Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Generálna prokuratúra SR
  4. Postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky

Postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky

Postavenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky:

Právny základ postavenia  generálneho prokurátora Slovenskej republiky a vymenovania a odvolania z funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky  je vymedzený v Ústave Slovenskej republiky a v zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 

Predpoklady pre vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky, vznik a zánik oprávnenia vykonávať funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a dôvody, pre ktoré možno odvolať generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ustanovuje v nadväznosti na  čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 

Postup pri voľbe kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a postup  pri odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky upravuje šestnásta časť zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 241/2020 Z. z. 

Generálny prokurátor Slovenskej republiky je ústavným činiteľom, ktorý stojí na čele prokuratúry Slovenskej republiky; má postavenie vedúceho ústredného štátneho orgánu. 

Generálneho prokurátora Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky. 

Funkčné obdobie generálneho prokurátora Slovenskej republiky je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Predpoklady pre vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky:
a) štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
b) voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky, 
c) dosiahnutie veku najmenej 40 rokov,
d) vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, 
e) činnosť v právnickom povolaní najmenej 15 rokov, 
f) bezúhonnosť, 
g) nevykonávanie funkcie prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády Slovenskej  republiky, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, a to v posledných dvoch rokoch pred vymenovaním do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky, 
h) morálne vlastnosti a doterajší život, ktoré dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. 

Vznik oprávnenia vykonávať funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky:
a) vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky prezidentom Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky, 
b) zloženie sľubu do rúk prezidenta Slovenskej republiky; odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok neplatnosť vymenovania za generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Zánik oprávnenia vykonávať funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky: 
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) pred uplynutím funkčného obdobia:
1. vzdaním sa funkcie,
2. odvolaním z funkcie,
3. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Výkon funkcie generálneho prokurátora v takom prípade zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie generálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené prezidentovi Slovenskej republiky, ak nedôjde k inej dohode o skoršom dni zániku výkonu funkcie generálneho prokurátora medzi prezidentom Slovenskej republiky a generálnym prokurátorom.

Národná rada Slovenskej republiky navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora Slovenskej republiky odvolal z funkcie, ak 
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, 
h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 
Generálny prokurátor Slovenskej republiky je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie. Prezident si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktoré Rada prokurátorov Slovenskej republiky predloží prezidentovi Slovenskej republiky do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.

Disciplinárny návrh proti generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky sú oprávnení podať na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky:
a) prezident Slovenskej republiky,
b) poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (najmenej tri pätiny poslancov).

Ak v disciplinárnom konaní bolo rozhodnuté, že generálny prokurátor Slovenskej republiky  spáchal čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, Národná rada Slovenskej republiky  môže podať návrh prezidentovi Slovenskej republiky na jeho odvolanie z funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

Pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky:

Pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky vymedzuje v nadväznosti na čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a osobitné zákony.

