Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ochrana osobných údajov
  4. Krajská prokuratúra Košice
  5. Informácie o kamerovom systéme

Informácie o kamerovom systéme

Informácie o kamerových systémoch

Zákonné spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je veľmi dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou.

V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému v podmienkach  Krajskej prokuratúry Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice v spojení (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov“).

Vzhľadom na rozsiahlosť nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, sme pre lepšiu prehľadnosť informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom pripravili vo forme nasledujúcich otázok a odpovedí:

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Krajská prokuratúra Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice je spoločným prevádzkovateľom kamerových systémov krajskej prokuratúry.

Krajská prokuratúra Košice je spoločným prevádzkovateľom kamerových systémov okresných prokuratúr vo svojej územnej pôsobnosti:

Okresná prokuratúra Košice I, Mojmírova 5, 041 62 Košice,
Okresná prokuratúra Košice - okolie, Mojmírova 5, 040 38 Košice,
Okresná prokuratúra Michalovce, Námestie slobody č. 3, 071 01 Michalovce,
Okresná prokuratúra Trebišov,  Jána Husa 1925/15, 075 01 Trebišov.

2. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a v akom rozsahu?

Za účelom uplatnenia právneho nároku prevádzkovateľa pri dokumentovaní škody, ochrane majetku a objektovej bezpečnosti prevádzkovateľa v priestoroch prístupných a neprístupných verejnosti.

Vaše osobné údaje slúžia výlučne pre tento účel,  budú poskytnuté tretím stranám/príjemcom iba spôsobom, ktorý povoľuje nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov.

3. Aké sú oprávnené záujmy, ktoré kamerový systém sleduje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR?

Prevádzkovateľ vymedzil svoje oprávnené záujmy pre použitie kamerového systému na účel bezpečnosti, kontroly vstupov a pohybu fyzických osôb v budove Krajskej prokuratúry Košice a v budovách okresných prokuratúr a použitie týchto kamerových záznamov na účel vyšetrovania bezpečnostných incidentov. Kamery sú iba jedným nástrojom na dosiahnutie celkovej bezpečnosti v budove Krajskej prokuratúry Košice a v budovách okresných prokuratúr. Ich cieľom je napomôcť v prevencii pred vznikom bezpečnostných incidentov ako je napr. násilie, krádež, lúpež, vandalizmus, fyzické napadnutie zamestnancov, príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "ZVJS").

4. Aké osobné údaje spracúvame?

Kamerové systémy automaticky uchovávajú dynamický alebo statický videozáznam/obraz fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru a videozáznam dopravného prostriedku (vrátane jeho evidenčného čísla).

Kamery sú nastavené s ohľadom na ochranu súkromia zamestnancov na pracovisku a monitorujú vstup a výstup z a do budovy a objektov. Umiestnenie kamier bolo dôkladne preverené tak, aby ich uhol záznamu pokrýval iba priestory, ktorých monitorovanie je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu. Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti v jednotlivých objektoch je obmedzené na nevyhnutné minimum, a to nasledovne:

Krajská prokuratúra Košice – monitorovanie vnútorného priestoru bezprostredne pri vstupe do/z budovy, monitorovanie vonkajšieho priestoru - parkovísk (vnútorné dvory) prislúchajúce krajskej prokuratúre, neprístupné verejnosti a videozáznam dopravného prostriedku (vrátane jeho evidenčného čísla).

V budove Krajskej prokuratúry Košice sídli Okresná prokuratúra Košice I a Okresná prokuratúra Košice – okolie.

Okresná prokuratúra Michalovce – monitorovanie vnútorného priestoru bezprostredne pred vstupom do vstupnej chodby objektu (I., II., III., IV. poschodie), bez záznamu.

Okresná prokuratúra Trebišov – monitorovanie vnútorného priestoru bezprostredne pred vstupom do vstupnej chodby objektu (VII., VIII. poschodie), bez záznamu.

Kamerové systémy nezbierajú osobitnú kategóriu osobných údajov.

5. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Ku kamerovým záznamom umožníme prístup tretím stranám na základe písomnej žiadosti (takýmito osobami môže byť napr. príslušník Policajného zboru vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka).

Aktuálny videozáznam (online záznam) môžu sledovať len príslušníci ZVJS. Príslušníci ZVJS prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú.

6. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch alebo občianskoprávneho konania, systém automatizovane (bez nutnosti zásahu administrátorom) zabezpečí zmazanie záznamov v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený (z kapacitných dôvodov môže byť lehota uchovávania kratšia) - Krajská prokuratúra Košice. Na Okresných prokuratúrach Michalovce a Trebišov sa neuchováva žiaden videozáznam.

7. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a požiadať ho o:

  • informácie o stave spracúvania videozáznamu (čl. 15 Nariadenia),
  • vymazanie (ak sú splnené podmienky na čl. 17 Nariadenia),
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov (podľa čl. 21 Nariadenia).

Svoje práva môžete uplatniť u zodpovednej osoby prevádzkovateľa na emailovej adrese:
gdpr.kpke@genpro.gov.sk, prípadne písomne na adrese: Krajská prokuratúra Košice, Mojmírova 5, 041 62 Košice, do rúk osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.

S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť na  Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk.

8. Existuje možnosť obmedziť spracovanie a prenos osobných údajov?

Ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, možno proti takémuto spracovaniu namietať. Námietka bude vybavená a podávateľ námietky bude informovaný o výsledku konania.

Záznamy z kamerového systému neposkytujeme do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. K cezhraničnému prenosu osobných údajov u nás nedochádza.

9. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ v rámci spracúvania osobných údajov nevyužíva automatizované informačné systémy, ktoré môžu robiť rozhodnutia s právnymi alebo podobnými účinkami o monitorovanej osobe a ani profilovanie.

10. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov?

Osobné údaje – kamerové záznamy, ich zhromažďovanie a správ podliehajú prísnym metodickým pokynom a systému poverenia oprávnených osôb s prístupom k záznamom. V rámci bezpečnostnej dokumentácie bola vykonaná analýza rizík, na ktorú nadväzujú prijaté technické a organizačné opatrenia. Všetky osoby, ktoré sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi, sú viazané mlčanlivosťou.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás prosím na emailovej adrese: gdpr.kpke@genpro.gov.sk.