Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Informácie
 3. Informácie pre novinárov
 4. Informácie prokuratúry 2019
 5. august 2019 - Úrad špeciálnej prokuratúry

august 2019 - Úrad špeciálnej prokuratúry

Aktuálne informácie o stave vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej august 2019 

Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry informovali o niektorých nových skutočnostiach a o aktuálnom stave vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. 

Vyšetrovaniu tejto vraždy je neustále venovaná z strany orgánov činných v trestnom konaní osobitná pozornosť. Samotné vyšetrovanie v tejto veci je vykonávané plynulo, bez akýchkoľvek prieťahov, nestranne a bez ohľadu na osoby, ktorých sa toto vyšetrovanie dotýka. 

Ako to už bolo zverejnené, vyšetrovateľ dňa 26. 7. 2019 vzniesol obvinenie Alene Zs., Tomášovi Sz., Zoltánovi A., Adamovi H. a Dávidovi Sz. pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, podľa § 255 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona a ďalšie trestné činy. Zároveň dňa 14. 8. 2019 vyšetrovateľ vzniesol obvinenie Alene Zs., Zoltánovi A., Tomášovi Sz. a Miroslavovi M. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods.1, ods. 2 Trestného zákona, v štádiu prípravy, ktorého sa mali dopustiť v súvislosti s objednaním a následnou prípravou úkladnej vraždy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR JUDr. Maroša Žilinku, PhD., advokáta JUDr. Daniela Lipšica a v tom čase prvého námestníka generálneho prokurátora SR GP SR Mgr. Petra Šufliarskeho. 

Dôkazy nasvedčujú tomu, že vraždy prvých dvoch osôb si mala objednať Alena Zs. prostredníctvom Zoltána A. na jeseň r. 2017 u Tomáša Sz. a Miroslava M., k objednávke vraždy Mgr. Šufliarskeho malo dôjsť v lete 2018 a k jej realizácii v jesenných mesiacoch v roku 2018. K dokonaniu objednaných vrážd nedošlo len zhodou náhod, pričom napr. k usmrteniu Mgr. Šufliarskeho nedošlo iba v dôsledku zadržania obvinených v súvislosti s úkladnou vraždou nebohého Jána Kuciaka a jeho partnerky. Už táto skutočnosť potvrdzuje, že objednávky vrážd boli reálne a poškodeným hrozilo bezprostredné a skutočne smrteľné nebezpečenstvo zo strany obvinených. 

Pre informáciu dodávam, že uznesením vyšetrovateľa zo dňa 15. 8. 2019 došlo k spojeniu trestnej veci poškodeného Jána Kuciaka s trestnou vecou poškodeného Petra Molnára, ktorý bol zavraždený v roku 2016 a kde sú rovnako stíhaní ako obvinení Tomáš Sz. a Miroslav M. Všetky tieto trestné konania ako aj súvisiace konania v súčasnosti vyšetrujú výhradne členovia vyšetrovacieho tímu – príslušníci Národnej protizločineckej jednotky expozitúra Západ Nitra. 

Súhrnne tak možno uviesť, že v prípade tejto skupiny obvinených ide o dôvodné podozrenie zo spáchania najmenej 4 dokonaných úkladných vrážd a ďalších najmenej 3 príprav úkladných vrážd. Aj s ohľadom na osoby poškodených ide zjavne o prípad, ktorý je v dejinách slovenskej kriminalistiky výnimočný. Závažnosti prípadu pritom plne zodpovedá aj nasadenie orgánov činných v trestom konaní pri jeho vyšetrovaní. Môžeme pri tom konštatovať, že pokiaľ ide o aktuálny stav konania, dospeli sme do štádia, kedy je možné reálne očakávať jeho skončenie a to v takej lehote, aby nebolo nevyhnutné pristúpiť k ďalšiemu predĺženiu lehoty väzby u obvinených. Vyšetrovateľ by preto mal v priebehu mesiaca september umožniť všetkým oprávneným osobám, aby sa oboznámili s výsledkami vyšetrovania, a pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám, urobíme všetko preto, aby následne mohla byť pre uvedené skutky podaná obžaloba na Špecializovaný trestný súd. 

Osobitne musíme konštatovať, že napriek mimoriadnemu úsiliu orgánov činných v trestnom konaní, rozsahu nimi vykonaných vyšetrovacích úkonov ako aj k prijatým opatreniam, v celom priebehu vyšetrovania dochádzalo a naďalej dochádza k spochybňovaniu ich činnosti najmä zo strany niektorých politikov ale aj médií. Tieto útoky sú neodôvodnené a vyvolávajú otázku komu a na čo majú poslúžiť. 

Zdôrazňujeme, že v prípade vyšetrovania spomenutých úkladných vrážd, nejde zo strany orgánov činných v trestnom konaní o žiadne politikárčenie, žiadne vyhľadávanie kompromitujúcich materiálov voči niektorým politickým stranám a ich predstaviteľom, prípadne voči podnikateľom a podobne. Ohradzujeme sa proti niektorým snahám o zavlečenie takýchto úvah a konštrukcii do tohto konania a voči spájaniu vyšetrovateľov a prokurátorov s niektorými politickými subjektmi. Je to nemiestne. V našom trestnom konaní sú predmetom vyšetrovania iba uvedené vraždy a prípravy vrážd, čo sú kriminálne trestné činy, ktoré je potrebné čo najskôr podrobne objasniť a zodpovedné osoby postaviť pred súd. Nič iné. 

V priebehu vyšetrovania bola, je a aj naďalej bude venovaná zvýšená pozornosť všetkým dôkazom, ktoré boli alebo sú zabezpečované, najmä tým, z ktorých vyplynulo podozrenie zo spáchania ďalšej protiprávnej činnosti. Na základe činnosti vyšetrovacieho tímu preto bolo začatých viacero samostatných trestných konaní pre rôzne druhy trestnej činností súvisiacich s osobami, ktoré vystupujú aj v trestnej veci nebohého Jána Kuciaka a jeho partnerky. 

Ďalej je potrebné uviesť na pravú mieru medializované udalosti súvisiace s plánovaným zadržaním Norberta B. koncom mesiaca november 2018. Pred dvoma týždňami v tejto súvislosti médiá uverejnili viacero zavádzajúcich alebo nepresných informácií a preto na ne musíme reagovať. 

Predovšetkým, je pravda, že po predchádzajúcom prerokovaní veci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dňa 29. 11. 2018 udelil súhlas so zadržaním tejto osoby ako aj s ďalšími úkonmi, na ktoré v tom čase podľa jeho vedomostí existoval zákonný dôvod. Súhlas udelil dozorujúci prokurátor, pretože vedúci dozorujúci prokurátor sa v tom čase nachádzal na inom pracovnom stretnutí. Práve na tomto stretnutí sa dozvedel dôveryhodnú informáciu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila náš ďalší postup - a to, že Norbert B. má informáciu o plánovaných úkonoch a primeraným spôsobom sa na ne pripravil. Ihneď po návrate na pracovisko o tejto skutočnosti upovedomil kolegu, ktorý touto informáciou nedisponoval a súčasne ako vedúci prokurátor rozhodol o dočasnom nevykonaní plánovaných úkonov a to až do osobného prerokovania veci s príslušnými zástupcami NAKA. S jeho rozhodnutím sa dozorujúci prokurátor, ktorý udelil súhlas so zadržaním, stotožnil a ihneď o ňom vyrozumel aj riadiaceho pracovníka protizločineckej jednotky v Nitre. Požiadal ho tiež, aby sa nasledujúci pracovný deň dostavil spolu s vyšetrovateľom na ÚŠP a spoločne prerokovali ďalší postup. Zároveň bolo rozhodnutie o dočasnom nevykonaní úkonov písomne potvrdené vedúcim dozorujúcim prokurátorom. Z dôvodov na strane polície, k tomuto stretnutiu došlo až v pondelok 3. 12. 2018, kedy zástupcom NAKA vedúci dozorujúci prokurátor vysvetlil svoj postup ako aj dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Zástupcovia NAKA tieto dôvody plne akceptovali. Podotýkame, že práve v čase nášho stretnutia sa informácie o vedomostiach Norberta B. plne potvrdili, pretože práve vtedy sa dostavil na protizločineckú jednotku v Nitre a sám to uviedol vyšetrovateľovi. 

Pokiaľ ide o informácie uverejňované médiami, rešpektujeme vecnú kritiku avšak spôsob, akým niektoré médiá pred cca desiatimi dňami prezentovali uvedenú udalosť, nie je možné nazvať inak ako škandalizáciou prokuratúry a dozorujúceho prokurátora osobne. Spochybňovanie jeho morálnej integrity, bez toho aby ste poznali fakty, prezentovanie vlastných domnienok ako faktov, považuje za absolútne neprijateľné. Väčšina z novinárov pozná jeho prácu, jeho pracovné výsledky a veľmi dobre vie, že sa vždy riadil výhradne zákonom a svoje povinnosti vykonával v súlade so svojim presvedčením a svedomím. Rovnako nikdy nepodľahol žiadnym vplyvom a v tomto mieni pokračovať aj v budúcnosti. 

Opakovane upozorňujeme, že práve v tomto období, sa budú stupňovať snahy o spochybnenie členov vyšetrovacieho tímu, pretože popri dokumentovaní vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky sme získali dôkazy nasvedčujúce spáchaniu závažne protiprávnej činnosti viacerými osobami, vrátane predstaviteľov štátnych orgánov. Práve tieto osoby majú dôvodný záujem spochybniť členov tímu alebo rôznymi spôsobmi spochybniť zabezpečené dôkazy a tak zmariť objektívne vyšetrenie ich činnosti. Jeden z komentátorov to minulý týždeň označil za hru. Musíme konštatovať, že pri škandalizácii dozorujúceho prokurátora ste, teda presnejšie niektorí z vás, boli zneužití ako figúrky v hre. Chceme veriť, že do budúcnosti budete dôsledne preverovať získané informácie a publikovať výhradne tie, ktoré zodpovedajú skutočnosti. 

Je právom novinárov vychádzať pri svojej činnosti z akýchkoľvek zdrojov avšak tieto musia byť riadne preverené. V súlade s Trestným poriadkom je prípravné konanie neverejné a preto ani orgány činné v trestnom konaní nemôžu podrobne informovať verejnosť o jeho priebehu, jednotlivých úkonoch alebo o zamýšľanom postupe. Z uvedeného dôvodu nemôžeme a ani do budúcnosti nebudeme reagovať na otázky novinárov k jednotlivým úkonom trestného konania. 

Záverom by sme chceli informovať o jednej z udalostí, ktorá bola v lete minulého roka zo strany médií prezentovaná ako „nezákonné“ odňatie mobilného telefónu novinárky Pavly Holcovej. Opakovane sme zdôrazňovali, že postup orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s jej výsluchom a zaistením údajov z jej mobilného telefónu bol plne legitímny a v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR. Tento náš názor bol potvrdený aj rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý svojim uznesením sp. zn. II. ÚS 78/2019 zo dňa 23. 5. 2019 ústavnú sťažnosť Pavly Holcovej odmietol, ako zjavne neopodstatnenú. Tým považujeme celú záležitosť za uzavretú."