Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Základné informácie o prokuratúre Slovenskej republiky

Základné informácie o prokuratúre Slovenskej republiky

Prokuratúra Slovenskej republiky má právny základ v Ústave Slovenskej republiky (čl. 149 až 151), v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a v zákone č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. 

Ústava Slovenskej republiky upravuje:
a) pôsobnosť prokuratúry (čl. 149),
b) postavenie generálneho prokurátora a spôsob ustanovenia do funkcie generálneho prokurátora (čl. 150),
c) delegáciu na zákonnú úpravu podrobností o vymenúvaní a odvolávaní prokurátorov, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry (čl. 151).

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre upravuje:
a) postavenie a pôsobnosť prokuratúry,
b) postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora,
c) pôsobnosť ostatných prokurátorov,
d) právomoci asistentov prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry,
e) organizáciu a riadenie prokuratúry.

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry upravuje:
a) postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárnu zodpovednosť a  samosprávu prokurátorov,
b) postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, prípravnú prax, vznik a zánik služobného pomeru,
c) postavenie asistentov prokurátora.

O disciplinárnej zodpovednosti prokurátorov rozhoduje Najvyšší správny súd Slovenskej republiky podľa zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok).

Procesné oprávnenia prokurátorov upravujú osobitné zákony, a to najmä zákon č.  301/2005 Z.  z. Trestný poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku a ďalšie zákony, napr. zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa postavenia a pôsobnosti prokuratúry: PL. ÚS 43/1995, PL. ÚS 17/96, PL. ÚS 105/2011, PL. ÚS 4/2012, PL. ÚS 25/2020, PL. ÚS 1/2022.