Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Register trestov
 3. Informácie pre oprávnené orgány

Informácie pre oprávnené orgány

Informácie pre oprávnené orgány

Výpis

Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.


Žiadosť orgánu v súlade s vyššie uvedeným okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 Zákona musí obsahovať aj presné označenie orgánu, ktorý o výpis z registra trestov žiada a účel, na ktorý sa výpis z registra trestov požaduje a možno ju podať elektronickou formou; správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim orgánu verejnej správy.

Po overení správnosti údajov v súlade so Zákonom sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela poštou alebo elektronickou formou na vybavenie generálnej prokuratúre.


Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela na vybavenie elektronickou formou, jej písomné vyhotovenie sa zakladá do evidencie tej prokuratúry, na ktorej bola podaná. Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje.

Odpis

  

Odpis registra trestov sa vydá len na žiadosť zákonom ustanovených oprávnených orgánov alebo oprávnenej osoby uvedených v Zákone a len na Zákonom ustanovený účel.


Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v § 10 ods. 4 Zákona aj

 • presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada,
 • meno a priezvisko určenej osoby podľa odseku 5 a
 • účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa § 1 ods. 4; Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo účel neuvádzajú.


O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa odpis registra trestov žiada.

Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutočňuje aj elektronickou formou. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickou formou sa na odpise neuvádza meno a priezvisko osoby určenej oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra žiada.
 

Oprávnené orgány


Pre potreby trestného konania sa odpis registra trestov vydáva

 • orgánom činným v trestnom konaní a súdom, 
 •  Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní o

  1. dovolaní, 
  2. uplatnení rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii, 
  3. žiadosti o milosť, 
  4. upustení od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený má byť vydaný do cudziny alebo ak má byť vyhostený alebo
  5. ak to ustanovuje medzinárodná zmluva alebo osobitný predpis, 
 • Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky o osobe, ktorej sa týka žiadosť o milosť a
 • národnému členovi v Eurojuste alebo osobe, ktorá ho zastupuje vo výkone funkcie podľa osobitného zákona.

Na plnenie úloh ochrany a bezpečnosti štátu podľa osobitných zákonov sa odpis registra trestov vydáva

 •  útvaru Policajného zboru
 • Národnému bezpečnostnému úradu
 • Slovenskej informačnej službe
 • Vojenskému spravodajstvu.

Pre potreby preukázania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, ak to ustanovuje osobitný zákon, sa odpis registra trestov vydáva

 • Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na účely vymenovania do funkcie prezidentom Slovenskej republiky, 
 • Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky, 
 • Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na účely návrhu na ustanovenie do funkcie člena Súdnej rady Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky14) a na účely zápisu do zoznamu správcov v súvislosti s činnosťou v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení, 
 • Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účely konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, 
 • orgánu vykonávajúcemu prijímacie alebo výberové konanie na funkciu alebo orgánu, ktorý navrhuje odvolanie z funkcie
  1. sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
  2. justičného čakateľa alebo sudcu,
  3. právneho čakateľa prokuratúry alebo prokurátora,
  4. v štátnej službe príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a Národného bezpečnostného úradu, 
  5. v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, 
  6. v štátnej službe colníka, 
  7. notára, 
  8. súdneho exekútora, 
  9. advokáta, 
  10. vyššieho súdneho úradníka, 
  11. asistenta prokurátora, 
  12. štátneho zamestnanca, 
 • Úradu vlády Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely ustanovenia do funkcie podpredsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu,
 • Národnej banke Slovenska na účely ochrany bankového tajomstva a na výkon dohľadu, 
 • Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
 • Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na účely vydania povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, 
 • Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici na účely prípravy podkladov29a) na vydanie, zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o povolení na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi a na vydanie súhlasného stanoviska na vývoz alebo dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, 2
 • obvodnému úradu v sídle kraja na účely zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh, 
 • služobnému úradu Hasičského a záchranného zboru a služobnému úradu Horskej záchrannej služby na účely overenia splnenia podmienok na vznik a skončenie služobného pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby, 
 • okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na účely vydania zbrojného preukazu a vydania zbrojnej licencie ;na tento účel sa v odpise uvedú len údaje podľa § 11 a § 13 ods. 2 písm. a)
 • Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru na účely konania o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.