Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný fenomén, o boji proti nemu diskutovali odborníci GP SR s osobitnou zástupkyňou a koordinátorkou pre boj s obchodovaním s ľuďmi (OBSE)

Dňa 24. júna 2024 navštívila Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky osobitná zástupkyňa a koordinátorka pre boj s obchodovaním s ľuďmi (OBSE- Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) Kari Johnstone.

O prípadoch obchodovania s ľuďmi stíhaných v posledných rokoch na Slovensku, trendoch či rizikách v súvislosti s formami vykorisťovania, ale aj informáciách o prípadoch týkajúcich sa štátnych príslušníkov Ukrajiny diskutovali s riaditeľom Trestného odboru Generálnej prokuratúry SR JUDr. Vladimírom Javorským, PhD. a prokurátorkou Generálnej prokuratúry SR špecializujúcou sa na túto oblasť, JUDr. Zuzanou Király, PhD..

JUDr. Zuzana Király, PhD., prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky: „Boj proti fenoménu obchodovania s ľuďmi je neľahký aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby jeho páchania,pričom počet detských obetí  sexuálneho vykorisťovania, ktoré sú obchodované vo väčšine prípadov vlastnými rodičmi, blízkymi príbuznými alebo známymi, stúpa. Podobne ako mnohé iné nelegálne činnosti, aj obchodovanie s ľuďmi organizujú najmä rozsiahle, hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny, ale aj jednotlivci. Trestný čin obchodovania s ľuďmi je závažným zločinom proti ľudskej dôstojnosti a integrite, preto všetky jeho obete potrebujú komplexnú ochranu.“ Odborníci z Generálnej prokuratúry SR predstavili osobitnej zástupkyni a koordinátorke aktuálne štatistiky, zistenia, a tiež aktivity, ktoré prokuratúra v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi vyvíja.

V podmienkach Slovenskej republiky eviduje prokuratúra pretrvávajúce trendy, a to, že pri rozdelení obetí podľa pohlavia sú muži obeťami prevažne pracovného vykorisťovania a ženy a deti sexuálneho vykorisťovania, pri rozdelení obetí podľa veku, deti sú najčastejšie obeťami sexuálneho vykorisťovania a nútených sobášov a dospelé osoby pracovného vykorisťovania. V roku 2023 z celkového počtu obetí (44) bolo až 21 detí, čo predstavuje takmer polovicu.

V minulosti bola Slovenská republika považovaná prevažne za zdrojovú krajinu, avšak zmena nastala aj v tejto kategórii a Slovenskú republiku z hľadiska identifikovaných obetí v roku 2023 možno považovať prevažne za krajinu vnútroštátneho vykorisťovania, teda aj za cieľovú krajinu. Z celkového počtu identifikovaných obetí v roku 2023 (44) uviedlo celkom 32 obetí ako krajinu vykorisťovania práve Slovenskú republiku.

Medzi najčastejšie formy trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi za posledné dva roky (rok 2022 a rok 2023) patrí sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie a nútené sobáše.

Páchatelia v prípadoch trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania zneužívajú najmä nepriaznivú finančnú situáciu obetí, častokrát aj ich drogovú závislosť a následne ich hrozbou násilia, ako aj násilím, podávaním alkoholických nápojov, resp. podávaním omamných a psychotropných látok nútia k výkonu sexuálnych služieb. Klienti sú zabezpečovaní prostredníctvom sociálnych sietí a aplikácie Messenger. K poskytovaniu sexuálnych služieb dochádza najmä v bytoch páchateľov a v motorových vozidlách klientov. V prípadoch, kde boli páchateľmi samotní rodičia obetí, títo zneužili najmä svoje postavenie, odkázanosť a podriadenosť svojich detí.

Len pri sexuálnom vykorisťovaní boli detegované ako prostriedky kontaktu sociálne siete, ktoré sú však vo väčšej miere využívané nie tak na lákanie obetí, ale na ponúkanie služieb obetí a lákanie klientov. Pri ostatných formách vykorisťovania neboli využívané online platformy na komunikáciu a lákanie obetí, či klientov.

Pri pracovnom vykorisťovaní prevláda v rámci náboru osobný kontakt obete a páchateľa, ktorý ponúka zlepšenie životných podmienok obetí.

V rámci modus operandi nútených sobášov ako formy trestného činu obchodovania s ľuďmi rozlišujeme nútený sobáš dospelých žien za účelom legalizácie pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín v Európskej únii a nútené sobáše detí. Tieto dve formy nútených sobášov majú odlišnú motiváciu aj priebeh.

JUDr. Zuzana Király, PhD., prokurátorka Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky: „V trestných veciach agendy obchodovania s ľuďmi je vedené aj finančné vyšetrovanie spočívajúce v preverovaní majetkového profilu stíhaných osôb, zisťovaní prevodu finančných prostriedkov pochádzajúcich z páchania trestnej činnosti a výšky neoprávneného obohatenia sa z páchania trestnej činnosti.“

V Slovenskej republike sú obete trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi v procese trestného konania chránené pred sekundárnou viktimizáciou a ďalšou traumou počas trestného vyšetrovania. Napríklad sú vypočúvané za účasti psychológa a ich výsluch je nahrávaný, pričom sú zohľadňované ich individuálne potreby. Trestný čin obchodovania s ľuďmi je upravený v § 179 Trestného zákona s trestnou sadzbou v základnej skutkovej podstate na štyri až desať rokov.

Vyhodnotenie doterajších poznatkov otvorilo priestor na rozvíjanie spolupráce, napríklad vo forme workshopov a vzdelávania, o ktorú prejavili obe inštitúcie záujem, pričom získané poznatky takouto formou budú užitočné pre výkon pôsobnosti oboch inštitúcií.

Zľava: Tetiana Rudenko, hlavná koordinačná radkyňa (OBSE), JUDr. Vladimír Javorský, PhD., riaditeľ Trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, Kari Johnstone, osobitná zástupkyňa a koordinátorka pre boj s obchodovaním s ľuďmi (OBSE), JUDr. Zuzana Király, PhD., prokurátorka Generálnej prokuratúry SR