávajú vyšetrovanie alebo dohľad nad vyšetrovaním vo veciach patriacich do pôsobnosti EPPO. Sídlia v priestoroch poskytnutých národnou prokuratúrou. Pri vyšetrovaní postupujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Trestného poriadku Slovenskej republiky a v súlade s nariadením o EPPO. Dôležitou odlišnosťou je, že akékoľvek ich rozhodnutie alebo návrh na rozhodnutie vo veci samej musí byť schválené osobitným orgánom EPPO, tzv. stálou komorou, zloženou z troch európskych prokurátorov z iných členských štátov.    

Ako už bolo uvedené, sídlom EPPO je Luxemburg a jednotliví delegovaní európski prokurátori  pôsobia vo svojich domovských, národných štátoch. To prirodzene kladie vysoké nároky na komunikáciu medzi nimi navzájom, ako aj na výmenu informácií medzi delegovanými prokurátormi z rôznych členských štátov. S cieľom zrýchlenia a zefektívnenia vzájomnej komunikácie, EPPO využíva vlastný systém elektronickej zabezpečenej komunikácie a rovnako tak celá správa spisov je vedená výhradne elektronicky. Do budúcnosti sa v závislosti od pokroku v jednotlivých členských štátoch predpokladá vytvorenie elektronického vyšetrovacieho spisu, ktorého forma bude rovnako jednotná pre všetky členské štáty podieľajúce sa na činnosti EPPO.

EPPO si tiež kladie za cieľ uľahčiť komunikáciu s verejnosťou, najmä s osobami, ktoré majú informácie o trestnej činnosti a chcú podať trestné oznámenie. Z uvedeného dôvodu je na webovej stránke EPPO http://www.eppo.europa.eu/ dostupný formulár na podanie trestného oznámenia, a to vo všetkých úradných jazykoch členských štátov, vrátane slovenčiny.