Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Informácie
 3. Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 4. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - Informačná povinnosť zamestnávateľa a zároveň orgánu príslušného na prijatie oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z.z. (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z.z.")

Zamestnávateľ a orgán príslušný na prijatie oznámenia:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovenská republika
podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Zodpovedná osoba:
osobný úrad Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Podávanie oznámení:
Zodpovedná osoba je povinná prijať každé anonymné i neanonymné oznámenie oznamovateľa, ktorý sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie dozvedel o skutočnostiach, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, podané v písomnej alebo ústnej forme.

Písomné oznámenie je možné podať:

 • priamo zodpovednej osobe,
 • odovzdaním do podateľne, ktorá sa nachádza v budove Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Štúrova 2, 812 85 Bratislava, s označením veci „oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“,
 • odovzdaním na poštovú prepravu s uvedením adresy: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, osobný úrad, Štúrova 2, 812 56 Bratislava, s označením veci „oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“,
 • zaslaním telefaxu na číslo: +421 2/59 53 26 53
 • zaslaním oznámenia v elektronickej forme, ktoré nemusí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, na emailovú adresu protispolocenska.cinnost@genpro.gov.sk  

Pri ústnom oznámení:

 • oznamovateľ môže požiadať zodpovednú osobu o osobné stretnutie v primeranej lehote. 

Postup prijímania a preverovania oznámenia a opatrenia, prijaté v nadväznosti na oznámenie(vnútorný systém preverovania oznámení):

Všetky prijaté oznámenia o protispoločenskej činnosti sú zaregistrované v systéme prokuratúry a majú k nim prístup len zodpovedná osoba a ňou poverené osoby, ktoré sa podieľajú na ich prijatí a preverení. O prijatí oznámenia bude oznamovateľ upovedomený do siedmich dní od jeho prijatia.

Postup prijímania, evidencie a preverovania oznámení sa realizuje v súlade s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby; na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.

V rámci vnútorného systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti zodpovedná osoba preverí, či informácie uvedené v oznámení napĺňajú zákonnú podstatu protispoločenskej činnosti. Ak nejde o oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z. alebo sú iné dôvody na odmietnutie, o tejto skutočnosti je oznamovateľ riadne upovedomený.

V prípade relevantného oznámenia protispoločenskej činnosti, zodpovedná osoba vlastnou činnosťou a v spolupráci s oznamovateľom zabezpečí dôkazy, potrebné k ďalšej realizácii oznámenia. O výsledku preverenia oznámenia a opatreniach, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia bude oznamovateľ upovedomený do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, o tejto skutočnosti bude oznamovateľ vopred informovaný; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

Možné opatrenia, prijaté na základe preverenia oznámenia:

 • postúpenie oznámenia na ďalšie trestné konanie orgánu činnému v trestnom konaní,
 • postúpenie oznámenia, ako podnetu na začatie správneho konania príslušnému správnemu orgánu,
 • predloženie výsledku preverenia oznámenia o protispoločenskej činnosti príslušnému vedúcemu prokurátorovi na ďalší postup podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov,
 • predloženie návrhu úpravy interných predpisov, za účelom predchádzania rovnakej alebo podobnej nežiadúcej situácie, ktorá bola identifikovaná z obsahu oznámenia o protispoločenskej činnosti.

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo iným postihom oznamovateľa, informácie na koho sa obrátiť, ako postupovať v konkrétnej situácii, kontaktné údaje úradu na účel poskytnutia poradenstva podľa § 13 ods. 6 písm. g)zákona č. 54/2019 Z. z.

Oznamovatelia môžu pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti požiadať prokurátora alebo správny orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, o status chráneného oznamovateľa. Status chráneného oznamovateľa zabezpečuje, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi, ktorý je oznamovateľom nijakým spôsobom uškodiť.

Ochrana oznamovateľa zaniká:

 • doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany úradu,
 • skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
 • uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu,
 • odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s urobením kvalifikovaného oznámenia, alebo
 • doručením písomného oznámenia orgánu, ktorý poskytol ochranu, zamestnávateľovi, ak sa preukáže, že kvalifikované oznámenie nie je konaním v dobrej viere.