Do pôsobnosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky patrí najmä:
a) pôsobnosť v oblasti personálnej, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v  rozsahu ustanovenom zákonom a za  podmienok ustanovených zákonom:
1. vymenúva a odvoláva prokurátorov, rozhoduje  o  ich dočasnom pridelení alebo preložení, o prerušení výkonu funkcie prokurátora a o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora, 
2. vymenúva a odvoláva vedúcich prokurátorov,
3. podáva disciplinárny návrh proti prokurátorovi, 
4. vymenúva a odvoláva právnych čakateľov prokuratúry,
5. plní úlohy vedúceho služobného úradu vo veciach služobného pomeru prokurátorov, 
6. plní úlohy generálneho tajomníka vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov,
7. plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom, najmä zákonom č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry vo veciach služobného pomeru prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry a zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru asistentov prokurátorov a štátnych zamestnancov na prokuratúre, 
b) pôsobnosť v oblasti riadenia a kontroly prokuratúry, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom a  za podmienok ustanovených zákonom:
1. riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch,  
2. vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy na plnenie úloh prokuratúry,  ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry,  
3. vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, 
4. vydáva stanoviská v záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov, a to na návrh Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk alebo bez takého návrhu,
c) pôsobnosť vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky a jej orgánom, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v  rozsahu ustanovenom zákonom a za podmienok ustanovených zákonom:
1. podáva Národnej  rade Slovenskej republiky raz za rok správu o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok; jej súčasťou sú štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr,
2. predkladá predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky podnety na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry, 
3. oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi mandátového a  imunitného výboru, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky bol pristihnutý a  zadržaný pri trestnom čine a žiada o vydanie súhlasu na jeho zadržanie,
4. žiada Národnú radu Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky do väzby,
5. môže podať Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu kandidátov za sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
6. môže sa zúčastňovať na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov,
d) pôsobnosť vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom a  za podmienok ustanovených zákonom:
1. zasiela rovnopis správy o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú podáva Národnej rade Slovenskej republiky, 
2. môže predložiť podnety na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia na základe poznatkov získaných z činnosti prokuratúry, 
e) pôsobnosť vo vzťahu k Ústavnému súdu Slovenskej republiky, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom a  za podmienok ustanovených zákonom:
1. podáva návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov,
2. podáva návrh na začatie konania o výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná,
3. podáva návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky,
4. podáva sťažnosť proti výsledku referenda vyhláseného prezidentom Slovenskej republiky,
5. podáva návrh na vyhlásenie rozhodnutia o uvoľnení funkcie prezidenta Slovenskej republiky,
6. podáva návrh na preskúmanie rozhodnutia o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia,
7. podáva návrh na začatie konania o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu a ďalších na neho nadväzujúcich rozhodnutí,
8. podáva návrh na začatie konania o neplatnosti právnych predpisov,
9. podáva stanovisko k prerokúvanej veci v konaniach o súlade právnych predpisov, o  neplatnosti právnych predpisov alebo o súlade medzinárodných zmlúv, ak ho o stanovisko požiada predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
10. oznamuje predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky, že sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky bol pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu, a ak ide o  predsedu tohto súdu, podpredsedovi súdu,
11. je oprávnený požiadať Ústavný súd Slovenskej republiky o vydanie súhlasu na vzatie do  väzby sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
f) pôsobnosť vo vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom a  za podmienok ustanovených zákonom:
1. môže sa zúčastniť na rokovaní pléna, 
2. podáva podnet na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona, 
3. podáva odôvodnený návrh na rozhodnutie o účasti poškodených v trestnom konaní,
4. podáva dovolanie proti rozhodnutiu súdu vydanému v trestnom konaní, ktorým bola vec právoplatne skončená, 
5. môže požiadať o vrátenie veci do prípravného konania  v konaní o dovolaní proti rozhodnutiu vydanému v trestnom konaní, ktorým bola vec právoplatne skončená,
6. podáva dovolanie v súdnom  civilnom sporovom konaní proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ak to vyžaduje ochrana práv a túto ochranu nie je možné v čase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, 
7. podáva stanovisko vo veci súdneho civilného sporového konania, ak ide o vec postúpenú na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu, 
8. podáva dovolanie v súdnom civilnom mimosporovom konaní proti právoplatnému rozhodnutiu súdu, ak to vyžaduje verejný záujem alebo ochrana práv a ak nápravu nie je možné v čase podania dovolania generálneho prokurátora dosiahnuť inými právnymi prostriedkami,
g) pôsobnosť vo vzťahu k Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v  rozsahu ustanovenom zákonom a za podmienok ustanovených zákonom:
1. môže sa zúčastniť na rokovaní pléna,
2. podáva podnet na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona, 
3. podáva žalobu na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia,
4. podáva žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb,
5. podáva kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu správneho súdu  vydanému v konaní, do ktorého bol prokurátor oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil, 
6. podáva návrh, aby súd konal a rozhodoval o kasačnej sťažnosti vo veľkom senáte, 
7. podáva stanovisko ku kasačnej sťažnosti, ak ho o stanovisko  požiada veľký senát,
h) ďalšia pôsobnosť v správnom súdnictve, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom a za  podmienok ustanovených zákonom:
podáva správnemu súdu žalobu na obnovu konania, do ktorého prokurátor bol oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil, 
i) ďalšia pôsobnosť v oblasti trestného konania, v oblasti právneho styku s cudzinou a v oblasti výkonu trestu odňatia slobody, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v  rozsahu ustanovenom zákonom a za podmienok ustanovených zákonom:
1. zrušuje právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon, po zrušení napadnutého rozhodnutia rozhodnúť vo veci alebo prikázať orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, aby o veci znovu konal a rozhodol, prípadne aj bez zrušenia napadnutého rozhodnutia prikázať orgánu, o ktorého rozhodnutie ide, aby rozhodol o chýbajúcom výroku alebo neúplný výrok doplnil, 
2. rozhoduje o sťažnosti sudcu proti rozhodnutiu o začatí jeho trestného stíhania, 
3. môže odložiť alebo prerušiť výkon rozhodnutia, proti ktorému podal dovolanie v trestnom konaní, 
4. informuje cudzie orgány o výkone subsidiárne trestnej právomoci, 
5. vymenúva a odvoláva jedného člena a jeho náhradníka do komisie, ktorá rozhoduje o  ochrane ohrozeného svedka, chráneného svedka a ich blízkych osôb,
6. môže nariadiť Ústavu na výkon trestu odňatia slobody  prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
j) pôsobnosť vo vzťahu k Justičnej akadémii Slovenskej republiky a jej orgánom, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v  rozsahu ustanovenom zákonom a za podmienok ustanovených zákonom:
1. navrhuje ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky dvoch členov rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky  a ich odvolanie z tejto funkcie,
2. určuje obsahovú náplň vzdelávania  prokurátorov v Justičnej akadémii Slovenskej republiky, 
3. navrhuje Rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky členov pedagogického zboru, 
4. navrhuje Rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov,
5. predkladá Justičnej akadémii Slovenskej republiky návrhy na vykonanie odbornej justičnej skúšky právnymi čakateľmi prokuratúry a  ich záverečné hodnotenie.
k) ďalšia pôsobnosť, v rámci ktorej generálny prokurátor Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom a za podmienok ustanovených zákonom:
1. poskytuje národnému členovi Slovenskej republiky v Eurojuste informácie o stave veci, ak prerokúvaná vec súvisí s pôsobnosťou prokuratúry,
2. poskytuje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky pri zabezpečovaní zastupovania Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie informácie o stave veci, ak prerokúvaná vec súvisí s pôsobnosťou prokuratúry,
3. plní ďalšie úlohy za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom, alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.