Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Rada prokurátorov Slovenskej republiky
  4. Pôsobnosť a kompetencie Rady prokurátorov Slovenskej republiky

Pôsobnosť a kompetencie Rady prokurátorov Slovenskej republiky

Samosprávu prokurátorov upravuje zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, v znení neskorších predpisov.

Predstaviteľom samosprávy prokurátorov je:
- zhromaždenie prokurátorov generálnej prokuratúry a prokurátorská rada generálnej prokuratúry,
- zhromaždenie prokurátorov krajskej prokuratúry a prokurátorská rada krajskej prokuratúry,
- rada prokurátorov.

Prokurátorská rada sa skladá z nepárneho počtu členov, najviac však z 11 členov. Volí ju príslušné zhromaždenie prokurátorov tajným hlasovaním z prokurátorov, ktorí tvoria zhromaždenie prokurátorov. Predsedu a podpredsedu prokurátorskej rady si členovia prokurátorskej rady volia tajným hlasovaním spomedzi seba. Funkčné obdobie členov prokurátorskej rady je päťročné.

Radu prokurátorov tvoria predsedovia prokurátorských rád. Predsedu a podpredsedu rady prokurátorov volia členovia  tajným hlasovaním spomedzi seba.

Pôsobnosť

Zhromaždenia prokurátorov sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším orgánom samosprávy prokurátorov.

Prokurátorské rady sú v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov, úlohou ktorých je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a oprávnené záujmy prokurátorov. Pri plnení úloh, ktoré im zveruje zákon, reprezentujú záujmy prokurátorov v ich územnej pôsobnosti.

Rada prokurátorov je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov s celoštátnou pôsobnosťou, úlohou ktorého je iniciatívne zabezpečovať a chrániť práva a oprávnené záujmy prokurátorov a koordinovať činnosť prokurátorských rád. Pri plnení úloh, ktoré im zveruje zákon, reprezentujú záujmy prokurátorov. Sídlom rady prokurátorov je sídlo generálnej prokuratúry.

Orgány samosprávy prokurátorov postupujú samostatne pri zabezpečovaní a ochrane práv a oprávnených záujmov prokurátorov a samostatne zabezpečujú týmto zákonom vymedzený okruh záležitostí prokurátorov, v ktorých mene konajú a ktorých reprezentujú. Pri plnení svojich úloh musia odmietnuť akýkoľvek nátlak, vplyv alebo žiadosť, ktoré by mohli ohroziť podstatu a zmysel zriadenia orgánov samosprávy prokurátorov. 

Orgány samosprávy prokurátorov sa môžu podieľať aj na ochrane práv a oprávnených záujmov zamestnancov prokuratúry.

Kompetencie

Rada prokurátorov:
- koordinuje činnosť prokurátorských rád,
- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu prokuratúry a k plánu hlavných úloh prokuratúry na kalendárny rok,
- zaujíma stanoviská k návrhom zákonov, ktoré súvisia s pôsobnosťou, organizáciou a plnením
  úloh prokuratúry.

Rada prokurátorov ďalej:
- udeľuje súhlas k dočasnému prideleniu prokurátora na inú prokuratúru (§ 9 ods. 2),
- schvaľuje zásady funkčného postupu prokurátorov (§ 10 ods. 5),
- vytvára databázu kandidátov na členov výberovej komisie (§ 7a, 21a a 238),
- vyjadruje sa k vymenovaniu prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora (§ 19 ods. 1 a § 21a ods. 5 a 7)
   a k jeho odvolaniu z tejto funkcie (§ 23 ods. 1) a udeľuje alebo odmieta súhlas na vymenovanie
   prokurátora do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry (§ 24a) a k jeho odvolaniu z tejto funkcie [§ 24d
   ods. 1 písm. c)],
- navrhuje členov skúšobných komisií (§ 251),
- vyjadruje sa k iným veciam ustanoveným  zákonom č. 154/2001 Z. z. o  prokurátoroch a právnych
  čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov alebo ak ju o to požiada generálny prokurátor
  alebo prokurátorská rada.