Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚSPEŠNE DOKONČILA VÝZNAMNÝ PROJEKT V OBLASTI SPRAVODLIVOSTI ECRIS-TCN SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Vďaka spolufinancovaniu zo strany Európskej únie a úsiliu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa podarilo dosiahnuť významný pokrok v oblasti spravodlivosti a bezpečnosti v rámci Európskej únie. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky úspešne dokončila projekt ECRIS-TCN, ktorý bol zameraný na doplnenie Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) v súlade s Nariadením ECRIS-TCN a súvisiacou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady. Jeho implementácia bude úspešným krokom smerom k efektívnejšej a účinnejšej výmene informácií o trestnej minulosti osôb v celej Európskej únii.

Projekt, financovaný aj prostredníctvom grantu z Európskej únie, vytvoril dôležitý míľnik v práci na posilnení spolupráce a výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi EÚ. Jeden z významných aspektov projektu predstavovalo aj prijatie nového zákona o registri trestov, ktorý umožňuje efektívnejšie fungovanie systému ECRIS a napomáha k zvýšeniu bezpečnosti a spravodlivosti v rámci Európskej únie.
Systém ECRIS, zriadený v roku 2012, umožňuje účinnú výmenu informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi Európskej únie. Ešte donedávna však bola výmena informácií o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci EÚ obmedzená a neexistoval spoločný európsky postup na ich účinnú výmenu. S projektom ECRIS-TCN sa táto situácia mení a bude znamenať lepšiu spoluprácu a posilnenie bezpečnosti v celej Európskej únii.

Projekt ECRIS-TCN zahŕňa opatrenia zamerané na cieľové skupiny a štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti. Jeho hlavným zámerom je predchádzať kriminalite vrátane organizovaného zločinu a terorizmu, ako aj zabezpečiť zohľadňovanie odsúdení štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej únii počas trestného konania. Prijaté opatrenia zároveň umožňujú lepšiu ochranu detí a mládeže pred rôznymi formami násilia páchaného na deťoch. Výsledky projektu sú implementované do informačného systému Generálnej prokuratúry SR, čím sa zabezpečí trvalé využívanie jeho výstupov.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, ako ústredný orgán členského štátu Európskej únie pre výmenu informácií z registrov trestov, prijala v súlade s Nariadením ECRIS-TCN všetky potrebné opatrenia na podporu realizácie projektu. Dňa 13. decembra 2021 bola uzatvorená Grantová zmluva medzi Generálnou prokuratúrou SR a Európskou úniou, čo umožnilo vykonávanie projektu ECRIS-TCN. Hlavným cieľom tohto projektu bolo prepojenie a umožnenie výmeny odtlačkov prstov medzi informačným systémom Generálnej prokuratúry SR a centrálnym systémom ECRIS-TCN.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka zdôraznil význam tohto projektu: "Podporujeme cieľ Európskej únie poskytnúť svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb osôb. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vykonať opatrenia v súlade s Nariadením ECRIS-TCN."

Využívanie ECRIS-TCN prispeje k implementácii zásady vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí v rámci spoločného priestoru spravodlivosti a bezpečnosti, kde sa ľudia môžu voľne pohybovať. Projekt bol spolufinancovaný z programu Spravodlivosť (JUST) Európskej únie, čím sa potvrdzuje záväzok EÚ poskytnúť svojim občanom maximálnu bezpečnosť a ochranu.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky bude aj naďalej pokračovať v úsilí o posilnenie spolupráce a ochrany občanov tak, aby bol dosiahnutý priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc.