Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Generálna prokuratúra SR
  4. Postavenie a pôsobnosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Postavenie a pôsobnosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky je najvyšším štátnym orgánom v sústave orgánov, ktoré tvoria prokuratúru Slovenskej republiky, je ich nadriadeným orgánom a má postavenie ústredného štátneho orgánu. 

Sídlom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Na čele Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je generálny prokurátor Slovenskej republiky, ktorý priamo alebo prostredníctvom vedúcich prokurátorov (§ 4 ods. 3 zákona č.  154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, určených prokurátorov a zamestnancov na prokuratúre riadi činnosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a činnosť ostatných prokuratúr.

Pôsobnosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vymedzuje zákon č.  153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon č. 154/2001 Z. z. o  prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry  a osobitné zákony, na základe ktorých Generálna prokuratúra Slovenskej republiky najmä
a) zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
b) riadi, organizuje a kontroluje činnosť krajských prokuratúr a okresných prokuratúr, 
c) dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov krajskými prokuratúrami a okresnými prokuratúrami, 
d) vedie register trestov, ktorý obsahuje údaje a informácie 
1. o osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní,
2. o osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom,
3. o osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, 
4. o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami uvedenými v prvom a druhom bode, 
5. o iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon,
6. o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných súdmi iných členských štátov Európskej únie a súdmi iných štátov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e) poskytuje informácie z registra trestov a vydáva odpisy registra trestov  podľa zákona č.  330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.  192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely
1. trestného konania, 
2. civilného procesu, správneho súdneho procesu alebo správneho konania,
3. obrany a bezpečnosti štátu,
4. osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby,
f) spravuje a zabezpečuje Centrálny informačný systém prokuratúry a v spolupráci s podriadenými prokuratúrami a Európskou prokuratúrou zabezpečuje prevádzku a ochranu ich informačných systémov,
g) plní úlohy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
h) je orgánom riadenia na účely zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
i) je orgánom oprávneným uzavrieť dohodu o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu podľa Trestného poriadku, 
j) plní úlohy podľa zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze,
k) poskytuje súčinnosť pri zisťovaní potrebných informácií podľa zákona č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
l) je členom koordinačného výboru pre vysielanie civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a vysielajúcim subjektom na účely zákona č. 503/2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
m) zúčastňuje sa zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré prijíma stanovisko k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
n) zúčastňuje sa na príprave zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú prokuratúry, prokurátorov a zamestnancov prokuratúry,
o) zúčastňuje sa pripomienkového konania k zákonom a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom,
p) je oprávnená po dohode s Úradom vlády Slovenskej republiky vyhlasovať interné akty riadenia na portáli Slov-Lex, ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
q) je orgánom konajúcim v mene štátu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, a to vo veci náhrady škody, ktorá bola spôsobená pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody, rozhodnutím o treste, rozhodnutím o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom, ak škodu spôsobila Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra alebo okresná prokuratúra v občianskom súdnom konaní, v trestnom konaní alebo správnom konaní, 
r) spolupracuje s Ústavom pamäti národa podľa zákona č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa),
s) je služobným úradom pre prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a krajských prokurátorov a pre štátnych zamestnancov na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, 
t) je najvyšším služobným úradom v rezorte prokuratúry; vykonáva dohľad nad činnosťou ostatných služobných úradov v rezorte prokuratúry v rozsahu ustanovenom zákonom č.  154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a zákonom č. 55/2017 Z.  z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
u) má samostatnú kapitolu v štátnom rozpočte a plní úlohy správcu kapitoly ustanovené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v) vykonáva funkciu zriaďovateľa na účely zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu,
w) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, a úlohy podľa pokynov generálneho prokurátora Slovenskej republiky.