Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Informácie pre novinárov
  4. Informácie prokuratúry 2020
  5. Výsledky preskúmania okolností súvisiacich s poškodením zdravia obvineného bývalého prezidenta Policajného zboru Milana L. vo výkone väzby v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove (29. Decembra 2020)

Výsledky preskúmania okolností súvisiacich s poškodením zdravia obvineného bývalého prezidenta Policajného zboru Milana L. vo výkone väzby v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove (29. Decembra 2020)

Brífing generálneho prokurátora Maroša Žilinku:

Prokuratúra Slovenskej republiky disponuje zákonným opatrením, ktoré nebolo zatiaľ tak často spomínané a to oprávnenie vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonnosti na miestach, v ktorých sa vykonáva väzba. 

Po medializovanej udalosti zranenia obvineného Milana L. vo výkone väzby vydal generálny prokurátor Maroš Žilinka druhý deň po svojom vymenovaní, 12. 12. 2020 (v sobotu), pokyn krajskému prokurátorovi v Prešove na preskúmanie stavu zákonnosti výkonu väzby obvineného Milana L. tak z hľadiska dodržiavania predpisov o výkone väzby, ako aj z hľadiska okolností, za ktorých prišlo k jeho zraneniu. Previerku vykonali prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov v súčinnosti s prokurátorom Krajskej prokuratúry Prešov. Vykonaná bola v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove a aj v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. 

Preskúmaný bol osobný spis, interná dokumentácia ústavu, boli zabezpečené vyjadrenia príslušníkov ústavu, ústavného lekára, bol vykonaný pohovor so samotným obvineným priamo v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, boli preskúmané kamerové záznamy, ktoré snímali okolie cely, v ktorej sa vykonávala väzba obvineného, bol zabezpečený a vyhodnotený výpis z elektronického zabezpečovacieho systému PC Ostraha, ktorý signalizuje odomknutie a uzavretie cely v presných intervaloch, bolo zanalyzované použitie signálno-bezpečnostného zariadenia, ktoré sa nachádza v každej cele a bola zabezpečená správa riaditeľa Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. 

Na základe dôsledného preskúmania dospeli dozorujúci prokurátori k jednoznačnému záveru, že pri výkone väzby obvineného Milana L. nedošlo k porušeniu žiadnych predpisov o výkone väzby. 

Vzhľadom na osobu obvineného a dôvody väzby ustálené súdom, boli v rámci výkonu väzby prijaté režimové a bezpečnostné opatrenia, v rámci ktorých bol obvinený umiestnený v cele samostatne, komunikácia s obvineným je možná len za prítomnosti príslušníka ZVJS, pri režimových činnostiach nesmie prichádzať do kontaktu s inými obvinenými alebo odsúdenými osobami v ústave, pri vyvádzaní z cely nesmú byť prítomné iné obvinené alebo odsúdené osoby, bol zabezpečený nepretržitý monitoring pred celou, v ktorej je obvinený umiestnený a boli prijaté opatrenia na obmedzenie pohybu spoluobvinených v priestoroch pred celou, v záujme nenarúšania výkonu väzby. Obvineného nenechávajú bez nepretržitého dozoru mimo cely. 

Prokurátori vykonali previerku týchto bezpečnostných a režimových opatrení a dospeli k celkom jednoznačnému záveru, že sú prijaté v súlade s právnymi predpismi na výkon väzby a boli aj dodržiavané. Žiadne porušenie v tomto smere zistené nebolo. 

Obvinený, od prvého momentu zistenia zranenia pri rannej kontrole príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) až po pohovor s prokurátormi vykonávajúcimi dozor nad zákonnosťou väzby, vypovedal o spôsobe vzniku zranenia konzistentne a vždy rovnako. Pred príslušníkom ZVJS, pred lekárkou ústavu, aj pri pohovore s dozorujúcimi prokurátormi. 

Na základe lekárskej správy riaditeľa nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne možno jednoznačne konštatovať, že mechanizmus vzniku zranenia korešponduje s vyjadrením obvineného. Vyšetrením neboli zistené iné stopy úrazu a nebolo zo strany ošetrujúceho lekára vyslovené podozrenie z ublíženia na zdraví inou osobou a preto nebolo ani oznamované. 

Nebudem sa vyjadrovať k charakteru zranení, ktoré boli medializované. 

Nedá mi však, aby som tento prípad neuzavrel konštatovaním, že výkon väzby obvinených, trestné stíhanie obvinených by sa nikdy nemalo, zo strany nikoho, ani zo strany médií, ani zo strany laickej verejnosti, zneužívať na akékoľvek účely a mala by sa rešpektovať prezumpcia neviny.  

Mala by sa rešpektovať dôstojnosť obvineného a jeho súkromia. V tomto prípade tomu tak nebolo. 

Uvedomme si, že v danom prípade ide o osobu, ktorá je síce stíhaná za závažnú trestnú činnosť, avšak doposiaľ odsúdená nebola a ide o osobu, ktorá pre túto spoločnosť urobila aj veľa dobrého. 

Rôzne špekulácie o spôsobe zranenia, dôvodmi naznačujúcimi sebevražedné sklony sú neprípustným zásahom do dôstojnosti obvineného. 

Navyše podozrenie z takéhoto konania sa vykonanou previerkou nepreukázalo, vylúčilo sa. 

Verím, že tento brífing bude bodkou za „vyrobenou“ kauzou a nebude sa už ďalej špekulovať o tom akým spôsobom došlo k zraneniu. 

Doterajšie výstupy a konštatácie vykonané Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove boli na základe kontrol vykonaných na inom princípe, ako vykonávala prokuratúra. 

Prokuratúra vykonala mimoriadnu komplexnú previerku dodržiavania právnych predpisov pri výkone väzby s absolútne jednoznačným a nespochybniteľným záverom: 

Na základe dôsledného preskúmania dospeli dozorujúci prokurátori k jednoznačnému záveru, že pri výkone väzby obvineného Milana L. nedošlo k porušeniu žiadnych predpisov o výkone väzby. 

Prokurátori vykonali previerku týchto bezpečnostných a režimových opatrení a dospeli k celkom jednoznačnému záveru, že sú prijaté v súlade s právnymi predpismi na výkon väzby a boli aj dodržiavané. Žiadne porušenie v tomto smere zistené nebolo. 

Na základe lekárskej správy riaditeľa nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne možno jednoznačne konštatovať, že mechanizmus vzniku zranenia korešponduje s vyjadrením obvineného. Vyšetrením neboli zistené iné stopy úrazu a nebolo zo strany ošetrujúceho lekára vyslovené podozrenie z ublíženia na zdraví inou osobou a preto nebolo ani oznamované.