Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Prokuratúra SR
 3. Ochrana osobných údajov
 4. Generálna prokuratúra SR
 5. Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2/208 37 505
https://www.genpro.gov.sk

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa:
e-mail: gdpr.gp@genpro.gov.sk

Práva dotknutej osoby
Problematiku práv dotknutých osôb upravuje  čl. 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a podľa § 21, § 61  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”)
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva)
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Tel.: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňala náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním  


Účel a právny základ spracúvania osobných údajov poskytovaných podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Podrobnejšie informácie nájdete TU

Obmedzenie poskytnutia informácií a práv dotknutej osoby

Podľa § 63 zákona môže príslušný orgán odložiť poskytnutie informácií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upustiť od poskytnutia informácií podľa § 60 ods.2 zákona, úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup podľa § 61 zákona alebo môže úplne alebo čiastočne obmedziť povinnosť informovať podľa § 62 ods. 5 zákona.

Súvisiace linky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky