Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register trestov
  3. Informácie pre oprávnené orgány

Informácie pre oprávnené orgány

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť orgánu verejnej moci, služobného úradu alebo zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

Žiadosť v súlade s vyššie uvedeným, okrem údajov uvedených v § 12 ods. 4 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje a podáva sa elektronickou formou na vybavenie generálnej prokuratúre; správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená určeným  zamestnancom orgánu verejnej moci.

Informácie z evidencie registra trestov o právoplatne odsúdených právnických osobách potrebné na účel overenia bezúhonnosti a spoľahlivosti právnickej osoby sú vedené v zozname, ktorý je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry. Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb je použiteľný na právne účely. Informácie vedené v zozname sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.

Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb, ktorý nájdete tu: https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob

Odpis registra trestov

Odpis registra trestov sa vydá len na žiadosť oprávnených orgánov uvedených v Zákone a len na zákonom ustanovený účel.

Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 12 ods. 4 Zákona aj

  • číslo konania a presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
  • meno a priezvisko určenej osoby podľa § 20 odsek 6 Zákona,
  • účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 3 Zákona; Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo účel neuvádzajú.

O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa odpis registra trestov žiada.

Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutočňuje aj elektronickou formou. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickou formou sa na odpise neuvádza meno a priezvisko osoby určenej oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra trestov žiada.

Orgány verejnej moci a zamestnávatelia pri výkone práce vo verejnom záujme používajú nasledovné typy tlačív:

Tlačivá pre fyzické a právnické osoby  sú k dispozícii v sekcii Ako vybaviť výpis z registra trestov.