Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci proti obvinenému Petrovi Sz.

pre zločin podvodu rozhodol o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky, v súlade (s poukazom)  s ustanovením § 47 ods. 3 veta druhá Trestného poriadku, v trestnej veci vedenej proti obvinenému Petrovi Sz., pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b), písm. j) Trestného zákona zverejňuje nasledovný výrok uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Ndt 1682017 zo dňa 12. septembra 2017: 

          Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci  proti obvinenému Petrovi Sz., pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b), písm. j) Trestného zákona, vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci pod sp. zn. ČVS: ORP-704/2-VYS-LC-2016, na neverejnom zasadnutí  12. sedptembra 2017 návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní  takto 

r o z h o d o l :

          Podľa § 47 ods. 3 zák. č. 301/2005 Z. z. v znení zmien a doplnkov (Trestného poriadku) účinného od 1. januára 2006 Tr. por. v trestnej veci proti obvinenému Petrovi Sz. vedenej na odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Lučenec pod sp. zn. ČVS: ORP-704/2-VYS-LC-2016 sa v trestnom konaní 

 

Nepripúšťa účasť  poškodených 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná sťažnosť.

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky