Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ochrana osobných údajov
  4. Krajská prokuratúra Trenčín
  5. Informácie o kamerovom systéme

Informácie o kamerovom systéme

Informácie o kamerových systémoch

Zákonné spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou.

V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov v podmienkach Krajskej prokuratúry Trenčín, Legionárska 7158/5, Trenčín v spojení (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej iba „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Krajská prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín je spoločným prevádzkovateľom kamerových systémov krajskej prokuratúry.

Krajská prokuratúra Trenčín je spoločným prevádzkovateľom kamerových systémov okresných prokuratúr vo svojej územnej pôsobnosti:

- Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

- Okresná prokuratúra Partizánske, Februárová 157, 928 01 Partizánske,

- Okresná prokuratúra Považská Bystrica, Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica.

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu?

Za účelom uplatnenia právneho nároku prevádzkovateľa pri dokumentovaní škody, ochrane majetku a objektovej bezpečnosti prevádzkovateľa v priestoroch prístupných a neprístupných verejnosti a sprístupnenie kamerových záznamov.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre tento účel a budú poskytnuté tretím stranám/príjemcom iba spôsobom, ktorý povoľuje nariadenie GDPR, zákon o ochrane osobných údajov.

3. Aké sú oprávnené záujmy, ktoré kamerový systém sleduje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR?

Prevádzkovateľ vymedzil svoje oprávnené záujmy pre použitie kamerových záznamov na účel bezpečnosti, kontroly vstupov a pohybu fyzických osôb v objekte Krajskej prokuratúry Trenčín a budovách okresných prokuratúr v územnej pôsobnosti Krajskej prokuratúry Trenčín, a použitie týchto kamerových záznamov na účel vyšetrovania bezpečnostných incidentov. Kamery sú iba jedným nástrojom na dosiahnutie celkovej bezpečnosti v objekte Krajskej prokuratúry Trenčín a budovách okresných prokuratúr v územnej pôsobnosti krajskej prokuratúry. Ich cieľom je napomôcť v prevencii pred vznikom bezpečnostných incidentov ako je napr. násilie, krádež, lúpež, vandalizmus, fyzické napadnutie zamestnancov, príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej iba „ZVJS“).

4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame?

Kamerové systémy automaticky uchovávajú dynamický alebo statický videozáznam / obraz fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru.

Kamery sú nadstavené s ohľadom na ochranu súkromia zamestnancov na pracovisku a monitorujú vstup a výstup z a do budov a objektov. Umiestnenie kamier bolo dôkladne preverené tak, aby ich uhol záznamu pokrýval iba priestory, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti v jednotlivých objektoch je obmedzené na nevyhnutné minimum a to nasledovne:

Krajská prokuratúra Trenčín – monitorovanie vnútorných priestorov - vstupnej haly a spoločných chodieb,

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou – vonkajší priestor bezprostredne pred vstupom do budovy, súkromné parkovisko prislúchajúce k okresnej prokuratúre,

Okresná prokuratúra Partizánske – vonkajší priestor bezprostredne pred vstupom do budovy a v tesnej blízkosti budovy,

Okresná prokuratúra Považská Bystrica – vonkajší priestor bezprostredne pred vstupom do budovy, vnútorné priestory vstupnej haly a spoločných chodieb.

Kamerové systémy nezbierajú osobitnú kategóriu osobných údajov.

5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Ku kamerovým záznamom umožníme prístup tretím stranám na základe písomnej žiadosti (takýmito osobami môže byť napr. príslušník Policajného zboru vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka).

Aktuálny video záznam (online záznam) môžu sledovať len zamestnanci recepcie, príslušníci ZVJS prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú.

6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch alebo občianskoprávneho konania, systém automatizovane (bez nutnosti zásahu administrátorom) zabezpečí zmazanie záznamov v lehote pätnástich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený (príp. z kapacitných dôvodov môže byť lehota uchovávania kratšia).

7. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Prevádzkovateľa a požiadať ho o :

• Informácie o stave spracúvania videozáznamu (čl. 15 Nariadenia).

• Vymazanie (ak sú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia).

• Namietať proti spracúvaniu osobných údajov (podľa čl. 21 Nariadenia).

Svoje práva môžete uplatniť na emailovej adrese: gdpr.kptn@genpro.gov.sk prípadne písomne na adrese Krajská prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín.

S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk

8. Existuje možnosť obmedziť spracovanie a prenos osobných údajov?

Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, možno proti takémuto spracovaniu namietať. Námietka bude vybavená a podávateľ námietky bude informovaný o výsledku konania.

Záznamy z kamerového systému neposkytujeme do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. K cezhraničnému prenosu osobných údajov u nás nedochádza.

9. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy, ktoré môžu robiť rozhodnutia s právnymi alebo podobnými účinkami o monitorovanej osobe a ani profilovanie.

10. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov?

Osobné údaje – kamerové záznamy, ich zhromažďovanie a správa podliehajú prísnym metodickým pokynom a systému poverenia oprávnených osôb s prístupom k záznamom. V rámci bezpečnostnej dokumentácie bola vykonaná analýza rizík, na ktorú nadväzujú prijaté technické a organizačné opatrenia. Všetky osoby, ktoré sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazané mlčanlivosťou.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese: gdpr.kptn@genpro.gov.sk