Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Prvé bilaterálne rokovanie námestníkov GP SR o spolupráci s verejným ochrancom práv

V utorok 10. októbra 2023 na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky privítali na prvom bilaterálnom stretnutí prvý námestník generálneho prokurátora SR Jozef Kandera a námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského.

Cieľom rokovania bolo vyhodnotenie doterajších poznatkov rezortu prokuratúry a verejného ochrancu práv v oblasti ochrany ľudských práv v trestných aj netrestných veciach. Zúčastnení sa zhodli, že tak prokuratúra, ako aj verejný ochranca práv pri výkone svojich pôsobností evidujú množstvo nedostatkov v právnej aj aplikačnej praxi pri postupoch a rozhodovaní orgánov verejnej správy, a to najmä v oblasti všeobecne záväzných nariadení miest a obcí, ochrany životného prostredia, reštitúcií, stavebných a sociálnych vecí.

Odborníci prokuratúry a Kancelárie verejného ochrancu práv venovali na stretnutí pozornosť aj dodržiavaniu zákonnosti a základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ústavná starostlivosť, v ktorých sú držané osoby na základe rozhodnutia súdu, pričom predmetom diskusie boli najmä previerky v centrách pre deti a rodiny a v reedukačných zariadeniach. Diskusia pokračovala zisteniami z previerok v celách policajného zaistenia v zariadeniach, v ktorých sa vykonáva väzba a trest odňatia slobody a témou dodržiavania základných ľudských práv a dodržiavania zákonnosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Vzájomne sa informovali, že previerkovou činnosťou prokuratúry, ale aj činnosťou verejného ochrancu práv, boli zistené nedostatky závažného charakteru. V prípadoch, v ktorých došlo k zisteniu porušenia zákona, bola  po bezodkladnom  prijatí prokurátorských  opatrení zabezpečená okamžitá náprava.

Na rokovaní sa zároveň účastníci dohodli, že v prípade prijímania legislatívnych zmien v oblasti, ktorá patrí do ich pôsobnosti, budú úzko spolupracovať aj v prebiehajúcich medzirezortných pripomienkových konaniach.

Nakoľko bola doterajšia spolupráca vyhodnotená ako efektívny nástroj presadzovania zákonnosti a ochrany ľudských práv, zástupcovia prokuratúry a verejný ochranca práv budú v budúcnosti pokračovať v prehlbovaní spolupráce formou pravidelnej výmeny  informácií a kooperácie v konkrétnych veciach.

true

true

true