Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Využívanie mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 každoročne klesá, v roku 2023 bol zaznamenaný historicky najvyšší počet návrhov

Štatistické údaje Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky potvrdzujú, že od nástupu Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky (10.12.2020) každoročne dochádza k poklesu využívania mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 Trestného poriadku (TP). Podľa tohto ustanovenia TP „generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon“.

FAKTY ŠTATISTIKY: 
V ROKU 2023 bol zaznamenaný HISTORICKY NAJVYŠŠÍ POČET NÁVRHOV na postup podľa § 363 TP, ktoré bol generálny prokurátor povinný vybaviť. Bolo ich 728.  

true


Generálna prokuratúra SR v roku 2022 zaevidovala 608 (- 120) takých návrhov, v roku 2021 to bolo 638 (- 90), v roku 2020 ich bolo 523 (- 205), v roku 2019 to bolo 457 (- 271), v roku 2018 ich bolo 499 (- 229), v roku 2017 išlo o 466 (- 262) a v roku 2016 celkom 608 (- 120) návrhov.

V ROKU 2023 bol zaznamenaný HISTORICKY NAJNIŽŠÍ PODIEL ZRUŠENÝCH PRÁVOPLATNÝCH ROZHODNUTÍ NA CELKOVOM POČTE PODANÝCH NÁVRHOV. Tento podiel predstavoval 10,71 %. 

true

V roku 2022 bol tento podiel 13,65 % (+ 2,94 %), v roku 2021 predstavoval 13,95 %  (+ 3,24 %), v roku 2020 to bolo 16,25 % (+ 5,54 %), v roku 2019 dokonca 19,26 % (+ 8,55 %), v roku 2018 predstavoval 18,44 % (+ 7,73 %), v roku 2017 išlo o 18,45 % (+ 7,74 %) a v roku 2016 to bolo 15,13% (+ 4,42 %). 

V roku 2023 došlo k HISTORICKY NAJNIŽŠIEMU POČTU PRÍPADOV, v ktorých bol uplatnený § 363 TP, aj v ABSOLÚTNYCH ČÍSLACH. Stalo sa tak v 78 veciach. 

V roku 2022 išlo o 83 (+ 5) prípadov, v roku 2021 to bolo 89 (+ 11) vecí, v roku 2020 išlo o 85 (+ 7) vecí, v roku 2019 to bolo 88 (+ 10) vecí, v roku 2018 išlo o 92 (+ 14) vecí, v roku 2017 to bolo 86 (+ 8) prípadov a v roku 2016 išlo o 92 (+14) vecí.

FAKTY vyplývajúce aj z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 21.06.2023, sp. zn. PL. ÚS 1/2022-270:
*Mimoriadnym opravným prostriedkom podľa § 363 TP sa sleduje náprava porušenia zákona právoplatným rozhodnutím prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní. Ide tak o súčasť ochrany zákonnosti prípravného konania, ktorá je zverená prokuratúre a napĺňa pozitívny záväzok štátu viesť trestné stíhanie, ktoré spĺňa požiadavky zákona.


*Ustanoveniami § 363 a nasl. TP sa napĺňa zásada zákonnosti trestného konania v štádiu prípravného konania, a tým sa poskytuje ochrana práv a zákonom chránených záujmov tých, proti ktorým sa vedie trestné konanie, poškodeného a zúčastnenej osoby, ale aj štátu z hľadiska jeho záujmu na náležitom zistení trestných činov a spravodlivom potrestaní ich páchateľov podľa zákona pri rešpekte k základným právam a slobodám fyzických osôb a právnických osôb.


*Možnosť ultimatívneho odstránenia nezákonnosti už v prípravnom konaní podľa § 363 TP síce prináša zásah do stability nezákonného rozhodnutia prokurátora alebo policajta, ale je to v záujme dôvery v zákonné a spravodlivé rozhodovanie, čím sa zabezpečuje účel trestného konania (§ 1 TP) už v štádiu prípravného konania bez následnej zbytočnej kontaminácie ďalších štádií trestného konania.


*Rozhodnutia generálneho prokurátora vydané podľa § 363 TP nezasahujú do súdnej moci, nenahrádzajú účinky rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie a neodnímajú účinky súdnym rozhodnutiam. Právomoci generálneho prokurátora pri rozhodovaní podľa § 363 TP s rozhodovaním sudcu pre prípravné konanie sa ani neprekrývajú a každý z nich pôsobí v rámci jemu zverených právomocí.  
*Rozhodovanie generálneho prokurátora podľa § 363 TP má procesný charakter a jeho rozhodnutie nepredstavuje prekážku pokračovania v trestnom konaní a podania obžaloby na súde.


*Výnimočnosť použitia mimoriadnych opravných prostriedkov neznačí ojedinelosť ich využívania. 

Tento účinný prostriedok nápravy, zaručujúci odstránenie porušenia zákonnosti ešte v prípravnom konaní bol aplikovaný, keď bolo v rozhodnutiach prokurátora alebo policajta, alebo v konaní, ktoré im predchádzalo, zistené zásadné porušenie zákona a nápravu nebolo možné zabezpečiť inými právnymi prostriedkami prokurátora.