Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Informácie pre novinárov
  4. Informácie prokuratúry 2018
  5. Úrad špeciálnej prokuratúry

Úrad špeciálnej prokuratúry

Aktuálne informácie o stave vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej - september 2018  

     Aktualizovaný prehľad vykonaných úkonov, ktoré boli realizované v priebehu doterajšieho vyšetrovania: 

bolo 5 ohliadok miesta činu, tiel poškodených a potenciálnych miest výskytu páchateľa, 40 úkonov zameraných na vydanie veci, 4 domové prehliadky, 6 prehliadok iných priestorov, 18 prehliadok tiel, vrátane zaisťovania odtlačkov prstov, DNA, pachových stôp, atď. Bolo zadržaných 7 podozrivých osôb, ktoré však po vykonaní úkonov a pri absencii iných dôkazov, boli zo zadržania prepustené. Vyšetrovatelia do súčasnosti v procesnom postavení svedka vypočuli viac ako 200 osôb, niektoré osoby aj opakovane, a vykonali 3 výsluchy poškodených – rodinných príslušníkov zavraždených. Ďalej boli vykonané 2 vyšetrovacie pokusy, ktorými sa overoval priebeh čiastkových dejov na mieste činu a v jeho okolí. Vyšetrovateľ zabezpečil viac ako 40 znaleckých posudkov z rôznych odvetví. 

     Na základe podnetov vyšetrovateľa a návrhov prokurátora súdy vydali 57 príkazov na použitie ITP (informačno-technických prostriedkov) a vykonanie ďalších úkonov a 127 príkazov na oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke. Týmto spôsobom bolo zabezpečených niekoľko desiatok tisíc záznamov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré boli a sú predmetom podrobných analýz.  

     Pokiaľ ide o právny styk s cudzinou, 18. apríla 2018 bola v Haagu podpísaná dohoda o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu s Taliankou republikou. Na základe tejto dohody došlo k výmene informácií a k vykonaniu ďalších procesných úkonov podľa potrieb obidvoch strán.

     Prokurátor tiež spracoval viacero žiadostí o poskytnutie právnej pomoci, prípadne vydal tzv. Európske vyšetrovacie príkazy. Uvedené žiadosti a príkazy boli adresované desiatim krajinám sveta, a tieto boli medzičasom v prevažnej miere realizované. Okrem procesných úkonov boli a sú vo veci vykonávané operatívne previerky, vyťažovania, analýzy, atď.  

     Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch súvisiacich rovinách. Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jej spáchaní. Druhá sa zameriavala na zistenie motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy. 

     Zistené okolnosti odôvodňujú záver, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola vraždou úkladnou, vykonanou profesionálnym vrahom a na objednávku. Vražda poškodených bola spáchaná dňa 21. 02. 2018 približne o 20.20 hod, pričom usmrtenie vykonal jeden páchateľ. V súčasnosti sa vykonávajú vyšetrovacie úkony zamerané na zistenie či tejto osobe poskytovali pomoc a podporu aj ďalšie osoby.

 

     Na začiatku vyšetrovania bolo vytýčených takmer 30 vyšetrovacích verzií, zameraných na možné motívy spáchania vraždy poškodených. Predmetom preverovania boli tak dôvody na strane Jána Kuciaka, ktoré súvisia s jeho novinárskou prácou, ako aj možné motívy na strane Martiny Kušnírovej. Doterajším vyšetrovaním bolo nepochybne preukázané, že dôvodom vraždy bola novinárska práca Jána Kuciaka, pričom v súčasnosti sa vyšetrovanie zameriava na dva hlavné okruhy jeho práce. Z pochopiteľných dôvodov nebudeme tieto bližšie špecifikovať, pretože uverejňovanie akýchkoľvek detailnejších informácii napomáha iba páchateľom zorientovať sa vo veci v snahe vyhnúť sa odhaleniu a postihu.  

      Úrad špeciálnej prokuratúry si vysoko váži pretrvávajúci záujem spoločnosti na vyšetrení tohto brutálneho trestného činu a citlivo vníma požiadavky spojené s týmto záujmom. V tejto súvislosti sme okrem iného zaregistrovali aj požiadavku na širšie zapojenie medzinárodných vyšetrovacích inštitúcií do vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky.  

     Od prvého dňa vyšetrovania bola nadviazaná úzka spolupráca s Europolom, ktorému boli poskytnuté všetky dostupné dôkazy a poznatky. Táto spolupráca pokračuje doteraz. Analytickou činnosťou Europolu sa podarilo získať niektoré dôležité informácie, ktoré by za iných okolností zostali nedostupné a ktoré priniesli posun vo vyšetrovaní. Rovnako bola nadviazaná úzka spolupráca s FBI, ktorá poskytla niektoré čiastkové analýzy. 

     V rámci spoločného vyšetrovacieho tímu boli našim partnerom poskytnuté všetky doposiaľ získané dôkazy a v tomto smere aktívna spolupráca naďalej pokračuje. Činnosť spoločného vyšetrovacieho tímu je vykonávaná plne v rámci zákonných možností, ktoré poskytuje tak právny poriadok Slovenskej republiky, ako aj príslušné medzinárodné normy.  

      Doterajším vyšetrovaním bolo zároveň zistené, že v okolí miesta činu sa v čase spáchania skutku mohla pohybovať doposiaľ nestotožnená osoba, ktorá môže disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré sa na spáchaní skutku mohli podieľať. Sprístupňujeme identikit tejto osoby a zároveň by sme uvítali, pokiaľ by sa nám sama prihlásila, a to buď priamo na Úrade špeciálnej prokuratúry GP SR v Pezinku alebo na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia PZ, Národnej protizločineckej jednotke.

Identikit

(jpg jpg, 80 KiB)

     0 ďalšom priebehu a konkrétnych výsledkoch vyšetrovania bude verejnosť informovaná ihneď, ako to procesná situácia umožní v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde.