Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register trestov
  3. Nahradenie IS EOO

Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (GP SR) sa posunula k ďalšiemu stupňu svojho modernizačného úsilia, keď podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorý je určený na Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov. Žiadosť bola vypracovaná v súlade s Výzvou č. PSK-MIRRI-602-2023-NP-EFRR z operačného programu Program Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR akceptovalo túto žiadosť, a dňa 24.01.2024 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre tento projekt. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

 

VŠEOBECNE k projektu:

Projekt rieši problematiku evidencie odsúdených osôb, procesov týkajúcich sa evidencie a spracovania údajov o odsúdených osobách, poskytovania informácií o odsúdeniach  a iných súvisiacich rozhodnutiach iným ústredným orgánom členských štátov EÚ a podľa medzinárodných zmlúv, ako aj poskytovania výpisov a odpisov z registra trestov oprávneným subjektom a dotknutým FO a PO v súlade so zákonom č. 192/2023 Z. z. o registri trestov.

 

ÚVOD k projektu:

V rámci navrhovaného riešenia budú implementované úpravy existujúcich a doplnenie nových funkcionalít systému IS EOO / RTO - Evidencia odsúdených osôb a súvisiacich komponentov, resp. riešení v správe GP SR. V súvislosti so zmenami budú upravené aj existujúce elektronické služby týkajúce sa poskytovania výpisu a odpisu z registra trestov a implementované nové elektronické služby pre FO a PO, ktoré napomôžu efektívnejšej komunikácii medzi GP SR a dotknutými FO/PO (napr. služby týkajúce sa zosúlaďovania evidencií, rezervovania si termínov), prípadne medzi GP SR a inými inštitúciami/orgánmi (poskytovanie verejných listín).

 

POPIS projektu:

Generálna prokuratúra SR (ďalej len „GP SR“) zabezpečuje úsek verejnej správy s názvom ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Jej postavenie a pôsobnosť upravuje zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. GP SR vykonáva aj agendu registra trestov v zmysle zákona č. 192/2023 Z. z. o  registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. rieši problematiku evidencie odsúdených osôb, registra trestov, procesov týkajúcich sa evidencie a spracovania informácií o odsúdených osobách, poskytovania informácií o odsúdeniach a iných súvisiacich rozhodnutiach iným ústredným orgánom členských štátov EÚ a podľa medzinárodných zmlúv, ako aj poskytovania výpisov a odpisov z registra trestov oprávneným subjektom a dotknutým FO a PO. GP SR je správcom systému IS EOO / RTO - Evidencia odsúdených osôb a súvisiacich komponentov resp. riešení.

 

V zmysle dotknutej výzvy sa projekt dotýka špecifického cieľa Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy (EFRR) a opatrenia Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie, konkrétne pre oblasť Podpora v oblasti zvýšenia kvality poskytovaných verejných služieb.

 

Projekt je v súlade s nasledovným typom akcie: Zavádzanie optimalizovaných a automatizovaných procesov vrátane využitia low-code platforiem pri zavádzaní európskej a národnej legislatívy s definovanou hlavnou aktivitou: Nahradenie IS EOO v súlade s novým zákonom o registri trestov.

 

Projekt je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy so strategickým cieľom: Používanie služieb eGovernmentu občanmi (DESI) pre prioritnú os 1 – Lepšie služby a prioritnú os 2 - Digitálna a dátová transformácia. Konkrétne prispieva k naplneniu nasledovných cieľov:

Prioritná os 1

  • Zvýšiť podiel elektronickej komunikácie s verejnou správou
  • Zvýšiť spokojnosť a dôveru osôb a subjektov verejnej správy s elektronickými službami
  • Znížiť interakcie osôb a zložitosť pri používaní služieb verejnej správy

Prioritná os 2

  • Dobudovať digitálne prostredie založené na zdieľaní údajov vo verejnej správe

 

Projekt je realizovaný v súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platným výnosom o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou