Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Prokuratúra sa zapája do projektov, ktorých cieľom je zvýšiť aplikovanie restoratívnej justície

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského sa vo štvrtok 27. júna 2024 uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Restoratívna justícia“.

Tá predstavila súčasné výzvy trestného práva v kontexte restoratívnej justície s ohľadom na legislatívu Európskej únie a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Okrem ministra spravodlivosti SR, štátnych tajomníkov ministra spravodlivosti SR, námestníka českého ministra spravodlivosti, štátnej tajomníčky ministerstva vnútra, zástupcov akademickej či advokátskej obce sa konferencie zúčastnili aj prvý námestník generálneho prokurátora SR JUDr. Jozef Kandera a krajský prokurátor v Žiline JUDr. Tomáš Balogh.

Konferencia, na ktorej vystúpili uznávaní odborníci nielen zo Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia, mala za cieľ identifikovať legislatívne a právno-aplikačné rezervy, respektíve pomenovať dôvody, prečo sa restoratívna justícia v našich pomeroch neaplikuje viac, a tiež navrhnúť postupy, ako tento celoeurópsky trend presadiť v rámci SR. Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky zastupoval prvý námestník generálneho prokurátora SR JUDr. Jozef Kandera, ktorý vo svojom príspevku zhodnotil: „Dlhodobou prioritou vedenia generálnej prokuratúry je ochrana obetí trestných činov, s ktorou je restoratívna justícia bytostne spojená. V tomto smere si prokuratúra SR, poukazujúc na aktuálny právny stav v Slovenskej republike, ale aj na európsky kontext problematiky, plne uvedomuje význam restoratívnej justície pre ochranu práv poškodených v trestnom konaní. Možno konštatovať, že prokurátor je v podmienkach trestného konania SR kľúčovým iniciátorom restoratívnych procesov, primárne prostredníctvom uplatňovania kompetencie vydať pokyn na vykonanie mediácie probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného súdu.“

fotografia prednášajúceho

Prvý námestník generálneho prokurátora SR JUDr. Jozef Kandera. 

 

Aj na základe tohto faktu prokuratúra vykonávala aktivity v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou Žilina či už na participovaní na vypracovaní návrhov na zefektívnenie využívania restoratívnej justície v podmienkach SR, ale rovnako sa podieľala na pilotnom zavedení špecialistu pre oblasť trestnej mediácie v obvode krajského súdu Žilina a Krajskej prokuratúry Žilina z radov probačných a mediačných úradníkov.  

Gestorom aktivít v súvislosti s restoratívnou justíciou v rámci prokuratúry je krajský prokurátor v Žiline JUDr. Tomáš Balogh. Ten sa venuje prezentovaniu praktických skúseností s aplikáciou alternatívnych postupov v trestnom konaní už niekoľko rokov. Okrem vzdelávacích podujatí v tejto oblasti krajský prokurátor v Žiline dlhoročne zastupuje prokuratúru aj v mnohých expertných a odborných skupinách či projektoch ministerstva spravodlivosti, ktoré sa týkajú restoratívnej justície a mediácie. Na ďalších aktivitách v tejto súvislosti bude prokuratúra participovať aj naďalej.

Krajský prokurátor v Žiline JUDr. Tomáš Balogh.