Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvineného Adama K. a spol.,

za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona, spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona rozhodol o nepripustení účasti poškodených v prípravnom konaní

Generálny prokurátor Slovenskej republiky, s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 3 veta druhá Trestného poriadku, v trestnej veci obvineného Adama K. a spol., za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona, spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona, zverejňuje nasledovný výrok uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Ndt 26/2017 zo dňa 8. novembra 2017:

              Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného Adama K. a spol., za zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. d/ Trestného zákona, spolupáchateľstvom podľa § 20 Trestného zákona prejednal dňa 8. novembra 2017 návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v prípravnom konaní a takto

                                                                             r o z h o d o l :

              Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci proti obvinenému Adamovi K. a spol., vedenej na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru, odbore kriminálnej polície Banská Bystrica pod sp. zn. KRP-6/1-VYS-BB-2014 sa účasť poškodených v prípravnom konaní nepripúšťa.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky