Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Informácie
 3. Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 4. Krajská prokuratúra Košice

Krajská prokuratúra Košice

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - Informačná povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ:
Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5
041 62 Košice

Zodpovedná osoba:
JUDr. Jarmila Janová – poverená výkonom funkcie vedúceho organizačného a personálneho oddelenia

Podávanie oznámení:
Zodpovedná osoba je povinná prijať každé anonymné i neanonymné oznámenie oznamovateľa, ktorý sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie dozvedel o skutočnostiach, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, podané v písomnej alebo ústnej forme.

Písomné oznámenie je možné podať

 • priamo zodpovednej osobe,
 • odovzdaním do  podateľne,  ktorá sa  nachádza  v budove   Krajskej  prokuratúry Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice,
 • odovzdaním na poštovú prepravu s uvedením adresy: Krajská prokuratúra Košice, JUDr. Jarmila Janová; Mojmírova 5, 041 62 Košice, s označením veci „oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“,
 • zaslaním telefaxu na číslo: 0911 841 643; 0905 283 234,
 • zaslaním oznámenia v elektronickej forme, ktoré nemusí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, na emailovú adresu jarmila.janova@genpro.gov.sk

Bližšie informácie krajskej prokuratúry ako zamestnávateľa a orgánu príslušného na prijatie oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z.z., upravujúce informácie o:

 • oznamovaní protispoločenskej činnosti
 • spôsobe podávania oznámení
 • postupe prijímania a preverovania oznámenia a opatreniach, prijatých v nadväznosti na oznámenie (vnútorný systém preverovania oznámení)
 • prostriedkoch nápravy a postupoch na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo iným postihom oznamovateľa, informácie na koho sa obrátiť, ako postupovať v konkrétnej situácii, kontaktné údaje úradu na účel poskytnutia poradenstva podľa § 13 ods. 6 písm. g) zákona č. 54/2019 Z. z.
 • poučení o podmienkach, podľa ktorých sa na oznamovateľa vzťahuje § 1 ods. 4 a § 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 54/2019 Z. z.
 • podmienkach poskytnutia ochrany podľa § 3, § 5, § 12 zákona č. 54/2019 Z. z.
 • spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu

sú obsiahnuté v časti Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – TU