Ochrana oznamovateľa pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. spočíva v tom, že zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len "pracovnoprávny úkon") voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „úrad"). Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.

Zamestnávateľ podáva žiadosť o udelenie súhlasu úradu, ktorý pred vydaním rozhodnutia o tejto žiadosti umožní chránenému oznamovateľovi vyjadriť sa k navrhovanému pracovnoprávnemu úkonu.

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť len na základe žiadosti zamestnávateľa a vyjadrenia chráneného oznamovateľa, úrad rozhodne o žiadosti o udelenie súhlasu bezodkladne. V ostatných veciach rozhodne úrad do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu.

Úrad udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, len ak zamestnávateľ preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s kvalifikovaným oznámením, inak žiadosť o udelenie súhlasu zamietne. Proti rozhodnutiu úradu o žiadosti o udelenie súhlasu nemožno podať odvolanie. Právny úkon, na ktorý úrad neudelil súhlas, je neplatný.

Zákon poskytuje oznamovateľom aj možnosť požiadať úrad o tzv. následnú ochranu, ktorá spočíva v pozastavení účinnosti už vykonaného pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa voči oznamovateľovi. Môže ísť najmä o výpoveď, pričom úrad pri posúdení tejto žiadosti skúma dôvod výpovede, teda či zamestnávateľ nedal oznamovateľovi výpoveď z dôvodu podania oznámenia.

Oznamovateľ musí podať žiadosť v lehote do 15 dní odo dňa, keď sa o takomto pracovnoprávnom úkone dozvedel. Ak úrad pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, oznamovateľ môže do 30 dní zákonnosť takéhoto úkonu namietať na súde. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

Bližšie poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti poskytuje:
Úrad na ochranu oznamovateľov
Námestie slobody 2919/29
811 06 Bratislava

Poučenie o podmienkach, podľa ktorých sa na oznamovateľa vzťahuje § 1 ods. 4 a § 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 54/2019 Z. z.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:

 • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 • urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 • zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
  - urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  - urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
  - je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
  - je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Podľa zákona nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa alebo

 • blízku osobu oznamovateľa,
 • fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
 • fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 • osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
 • zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Podmienky poskytnutia ochrany podľa § 3, § 5 a § 12 zákona č. 54/2019 Z. z.

Oznamovateľ zároveň s oznámením závažnej protispoločenskej činnosti alebo počas trestného konania môže požiadať o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom. Žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice.

Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu poskytne ochranu a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu. Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.

Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany neurobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne oznamovateľovi a úradu písomne oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany a s poučením o možnosti preskúmať neposkytnutie ochrany.

Oznamovateľ, ktorému sa neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia požiadať sám alebo prostredníctvom úradu nadriadeného prokurátora, aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany. Nadriadený prokurátor do 15 dní od doručenia žiadosti rozhodne o poskytnutí ochrany a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu, alebo v tejto lehote oznámi oznamovateľovi alebo úradu, že oznamovateľ neurobil kvalifikované oznámenie.

Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Obdobným spôsobom sa postupuje pri žiadosti o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len "správny orgán").

Proces poskytnutia ochrany príslušným správnym orgánom prebieha rovnako ako pri poskytnutí ochrany prokurátorom v trestnom konaní.

Ak sa oznamovateľovi neposkytla ochrana, môže do 15 dní od doručenia oznámenia požiadať sám alebo prostredníctvom úradu nadriadený správny orgán, aby preskúmal dôvody neposkytnutia ochrany, ktorý o žiadosti rozhodne v lehote do 15 dní od jej doručenia.

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol zamestnávateľom voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota a ak zamestnávateľ nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením (dôkazné bremeno spočíva na zamestnávateľovi). Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.

Ak úrad žiadosti nevyhovie, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia oznamovateľovi, ktoré obsahuje aj poučenie o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené TU

Legislatíva

 • Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 TU
 • Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 9/2019 z 26. novembra 2019, ktorým sa určujú podrobnosti na vykonanie zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora