Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému RNDr. XXX a spol.

pre zločin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 2 písm. a), ods. 5 písm. a), písm. c) Trestného zákona

s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona a iné,

na neverejnom zasadnutí konanom 09. mája 2023 v Bratislave na návrh špeciálneho prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l :

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci vedenej na Prezídiu Policajného zboru národnej kriminálnej agentúry (pôvodnej) národnej jednotky finančnej polície expozitúra Východ Košice pod ČVS: PPZ-796/NKA-FP-VY-2017 proti obvinenému RNDr.XXX a spol., sa v trestnom konaní 

 n e p r i p ú š ť a   ú č a s ť   p o š k o d e n ý ch.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

 

 Úplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky