Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Informácie
 3. Informácie pre novinárov
 4. Informácie prokuratúry 2019
 5. Úrad špeciálnej prokuratúry

Úrad špeciálnej prokuratúry

Aktuálne informácie o stave vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej - marec 2019  

Nedávno uplynul rok od úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Vyšetrovaniu tejto dvojnásobnej úkladnej vraždy bolo venované enormné úsilie zo strany polície a prokuratúry. Polícia vykonala v tejto veci rozsiahle vyšetrovanie. Svedčí o tom aj rozsah vyšetrovacieho spisu, ktorý má k dnešnému dňu temer 40 zväzkov. Úsilie polície nakoniec viedlo k zisteniu a zadržaniu osôb, ktoré mali účasť na tomto skutku. 

Prehľad vykonaných úkonov: 

- 8 výsluchov obvinených, bolo vykonaných, 

- 6 výsluchov poškodených, 

- bolo vypočutých 17 podozrivých, 

- viac ako 240 výsluchov svedkov, 

- bola vykonaná jedna konfrontácia, 

- 2 rekognície, 

- 2 vyšetrovacie pokusy, jedna previerka výpovede na mieste, 

- 41 prehliadok tela, 

- 34 prehliadok iných priestorov alebo pozemkov, 

- 53 domových prehliadok, 

- 12 obhliadok miest, vrátane miesta činu, 

- bolo spracovaných 33 žiadostí o právnu pomoc do zahraničia nad rámec činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu s Talianskom, 

- v rámci vykonaných prehliadok - akcie News 1 a News 2 bolo zaistených bolo zaistených celkovo 790 stôp, 

          z toho: 96 mobilov a tabletov, 

                     108 USB kľúčov alebo pamäťových kariet, 

                     13 hardiskov, 

                     26 počítačov alebo notebookov, 

                     6 motorových osobných vozidiel 

                     a okrem toho ďalšie množstvo biologických, mechanoskopických, trasologických, balistických, fonoskopických a

                     daktyloskopických stôp. 

Všetky stopy boli zaslané na expertízu, čo predstavuje enormné množstvo materiálu, ktorý musia experti spracovať a dať k nemu znalecké posudky. 

- boli zaisťované a analyzované dáta od mobilných operátorov v celkovom množstve 324 GB, 

- boli získané údaje z kamerových záznamov v celkovom množstve 35,39 TB, 

- a celkovo bolo zaistených a analyzovaných 50 TB dát z elektronických nosičov informácií. 

Vyšetrovací spis vo veci vraždy poškodeného Jána Kuciaka a jeho partnerky momentálne pozostáva z 38 zväzkov a predstavuje viac ako 15-tisíc strán. 

Vykonaným vyšetrovaním bolo doteraz zistené že vražda Jána Kuciaka a jeho partnerky bola spáchaná 21. 2. 2018 v čase okolo 20.20. hod. Vraždu vykonal priamo jeden páchateľ, ďalší mu poskytol súčinnosť pri dovoze a odvoze z miesta činu vrátane ďalšej logistickej podpory. Tretí páchateľ pôsobil ako sprostredkovateľ medzi objednávateľom a vykonávateľmi a štvrtou obvinenou je osoba, ktorá si vraždu priamo u sprostredkovateľa objednala. 

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru vzniesol dňa 8. marca 2019 obvinenie osobe Mariánovi K. pre objednávku vraždy poškodeného Jána Kuciaka, pri ktorej bola zavraždená aj jeho partnerka Martina Kušnírová. Dôvodom bola novinárska činnosť poškodeného. Pri vznášaní obvinenia vyšetrovateľ vychádzal z objektívnych dôkazov zabezpečených v priebehu trestného stíhania, z ďalších hmotných dôkazov, ktoré nie je možné v súčasnosti podrobne prezentovať, ako aj výpovedí ďalšej osoby trestne stíhanej pre účasť na vražde. Osobitne zdôrazňujem, že uznesenie o vznesení obvinenia Marianovi K. bolo vydané na základe objektívnych dôkazov, ktoré vznesenia obvinenia odôvodňujú a nie na základe mediálneho, prípadne iného tlaku na vyšetrovací tím a prokuratúru alebo nejakej spoločenskej objednávky. Doteraz prezentované domnienky a vyjadrenia médií nemali a nemajú na tento krok vyšetrovateľa žiadny vplyv. 

Uznesenie o vznesení obvinenia bolo doručené Mariánovi K. 14. 3. 2019. Bude nasledovať výsluch obvineného a výsluchy ďalších osôb v závislosti od stavu konania a dôkaznej situácie v spise. Trestné stíhanie obvineného Mariána K. bude vykonávané spoločne v jednej trestnej veci s obvineným Tomášom Sz. a spol., teda s doteraz známymi páchateľmi, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zavraždení Jána Kuciaka a jeho partnerky. 

Samozrejme vznesenie obvinenia predpokladanému objednávateľovi úkladnej vraždy poškodeného Jána Kuciaka a jeho partnerky bude mať aj vplyv na dĺžku prípravného konania. V zmysle Trestného poriadku a v záujme rešpektovania všetkých práv obvineného je potrebné zopakovať časť vyšetrovacích úkonov a podľa potreby vykonať aj nové, doteraz nevykonané výsluchy svedkov, prípadne znalecké dokazovanie a iné úkony. Množstvo, rozsah, časovú následnosť a jednotlivé druhy vyšetrovacích úkonov nie je možné v súčasnosti bližšie špecifikovať. Uvedené dôvody ovplyvnia termín skončenia prípravného konania a podania obžaloby. Vyšetrovanie sa zrejme predĺži minimálne o pol roka. Po skončení vyšetrovania budeme o jeho výsledkoch verejnosť v primeranom rozsahu informovať. 

Dňa 18. 3. 2019 prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doručil na Špecializovaný trestný súd návrh sudcovi pre prípravné konanie na predĺženie lehoty trvania väzby obvinených Ing. Tomáša Sz., Miroslava M., Zoltána A., a Aleny Zs. o maximálne povolenú lehotu 7 mesiacov, pretože lehota väzby v prípravnom konaní pre obzvlášť závažný zločin nesmie presiahnuť 25 mesiacov. Dôvody väzby u všetkých obvinených zostávajú nezmenené a dôvodnosť väzby sa doterajšími výsledkami vyšetrovania potvrdila. 

Ako sme už v minulosti informovali, dňa 18. apríla 2018 bola v Haagu podpísaná dohoda o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu na vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej s Talianskou republikou. Dôvodom na zriadenie spoločného vyšetrovacieho tímu bol predpoklad, že na vražde poškodených sa podieľali občania Talianska. Tento predpoklad sa nenaplnil a preto nie je dôvod na predĺženie činnosti tohto spoločného vyšetrovacieho tímu. Zdôrazňujeme, že tím bol zriadený iba pre potreby odhalenia a trestného stíhania páchateľov vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky, nie na spoluprácu pri vyšetrovaní inej trestnej činnosti. 

Osobitne je potrebné poukázať znovu na pomoc a spoluprácu Europolu, ktorá naďalej pokračuje. Europol vykonával pre slovenskú stranu najmä činnosti technickej podpory pri dekódovaní a analýze zaistených elektronických nosičov, informácií. Táto spolupráca bude podľa potreby pokračovať až do ukončenia trestného konania tejto trestnej veci. 

Zo zaistených elektronických nosičov bolo získané množstvo informácii, ktoré sa týkajú iných trestných vecí. Každá nová informácia je okamžite odstupovaná na ďalšie konanie buď vyšetrovaciemu tímu realizujúcemu vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky alebo inej vyšetrovacej súčasti, ktorá sa zaoberá príslušnou trestnou činnosťou. Do iných trestných spisov tak boli odstúpené záznamy o ktorých existuje predpoklad, že by mohlo ísť o dôkazy dokumentujúce inú vyšetrovanú, či možnú trestnú činnosť. Z tohto dôvodu tieto dôkazy nie sú súčasťou vyšetrovania a ani vyšetrovacieho spisu týkajúceho sa vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky. Žiadny poznatok však nie je opomenutý, zatajený alebo ako niektoré médiá dokonca radi uvádzajú „zametený pod koberec“. 

Absencia informovania verejnosti o prebiehajúcich konaniach neznamená, že sa niekto snaží poznatky o možnej trestnej činnosti rozličných štátnych a verejných funkcionárov zatajiť. Trestné konanie je v zmysle Trestného poriadku neverejné. Účelom trestného konania je náležité zistenie skutkového stavu a zadováženie nespochybniteľných dôkazov, aby súd mohol následne spravodlivo rozhodnúť. Zverejnenie nepodložených informácií a domnienok počas prebiehajúceho vyšetrovania ale napomáha páchateľom zorientovať sa a zistiť stav vyšetrovania, pripraviť si obranu, prípadne vyšetrovanie mariť. 

To treba mať na zreteli a preto aj o ďalšom priebehu trestného konania budeme informovať, len ak to dôkazná situácia umožní.