Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register trestov
  3. Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov registra trestov

Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov registra trestov

Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov registra trestov sa umožní osobe, ktorej sa týkajú záznamy vedené v registri trestov. Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov evidencie registra trestov sa vykoná na základe písomnej žiadosti. Za účelom urýchlenia realizácie nahliadnutia do elektronickej podoby záznamov registra trestov sa žiadateľovi odporúča uviesť do žiadosti aj telefonický kontakt alebo e-mail.

Osoba, ktorej sa záznamy týkajú, si môže urobiť zo záznamov výpis.

Ak je žiadateľom fyzická osoba, pred nahliadnutím sa overí jej totožnosť. Ak je žiadateľom právnická osoba, overí sa pred nahliadnutím totožnosť osoby, ktorá v mene právnickej osoby alebo za ňu podáva žiadosť a tiež aj jej oprávnenie konať v mene právnickej osoby alebo za ňu.

Totožnosť žiadateľa sa overuje nasledovne:

a) u občana Slovenskej republiky z občianskeho preukazu, cestovného pasu, diplomatického pasu alebo služobného pasu;

b) u občana členského štátu Európskej únie z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu alebo dokladu preukazujúceho totožnosť občana členského štátu Európskej únie;

c) u štátneho príslušníka tretej krajiny z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu.

Nahliadnutie do elektronickej podoby záznamov registra trestov sa realizuje len osobne a len v sídle registra trestov  GP SR (Klientske centrum registra trestov, Kvetná 13, Bratislava).

Na podanie žiadosti o nahliadnutie do evidencie registra trestov sa použijú nasledovné typy tlačív: