Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Informácie
 3. Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 4. Krajská prokuratúra Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - Informačná povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ:
Krajská prokuratúra Trenčín
Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín

Zodpovedná osoba:
organizačné a personálne oddelenie Krajskej prokuratúry Trenčín

Podávanie oznámení:
Zodpovedná osoba je povinná prijať každé anonymné i neanonymné oznámenie oznamovateľa, ktorý sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie dozvedel o skutočnostiach, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, podané v písomnej alebo ústnej forme.

Písomné oznámenie je možné podať

 • priamo zodpovednej osobe,
 • odovzdaním  do  podateľne,  ktorá sa  nachádza  v  budove  Krajskej prokuratúry Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín,
 • odovzdaním na poštovú prepravu s uvedením adresy: Krajská prokuratúra Trenčín, organizačné a personálne oddelenie, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín, s označením veci „oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“,
 • zaslaním telefaxu na číslo: +421326522077,
 • zaslaním oznámenia v elektronickej forme, ktoré nemusí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, na emailovú adresu marian.sipavy@genpro.gov.sk

Bližšie informácie krajskej prokuratúry ako zamestnávateľa a orgánu príslušného na prijatie oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z.z., upravujúce informácie o:

 • oznamovaní protispoločenskej činnosti
 • spôsobe podávania oznámení
 • postupe prijímania a preverovania oznámenia a opatreniach, prijatých v nadväznosti na oznámenie (vnútorný systém preverovania oznámení)
 • prostriedkoch nápravy a postupoch na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo iným postihom oznamovateľa, informácie na koho sa obrátiť, ako postupovať v konkrétnej situácii, kontaktné údaje úradu na účel poskytnutia poradenstva podľa § 13 ods. 6 písm. g) zákona č. 54/2019 Z. z.
 • poučení o podmienkach, podľa ktorých sa na oznamovateľa vzťahuje § 1 ods. 4 a § 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 54/2019 Z. z.
 • podmienkach poskytnutia ochrany podľa § 3, § 5, § 12 zákona č. 54/2019 Z. z.
 • spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu

sú obsiahnuté v časti Generálna prokuratúra Slovenskej republiky – TU