Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Informácie pre novinárov
  4. Informácie prokuratúry 2020
  5. Stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry k prezentácii viacerých citlivých informácií médiami v trestnej veci "takáčovci", vzťahujúce sa najmä k osobe obvineného JUDr. L. M. - 6. septembra 2020

"Stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry k prezentácii viacerých citlivých informácií médiami v trestnej veci "takáčovci", vzťahujúce sa najmä k osobe obvineného JUDr. L. M.:

V trestnej veci vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry boli v poslednom období zo strany médií verejne prezentované viaceré citlivé informácie, a to i napriek informačnému embargu, ktorý na prípad uvalil dozorujúci prokurátor. Skutočnosť, že o prípade nie je možné poskytovať žiadne bližšie informácie bola zaslaná dňa 24. 9. 2020 na vedomie viacerým médiám a konkrétnym novinárom. Napriek tomuto faktu boli v priebehu minulého týždňa uverejnené ďalšie informácie vzťahujúce sa najmä k osobe obvineného JUDr. Ľ. M. 

Orgány činné v trestnom konaní sú síce povinné informovať verejnosť o trestnom konaní poskytnutím informácií oznamovacím prostriedkom avšak pri tomto informovaní musia dbať na ochranu utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva. 

Rovnako je nevyhnutné pripomenúť, že pri poskytovaní informácií sú orgány činné v trestnom konaní oprávnené utajiť tie skutočnosti, ktoré by mohli zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Dbajú aj na to, aby nezverejňovali chránené osobné údaje, ani skutočnosti súkromného charakteru. 

Úrad špeciálnej prokuratúry chápe a akceptuje záujem verejnosti, ktorý sa týka aktuálne stíhaných trestných vecí, obzvlášť pokiaľ ide o bývalých, resp. súčasných predstaviteľov verejnej moci. Napriek tomu však platí, že prípravné konanie má neverejný charakter, pričom je nespochybniteľným faktom, že práve úniky informácií o priebehu vyšetrovania sú spôsobilé sťažiť a zmariť riadne objasnenie a vyšetrenie trestnej činnosti. 

Na jednej strane čelia orgány činné v trestnom konaní neustálemu tlaku a kritike zo strany médií, avšak na strane druhej je zrejmé, že sú to právemédiá, ktoré masívnym informovaním o priebehu vyšetrovania sťažujú prácu vyšetrovacích orgánov. Je absolútne neakceptovateľné, že média v súčasnej dobe informujú o obsahu výpovedí jednotlivých obvinených a svedkov, respektíve sprístupňujú aj ďalšie skutočnosti z vyšetrovacích (súdnych) spisov. Taktiež médiá verejne prezentujú okruh podozrivých osôb v jednotlivých veciach (vrátane tejto). 

Bez ohľadu na to, či sú tieto informácie pravdivé, alebo nie, každopádne takáto činnosť len opäť výrazne sťažuje a marí úspešnosť vyšetrovania v trestnom konaní. 

Je absolútne neprípustné, aby vyšetrovatelia a prokurátori vykonávali procesné úkony tzv. on-line, pri súčasnom zverejňovaní ich osobných údajov. Takýmto spôsobom sa opäť vytvára len verejný tlak na ich osoby, vrátane ich rodinných príslušníkov. V tejto súvislosti je potom na mieste otázka, či takéto informovanie je skutočne v záujme celej spoločnosti, alebo skôr v záujme osôb podozrivých z trestnej činnosti. 

Je totiž zrejmé, že takéto cielené informovanie o priebehu a taktike vyšetrovania môže síce na prvý pohľad pôsobiť senzačne, ale výsledný efekt je presne opačný, a tým je práve marenie a sťaženie objasňovania trestnej činnosti. Nemožno pritom nespomenúť, že médiá dokonca sprístupňujú informácie, ktoré podliehajú určitému režimu utajenia, čo je absolútne neprípustný stav. Sprístupnenie a následne šírenie takýchto informácii je zjavná protiprávna činnosť. 

Na záver je nevyhnutné dodať, že prokuratúra nebude takéto úniky citlivých informácii tolerovať, a to ako z radov polície a prokuratúry, tak ani zo strany právnych zástupcov, ktorí zastupujú, či už obvinené, alebo poškodené osoby. Je totiž zrejmé, že vynášanie a sprostredkovanie informácií nepovolaným osobám je u vyššie spomenutých osôb minimálne disciplinárnym previnením, resp. v určitých prípadoch sa dokonca môže jednať o podozrenie z trestnej činnosti. Je potom zrejmé, že vedomá participácia na takejto protiprávnej činnosti zo strany novinárov môže byť za splnenia ďalších podmienok vnímaná ako účastníctvo na trestnom čine. 

Vyzývame preto novinársku obec, aby sa ďalej na takejto protiprávnej činnosti nepodieľala a širokej verejnosti sprostredkovávala len také informácie, ktoré nie sú spôsobilé sťažiť, alebo zmariť objasnenie a vyšetrenie veci. "