Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Register trestov
 3. Postavenie a pôsobnosť

Postavenie a pôsobnosť

Register trestov  GP SR vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V registri trestov sa evidujú informácie o osobách a nimi spáchaných trestných činoch získané

 1. z trestných listov o právoplatných odsúdeniach súdmi Slovenskej republiky,
 2. z trestných listov súdov Slovenskej republiky o právoplatnom uznaní rozhodnutia súdu iného štátu,
 3. zo správ o právoplatnom rozhodnutí súdu alebo právoplatnom rozhodnutí prokurátora, ktorým bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie,
 4. zo správ o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania právoplatným rozhodnutím súdu alebo právoplatným rozhodnutím prokurátora,
 5. z písomných oznámení o právoplatnom rozhodnutí súdu iného štátu v trestnej veci, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný predpis,
 6. z písomných oznámení súdu iného štátu o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ak jeho právne účinky na území Slovenskej republiky neustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobitný predpis,
 7. z informácií ústredného orgánu iného členského štátu Európskej únie o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného členského štátu Európskej únie,
 8. z informácií o právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky súdom iného štátu, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 9. z písomných správ o nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s dokladmi uvedenými v písmenách a) až h).

Podklady evidencie, ktorými sa oznamujú údaje a informácie podľa § 3 až 8 a § 24 ods. 4 Zákona, sa v registri trestov uchovávajú alebo uschovávajú sto rokov od narodenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú. V prípade právnickej osoby sto rokov od jej zániku, ak tento zákon neustanovuje inak.

Úplné znenie Zákona tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/192/20231001