Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Generálny prokurátor Slovenskej republiky považuje za neopodstatnené časti novelizačných článkov tzv. lex atentát, ktoré menia a dopĺňajú zákon o Policajnom zbore, Trestný zákon a zákon o elektronických komunikáciách

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dňa 18. júna 2024 zaslal podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky poverenému vykonávaním právomoci predsedu Národnej rady Slovenskej republiky list, v ktorom vyjadril právny názor na časti vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike („lex atentát“), ktoré bezprostredne súvisia s výkonom pôsobnosti prokuratúry Slovenskej republiky a ktoré sú aktuálne predmetom legislatívneho konania v Národnej rade Slovenskej republike.

 Ide o novelizačné články V bod 4, VII bod 1 a 2 a VIII, ktorými sa menia a dopĺňajú zákon o Policajnom zbore, Trestný zákonzákon o elektronických komunikáciách.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky nepovažuje novú právomoc policajta pri identifikácii osoby podozrivej zo spáchania priestupku prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, za súladný s princípmi materiálneho právneho štátu, najmä s princípmi legitimity a proporcionality zásahu do základného práva na súkromný život. Podmienenie oprávnenia policajta predchádzajúcim súhlasom prokurátora nie je v súlade so zákonným postavením a pôsobnosťou prokurátora, pretože prokurátor nie je subjektom objasňovania priestupkov, ale až následne preskúmava zákonnosť postupov a rozhodnutí orgánov verejnej správy v konaní o priestupkoch.

Ani legislatívnu zmenu Trestného zákona týkajúcu sa zákonných znakov trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s trestným postihom páchateľa, ktorý bez vážneho dôvodu nezaplatí pokutu alebo obdobnú sankciu peňažnej povahy (napríklad úroky z omeškania) uloženú v priestupkovom konaní alebo v inom osobitnom konaní (napríklad v daňovom konaní) najmenej v malej výške,  generálny prokurátor Slovenskej republiky nepovažuje za súladnú s princípom legality ani so zásadou subsidiarity a pomocnej úlohy trestného práva ako prostriedku ultima ratio.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky vyslovuje presvedčenie, že uvedené legislatívne zmeny v aktuálnom legislatívnom konaní nebudú schválené.