Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Generálna prokuratúra SR
  4. Organizačná štruktúra Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Organizačná štruktúra Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Organizačná štruktúra Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je uvedená v druhej časti v čl. 2 príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 11/2024 z 18. marca 2024 o organizácii, riadení a kontrole práce na prokuratúre (organizačný poriadok). Osobitné orgány zriadené na základe zákona sú uvedené v čl. 27 až 28 tohto príkazu. Pomocné a poradné orgány sú uvedené v čl. 29 tohto príkazu.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa člení na tieto organizačné zložky:
a) Kanceláriu generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
b) trestný odbor:
1. oddelenie majetkovej kriminality,
2. oddelenie násilnej a všeobecnej kriminality,
3. prieskumné oddelenie,
4. referát väzenstva,
c) oddelenie závažnej kriminality,
d) oddelenie európskych delegovaných prokurátorov,
e) medzinárodný odbor:
1. oddelenie právneho styku s cudzinou a extradícií,
2. oddelenie medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí, 
f) netrestný odbor:
1. oddelenie dozoru orgánov verejnej správy,
2. oddelenie civilného procesu a právneho zastupovania,
g) odbor legislatívy, stratégie a ústavného práva:
1. oddelenie legislatívy,
2. oddelenie stratégie a analytických činností,
3. oddelenie ústavného práva a ochrany ľudských práv,
h) ekonomický odbor:
1. oddelenie rozpočtu a verejného obstarávania, 
2. oddelenie financovania a kontroly,
3. oddelenie hospodárskej správy,
i) register trestov:
1. oddelenie správnych činností,
2. oddelenie prevádzky informačného systému registra trestov, 
3. oddelenie koncepcie a rozvoja informačného systému registra trestov a mikrofilmovej archivácie a indexácie,
j) odbor informatiky:
1. oddelenie stratégie rozvoja IS a rezortnej štatistiky,
2. oddelenie prevádzky IS, informačnej bezpečnosti a zverejňovania,
k) osobný úrad:
1. oddelenie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry,
2. oddelenie štátnych zamestnancov a ostatných zamestnancov prokuratúry,
3. oddelenie vzdelávania a ďalších činností, 
4. referát správy registratúry,
l) referát ochrany utajovaných skutočností,
m) referát vnútorného auditu,    
n) manažéra kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 
o) zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Kancelária generálneho prokurátora Slovenskej republiky, register trestov a osobný úrad majú postavenie odboru. 

Riadenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a jej organizačných zložiek je uvedené v čl. 3 až 11 príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 11/2024 z 18. marca 2024 o organizácii, riadení a kontrole práce na prokuratúre (organizačný poriadok).

Pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je uvedená v čl. 12 až 26 príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por.  č. 11/2024 z 18. marca 2024 o organizácii, riadení a kontrole práce na prokuratúre (organizačný poriadok).

Na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky pôsobia aj:
a) Komisia pre vydávanie záväzných stanovísk zriadená na základe § 11 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, 
b) Bezpečnostný výbor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti zriadený na základe zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy,
c) Škodová  komisia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zriadená na základe § 184 ods.  1 písm. a)  zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, 
d) výberové komisie 
- zriadené na základe zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry:
1. na výberové konanie na funkciu prokurátora,
2. na výberové konanie na funkčný postup prokurátora,
3. na výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry, 
- zriadené na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta,
- zriadené na základe zákona č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
1. na výberové konanie na kandidáta na funkciu európskeho prokurátora,
2. na výberové konanie na kandidáta na funkciu európskeho delegovaného prokurátora,
e) osobitná komisia na vypracovanie návrhu rozhodnutia o rozklade 
1. proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií“), 
2. proti rozhodnutiu o zastavení konania o sprístupnenie informácie, ak sa v  tej istej veci právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil, 
3. proti rozhodnutiu, ktorým sa mimo odvolacieho konania zrušuje alebo mení rozhodnutie vydané na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií,
f) poradná komisia na účely preskúmania návrhu alebo podnetu týkajúceho sa menej závažného porušenia služobnej disciplíny štátnym zamestnancom.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry administratívne, organizačne a materiálne zabezpečuje činnosť aj:
a) Etickej komisie prokuratúry, 
b) zhromaždenia prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré je v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším orgánom samosprávy prokurátorov, 
c) Prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá je v rámci svojej územnej pôsobnosti najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky je sídlom aj Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktorá je najvyšším výkonným orgánom samosprávy prokurátorov s celoštátnou pôsobnosťou (§ 219 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).