Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvineným I. M. a R. M.

pre zločin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a), ods. 5 písm. a) písm. c) Trestného zákona

na neverejnom zasadnutí konanom 9. mája 2023 v Bratislave, o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l:

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku sa v trestnej veci vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom pod ČSV: ORP-254/OEK-HE-2012, proti obvineným I. M. a R. M. pre zločin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a), ods. 5 písm. a) písm. c) Trestného zákona,  sa v trestnom konaní 

účasť poškodených  n e p r i p ú š ť a.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je sťažnosť prípustná.

 

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky