Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Prokuratúra SR
 3. Komisia pre vydávanie záväzných stanovísk
 4. Rokovací poriadok Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk z 23.09.2016

Rokovací poriadok Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk z 23.09.2016

ROKOVACÍ  PORIADOK

Komisie  pre  vydávanie  záväzných  stanovísk

z 23. septembra 2016

 

Článok 1

Postavenie a pôsobnosť Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk

Komisia pre vydávanie záväzných stanovísk (ďalej len „komisia“)  je stály orgán zriadený podľa § 11 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z., do pôsobnosti ktorého patrí predkladanie návrhov generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), aby vydal stanoviská záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry  a  asistentov prokurátorov v záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „stanovisko“).

 

Článok 2

Riadenie a organizácia činnosti komisie

 1. Predseda komisie vedie zasadnutia komisie, predkladá generálnemu prokurátorovi rozhodnutia komisie o návrhoch na vydanie záväzných stanovísk a plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou komisie.
 2. Tajomník komisie zastupuje predsedu komisie počas jeho neprítomnosti a zabezpečuje organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou komisie.
 3. Predsedu komisie a tajomníka komisie si volia členovia komisie spomedzi seba.

 

Zasadnutia komisie

Článok 3

 1. Zasadnutie komisie zvoláva generálny prokurátor podľa potreby.
 2. Zasadnutie komisie sa koná v čase a v miestnosti určenej v pozvánke.
 3. Dátum zasadnutia komisie musí byť určený tak, aby členovia komisie mali primeraný čas na preštudovanie materiálov  a  na prípravu na zasadnutie.
 4. Priestory vhodné na zasadnutie komisie zabezpečí Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“).

 

Článok 4

 1. Zasadnutie komisie je neverejné, ak komisia nerozhodne inak.
 2. Komisia môže rozhodnúť, že na svojom zasadnutí umožní účasť aj iných osôb,  ak je to nevyhnutné v záujme rozhodovania o návrhu na vydanie stanoviska.

 

Článok 5

 1. Účasť člena komisie na jej zasadnutí je nezastupiteľná.
 2. Hlasovanie členov komisie je verejné, ak komisia nerozhodne inak.
 3. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 4. Návrh na vydanie stanoviska je schválený, ak zaň hlasovali aspoň štyria členovia komisie. Iné návrhy sú schválené, ak zaň hlasovala väčšina prítomných členov komisie.
 5. Ak nie je komisia uznášaniaschopná, predseda komisie  ukončí jej zasadnutie a požiada  generálneho prokurátora o zvolanie zasadnutia komisie v inom termíne.

 

Článok 6

 1. Zasadnutie komisie otvorí predseda komisie a oboznámi členov komisie s návrhom programu zasadnutia komisie.
 2. Člen komisie je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie návrhu programu alebo už schváleného programu počas celého zasadnutia komisie.
 3. O návrhu programu zasadnutia komisie a  o  každej jeho zmene či  doplnení  rozhodujú členovia komisie hlasovaním.

 

Článok 7

 1. Komisia rozhoduje o návrhu na vydanie stanoviska a  o  rokovacom poriadku  samostatným uznesením. V ostatných prípadoch komisia rozhoduje uznesením, obsah ktorého sa poznamená v zápisnici.
 2. Stanovisko člena komisie, ktoré nebolo zapracované do uznesenia, sa pripojí k uzneseniu, ak o to člen komisie požiada.
 3. Uznesenie komisie podpisuje predseda komisie a predkladá  ho generálnemu prokurátorovi.
 4. Uznesenie o návrhu na vydanie stanoviska zverejní generálna prokuratúra na svojom webovom sídle.

 

Článok 8

 1. O návrhu na vydanie stanoviska rozhoduje komisia na základe návrhu generálneho prokurátora, ktorý jej bol doručený na základe rozhodnutia generálneho prokurátora.
 2. Každý návrh na vydanie stanoviska doručený predsedovi komisie musí byť zaradený do návrhu programu zasadnutia komisie.
 3. Predseda komisie oboznámi členov komisie s predloženým návrhom na vydanie stanoviska a otvorí rozpravu osobitne ku každému návrhu na vydanie stanoviska, ktorý je zaradený do programu zasadnutia.
 4. Po skončení rozpravy na návrh predsedu komisie komisia uznesením
  a) schváli návrh  na vydanie stanoviska,  ak návrh považuje za dôvodný,
  b) schváli návrh na vydanie stanoviska so zmenami vykonanými komisiou,
  c) odloží rokovanie a  hlasovanie o návrhu na vydanie stanoviska, ak posúdenie návrhu  si vyžaduje osobitnú odbornú prípravu; v takom prípade rozhodne aj o lehote potrebnej na odbornú prípravu alebo
  d) neschváli návrh na vydanie stanoviska,  ak návrh  považuje za nedôvodný alebo ak je tu iný dôvod, pre ktorý nie je možné alebo potrebné vydať stanovisko.

 

Článok 9

 1. Ak komisia schváli návrh na vydanie stanoviska, predseda komisie predloží rozhodnutie komisie o návrhu na vydanie stanoviska generálnemu prokurátorovi.
 2. Rozhodnutie komisie o návrhu na vydanie stanoviska obsahuje
  a) označenie: „Komisia pre vydávanie záväzných stanovísk“ a mená a priezviská členov komisie, ktorí sa zúčastnili rozhodovania komisie,
  b) znenie návrhu na vydanie stanoviska  (navrhovanú zjednocujúcu právnu kvalifikáciu),
  c) označenie podnetu a orgánu, ktorý ho podal a
  d) dátum a miesto vyhotovenia rozhodnutia komisie.
 3. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o návrhu na vydanie stanoviska vyhotoví člen komisie určený predsedom komisie.
 4. Rozhodnutie komisie o návrhu na vydanie stanoviska podpisuje predseda komisie  a zapisovateľ.
 5. K rozhodnutiu komisie o návrhu na vydanie stanoviska sa pripája uznesenie komisie, zápisnica zo zasadnutia komisie a návrh na vydanie stanoviska v znení predloženom predsedovi komisie.
 6. Rozhodnutie komisie o návrhu na vydanie stanoviska zverejní generálna prokuratúra na svojom webovom sídle.

 

Článok 10

 1. O každom zasadnutí komisie a výsledku jej hlasovania sa spíše zápisnica.
 2. Zápisnicu podpisuje predseda komisie a zapisovateľ.
 3. Tajomník komisie zabezpečí doručenie rovnopisu  zápisnice generálnej prokuratúre.
 4. Generálna prokuratúra  archivuje zápisnice zo zasadnutí komisie podľa registratúrneho poriadku.

 

Článok 11

Organizačná zložka generálnej prokuratúry určená generálnym prokurátorom zodpovedá za

a) evidenciu návrhov na vydanie stanovísk, rozhodnutí komisie o návrhoch na vydanie stanovísk, uznesení komisie a zápisníc zo zasadnutí komisie,
b) zabezpečenie zverejnenia písomností komisie, ktoré sa zverejňujú na webovom sídle generálnej prokuratúry,
c) administratívne a organizačné práce spojené s činnosťou komisie a
d) plnenie ďalších úloh podľa pokynov predsedu komisie alebo jej tajomníka.

 

Článok 12

Úhrada nákladov

Náklady spojené s činnosťou komisie uhrádza generálna prokuratúra.

 

Článok 13

Záväznosť

 1. Rokovací poriadok Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk (ďalej len „rokovací poriadok“)  nadobúda záväznosť dňom jeho schválenia komisiou.
 2. Zmeny a dodatky k rokovaciemu poriadku schvaľuje komisia na návrh člena komisie.
 3. Rokovací poriadok zverejní generálna prokuratúra na svojom webovom sídle.

Mgr. Peter  Š u f l i a r s k y, v. r.   

predseda

Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk

Rokovací poriadok