Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvineného Petra V.

pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona a prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona rozhodol o nepripustení účasti poškodených v trestnej veci

Generálny prokurátor Slovenskej republiky, s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 3 veta druhá Tresného poriadku, v trestnej veci obvineného Petra V., pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona a prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, zverejňuje nasledovný výrok uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Ndt/25/2017 zo dňa 8. novembra 2017:

              Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného Petra V., pre zločin podvodu podľa §221 ods. 1., ods. 4 písm. a/ Trestného zákona a prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona prejednal dňa 4. októbra 2017 návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní a takto

                                                                             r o z h o d o l :

              Podľa § 47 ods. 3 zák. č. 301/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov (Tr. por.) účinného od 1. januára 2006 Tr.por. v trestnej veci proti obvinenému Petrovi V. vedenej na Krajskom riaditeľstve POlicajného zboru v Prešove, č. KRP-8/2-VYS-PO-2014 sa v trestnom konaní

                                                          účasť poškodených nepripúšťa

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná

Plné znenie (pdf pdf, 2 MiB) uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky