Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Iné stránky
  3. Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, podľa potreby.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Videá neobsahujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky]
  • Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Niektoré textové prvky nemajú dostatočný kontrast  medzi textom a pozadím. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Prokuratúra je odôvodnene primerane schopná zabezpečiť úplnú prístupnosť určitého obsahu, pre ktorý realizované opatrenia nespôsobujú nadmerné organizačné alebo finančné zaťaženie prokuratúry alebo by ohrozili jej schopnosť uverejňovať informácie, ktoré sú potrebné na vykonávanie jej úloh alebo poskytovanie služieb alebo s nimi súvisiacich, s prihliadnutím na pravdepodobný prínos alebo ujmu vyplývajúcu pre občanov, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 03.08.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 03.08.2023

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade výskytu problému prístupnosti, technického alebo obsahového charakteru tento podrobne popíšte zdokumentovaním postupnosti krokov a samotného problému, pripojte linky stránok na ktorých sa problém vyskytol a podľa možnosti pripojte aj screenshoty obrazoviek.

Kontaktné informácie: mailová adresa webmaster@genpro.gov.sk a mail označte hlavičkou „Prístupnosť webu“ + výstižný krátky popis čoho sa spätná väzba týka.

Pre osoby so zdravotným postihnutím a podporu používateľov s podpornými technológiami vieme poskytnúť dodatočnú telefonickú podporu v pracovné dni pondelok až piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod. na telefónnom čísle + 421 2 208 37 752, alebo + 421 2 208 37 750.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk