Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ochrana osobných údajov
  4. Krajská prokuratúra Banská Bystrica
  5. Informácie o kamerovom systéme

Informácie o kamerovom systéme

Informácie o kamerových systémoch - budova KP BB

Zákonné spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou.

V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému bez záznamu v podmienkach  Krajskej prokuratúry Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, Banská Bystrica v spojení (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom bez záznamu pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, 975 62  Banská  Bystrica.

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu?

Za účelom predchádzania vzniku škody, ochrane majetku a objektovej bezpečnosti prevádzkovateľa v priestoroch prístupných a neprístupných verejnosti.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre tento účel, ktorý povoľuje nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov.

3. Aké sú oprávnené záujmy, ktoré kamerový systém bez záznamu sleduje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR?

Prevádzkovateľ vymedzil svoje oprávnené záujmy pre použitie kamerového systému bez záznamu na účel bezpečnosti vstupu fyzických osôb do budovy Krajskej prokuratúry Banská Bystrica. Jeho cieľom je napomôcť v prevencii pred vznikom bezpečnostných incidentov ako je napr. násilie, krádež, lúpež, vandalizmus a fyzické napadnutie zamestnancov.

4. Aké osobné údaje spracúvame?

Kamera bez záznamu je nadstavená s ohľadom na ochranu vstupujúcich zamestnancov a iných osôb zadným vchodom do budovy Krajskej prokuratúry Banská Bystrica. Umiestnenie kamery bolo dôkladne preverené tak, aby jej uhol monitorovania pokrýval iba priestory, ktorých monitorovanie je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu.

5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aktuálne monitorovanie bez záznamu môžu sledovať len príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže a vrátnici – informátori.

6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Kamerový systém neuchováva žiadny videozáznam.

7. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Svoje práva môžete uplatniť u zodpovednej osoby prevádzkovateľa na emailovej adrese: gdpr.kpbb@genpro.gov.sk, prípadne písomne na adrese: Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, 976 Banská Bystrica, do rúk osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.

S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť na

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk.

8. Existuje možnosť obmedziť spracovanie a prenos osobných údajov?

Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, možno proti takémuto spracovaniu namietať. Námietka bude vybavená a podávateľ námietky bude informovaný o výsledku konania.

9. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy, ktoré môžu robiť rozhodnutia s právnymi alebo podobnými účinkami o monitorovanej osobe a ani profilovanie.

10. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov?

Osobné údaje – v rámci bezpečnostnej dokumentácie bola vykonaná analýza rizík, na ktorú nadväzujú prijaté technické a organizačné opatrenia. Všetky osoby, ktoré sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazané mlčanlivosťou.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese: gdpr.kpbb@genpro.gov.sk

Informácie o kamerových systémoch - VaRCP

Zákonné spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou.

V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov v podmienkach  Krajskej prokuratúry Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, Banská Bystrica v spojení (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, 975 62  Banská  Bystrica.

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu?

Za účelom uplatnenia právneho nároku prevádzkovateľa pri dokumentovaní škody, ochrane majetku a objektovej bezpečnosti prevádzkovateľa v priestoroch prístupných a neprístupných verejnosti a sprístupnenie kamerových záznamov.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre tento účel a budú poskytnuté tretím stranám/príjemcom iba spôsobom, ktorý povoľuje nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov.

3. Aké sú oprávnené záujmy, ktoré kamerový systém sleduje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR?

Prevádzkovateľ vymedzil svoje oprávnené záujmy pre použitie kamerových záznamov na účel bezpečnosti, kontroly vstupov a pohybu fyzických osôb vo Vzdelávacom a rehabilitačnom zariadení prokuratúry Slovenskej republiky, Krpáčovo (ďalej len „stredisko“), a použitie týchto kamerových záznamov na účel vyšetrovania bezpečnostných incidentov. Kamery sú iba jedným nástrojom na dosiahnutie celkovej bezpečnosti v stredisku. Ich cieľom je napomôcť v prevencii pred vznikom bezpečnostných incidentov ako je napr. násilie, krádež, lúpež, vandalizmus a fyzické napadnutie zamestnancov.

4. Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame?

Kamerové systémy automaticky uchovávajú dynamický alebo statický videozáznam / obraz fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru a videozáznam dopravného prostriedku (vrátane jeho evidenčného čísla) spolu s časom a dátumom.

Kamery sú nadstavené s ohľadom na ochranu súkromia zamestnancov na pracovisku a osôb prítomných v stredisku. Umiestnenie kamier bolo dôkladne preverené tak, aby ich uhol záznamu pokrýval iba priestory, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu. Kamerové systémy nezbierajú osobitnú kategóriu osobných údajov.

5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Ku kamerovým záznamom umožníme prístup tretím stranám na základe písomnej žiadosti (takýmito osobami môže byť napr. príslušník Policajného zboru vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka).

Aktuálny video záznam (online záznam) môže sledovať len vedúci strediska a zamestnankyne recepcie, pričom prístup k uloženým obrazovým záznamom má len vedúci strediska.

6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch alebo občianskoprávneho konania, systém automatizovane (bez nutnosti zásahu administrátorom) zabezpečí zmazanie záznamov v lehote 15 (pätnásť) dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený (príp. z kapacitných dôvodov môže byť lehota uchovávania kratšia).

7. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Prevádzkovateľa a požiadať ho o :

  • Informácie o stave spracúvania videozáznamu (čl. 15 Nariadenia).
  • Vymazanie (ak sú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia).
  • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov (podľa čl. 21 Nariadenia).

Svoje práva môžete uplatniť u zodpovednej osoby prevádzkovateľa na emailovej adrese:  gdpr.kpbb@genpro.gov.sk prípadne písomne na adrese: Krajská prokuratúra Banská Bystrica, Partizánska cesta 1, Banská Bystrica, do rúk osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.

S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť na

- Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk

8. Existuje možnosť obmedziť spracovanie a prenos osobných údajov?

Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, možno proti takémuto spracovaniu namietať. Námietka bude vybavená a podávateľ námietky bude informovaný o výsledku konania.

Záznamy z kamerového systému neposkytujeme do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. K cezhraničnému prenosu osobných údajov u nás nedochádza.

9. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy, ktoré môžu robiť rozhodnutia s právnymi alebo podobnými účinkami o monitorovanej osobe a ani profilovanie.

10. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov?

Osobné údaje – kamerové záznamy, ich zhromažďovanie a správa podliehajú prísnym metodickým pokynom a systému poverenia oprávnených osôb s prístupom k záznamom. V rámci bezpečnostnej dokumentácie bola vykonaná analýza rizík, na ktorú nadväzujú prijaté technické a organizačné opatrenia. Všetky osoby, ktoré sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazané mlčanlivosťou.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese: gdpr.kpbb@genpro.gov.sk

budova KP BB - kamerový systém

budova OP BB - kamerový systém

VaRCP - kamerový systém