Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvineného Tomáša S.,

pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. d/, ods. 3 Trestného zákona, rozhodol o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní

Generálny prokurátor Slovenskej republiky, s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 3 veta druhá Trestného poriadku, v trestnej veci obvineného Tomáša S. pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. d/, ods. 3 Trestného zákona, zverejňuje nasledovný výrok uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Ndt 25/2017 zo dňa 15. novembra 2017:

              Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného Tomáša S. pre prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. d/, ods. 3 Trestného zákona, prejednal dňa 15. novembra 2017 návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní  a takto

                                                                             r o z h o d o l :

              Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. v trestnej veci vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Vranov nad Topľou pod sp. zn.: ORP-359/OEK-VT-2013 sa nepripúšťa účasť poškodených.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

 Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky