Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Len dôsledné napĺňanie zásady zákonnosti trestného konania je predpokladom dôvery v zákonné a spravodlivé rozhodovanie

Netrestný odbor Generálnej prokuratúry SR sa z úradnej povinnosti zaoberal problematikou súbehu výkonu služobného pomeru príslušníka PZ s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva poberajúceho za tento výkon funkcie odmenu a dospel k záveru, že v prípade výkonu funkcie poslanca obecného zastupiteľstva za odmenu nejde o výkon volenej platenej funkcie, a teda počas jej trvania nedochádza k prerušeniu výkonu funkcie príslušníka PZ.

Tento právny záver našiel svoje odraz aj v rozhodnutí prvého námestníka generálneho prokurátora SR, ktorý v mene generálneho prokurátora SR preskúmal z úradnej povinnosti rozhodnutia a postup prokurátora bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „ÚŠP“) v kauze „Gorila“. 

Prvý námestník generálneho prokurátora SR:

- zistil závažné procesné porušenia zákona v prospech obvinených, preto uznesením z 10.04.2024 podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku zrušil  ako nezákonné právoplatné uznesenia prokurátora bývalého ÚŠP z 12.02.2024 a 13.02.2024, ktorými tento zrušil uznesenie vyšetrovateľky NAKA z 23.11.2022 o začatí trestného stíhania a o vznesení obvinenia J. H. a spol. v kauze „Gorila“,

- zároveň zrušil obsahovo nadväzujúce uznesenie prokurátora bývalého ÚŠP z 12.03.2024, ktorým sám začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie J. H. a spol. v kauze „Gorila“, pretože vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením jeho pôvodných uznesení, stratilo podklad,

- prikázal prokurátorovi krajskej prokuratúry, príslušnému na konanie po zrušení ÚŠP, aby vo veci znovu konal a rozhodol o pôvodných sťažnostiach obvinených, podaných proti uzneseniu vyšetrovateľky o vznesení obvinenia z 23.11.2022.

Hodno zdôrazniť, že predmetom preskúmania veci prvým námestníkom generálneho prokurátora SR nebolo posúdenie dôvodnosti obvinenia J. H. a spol. v kauze „Gorila“, ale dôvodom zrušenia uznesení prokurátora bývalého ÚŠP bolo výlučne porušenie procesných právnych noriem