Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Komisia pre vydávanie záväzných stanovísk
  4. Štatút Komisie pre vydávanie stanovísk z 29.04.2015

Štatút Komisie pre vydávanie stanovísk

Štatút

Komisie pre vydávanie stanovísk

z 29. apríla 2015

 

Článok 1
Postavenie a pôsobnosť Komisie pre vydávanie stanovísk

       Komisia pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)  je stály orgán zriadený podľa § 6a a § 6b zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z.z. na účely predkladania návrhov generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), aby vydal stanoviská záväzné pre všetkých prokurátorov a asistentov prokurátorov v záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „stanovisko“).

 

Zasadnutia komisie

Článok 2

(1) Zasadnutie komisie zvoláva generálny prokurátor alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) za podmienok ustanovených zákonom č. 153/2001 Z.z. v znení zákona č. 220/2011 Z.z.

(2)  Dátum zasadnutia komisie musí byť určený tak, aby členovia komisie mali primeraný čas na  preštudovanie materiálov a na prípravu na zasadnutie.

(3) Prílohou pozvánky na zasadnutie komisie sú kópie všetkých podnetov a ich príloh, ktoré boli doručené Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) v čase od skončenia jej posledného zasadnutia do odoslania pozvánky.

 

Článok 3

(1) Člena komisie, ktorý bude viesť jej zasadnutie (ďalej len „predsedajúci“), určí generálny prokurátor  alebo minister spravodlivosti súčasne so zvolaním zasadnutia komisie.

(2) Členovia komisie si spomedzi seba zvolia tajomníka komisie, ktorý zastupuje predsedajúceho počas jeho neprítomnosti a zabezpečuje organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou komisie.

 

Článok 4

(1) Zasadnutie komisie je neverejné, ak komisia nerozhodne inak.

(2) Komisia môže rozhodnúť, že na svojom zasadnutí umožní účasť aj iných osôb,  ak je to v záujme rozhodovania o návrhu na vydanie stanoviska, ktorý je komisia oprávnená podať generálnemu prokurátorovi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z.z. (ďalej len „návrh na vydanie stanoviska“).

 

Článok 5

(1) Komisia rozhoduje uznesením, ktorého obsah sa poznamená v zápisnici.

(2)  Proti uzneseniu komisie nie je prípustný opravný prostriedok.

 

Článok 6

(1) Účasť člena komisie na jej zasadnutí je nezastupiteľná.

(2) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(3) Ak nie je komisia uznášaniaschopná, predsedajúci ukončí jej zasadnutie a požiada   zvolávateľa o zvolanie zasadnutia komisie v inom termíne.

(4) Hlasovanie komisie je verejné, ak komisia nerozhodne inak.

(5) Návrh na vydanie stanoviska je schválený, ak zaň hlasovali aspoň štyria členovia komisie.

(6) Ustanovenia odsekov 1  až 5 sa vzťahujú aj na rozhodovanie o iných návrhoch.

 

Článok 7

 O návrhu na vydanie stanoviska rozhoduje komisia na základe podnetu, ktorý jej bol doručený z generálnej prokuratúry alebo z ministerstva spravodlivosti.

 

Článok 8

(1) Komisia požiada generálneho  prokurátora, aby určil organizačnú zložku zodpovednú za evidenciu podnetov na generálnej prokuratúre  a  za  ich zaslanie komisii.

(2) Komisia požiada ministra spravodlivosti,  aby určil organizačnú zložku zodpovednú za evidenciu podnetov na ministerstve spravodlivosti a za ich zaslanie komisii.

(3) Zasadnutie komisie sa koná v čase a v miestnosti určenej v pozvánke. Ten, kto zvoláva zasadnutie komisie, zabezpečí aj priestory vhodné na zasadnutie komisie.

(4) Zasadnutie komisie otvorí predsedajúci a oboznámi členov komisie s návrhom programu zasadnutia komisie. Člen komisie je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie návrhu programu alebo už schváleného programu počas celého zasadnutia komisie. O návrhu programu zasadnutia komisie a o každej jeho zmene či  doplnení  rozhodujú členovia komisie hlasovaním.

(5)  Každý podnet doručený členom komisie v prílohe pozvánky na zasadnutie komisie musí byť zaradený do návrhu programu zasadnutia komisie.

(6) Predsedajúci vyhlási rozpravu ku každému podnetu, ktorý je zaradený do programu zasadnutia.

(7) Po skončení rozpravy na návrh predsedajúceho komisia

a)  schváli návrh  na vydanie stanoviska,  ak podnet považuje za dôvodný,

b) odloží rokovanie a hlasovanie o podnete, ak posúdenie podnetu si vyžaduje osobitnú odbornú prípravu; v takom prípade rozhodne aj o lehote potrebnej na odbornú prípravu, ktorú zvolávateľ zasadnutia komisie pri zostavovaní návrhu programu musí rešpektovať,

c)  neschváli návrh na vydanie stanoviska,  ak podnet považuje za nedôvodný alebo ak je tu iný dôvod, pre ktorý nie je možné alebo potrebné podať návrh na vydanie stanoviska.

(8) Komisia sa môže zaoberať na návrh člena komisie aj podnetom, o ktorom už rozhodla alebo novým podnetom v tej istej veci, ak sú tu nové skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy.

 

Článok 9

(1) Ak komisia schváli návrh na vydanie stanoviska, tajomník komisie zabezpečí doručenie návrhu na vydanie stanoviska generálnemu prokurátorovi.

(2) Návrh na vydanie stanoviska obsahuje

a) označenie: „Komisia pre vydávanie stanovísk“ a mená a priezviská členov komisie, ktorí sa zúčastnili rozhodovania komisie,

b) znenie návrhu na vydanie stanoviska  (navrhovanú zjednocujúcu právnu kvalifikáciu),

c) označenie podnetu a orgánu, ktorý ho podal,

d) dátum a miesto vyhotovenia návrhu. 

(3) Návrh na vydanie stanoviska podpisuje predsedajúci a zapisovateľ.

(4) K návrhu na vydanie stanoviska sa pripája aj podnet a zápisnica.

 

Článok 10

(1) O každom zasadnutí komisie a výsledku jej hlasovania sa spíše zápisnica.

(2) Zápisnicu podpisuje predsedajúci a zapisovateľ.

(3) Tajomník komisie zabezpečí doručenie rovnopisu  zápisnice generálnej prokuratúre a ministerstvu spravodlivosti.

(4) Generálna prokuratúra a ministerstvo spravodlivosti archivujú zápisnice zo zasadnutí komisie v zmysle registratúrneho poriadku.

 

Článok 11
Úhrada nákladov

(1) Náklady spojené s činnosťou komisie uhrádza generálna prokuratúra.

(2) Náklady spojené so zasadnutím komisie zvolaným ministrom spravodlivosti uhrádza ministerstvo spravodlivosti.

 

Článok 12
Záväznosť

(1) Štatút  nadobúda záväznosť dňom jeho schválenia komisiou, ktorá zabezpečí jeho doručenie generálnemu prokurátorovi a ministrovi spravodlivosti.

(2) Záväzný štatút je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť na návrh člena komisie,  jeho odsúhlasením v komisii.

(3) Generálna prokuratúra zverejní tento štatút na svojom webovom sídle.

 

Členovia komisie:Podpis
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.v. r.
Mgr. Ján Bednárospravedlnený
JUDr. Peter Šamkov. r.
Mgr. Eva Kukanováv. r.
JUDr. Terézia Triznováospravedlnená
Mgr. Peter Šufliarskyv. r.