Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNY PROKURÁTOR SR: Maroš Žilinka s námestníkom generálneho prokurátora SR Jozefom Sedlákom neohlásene navštívili Reedukačné centrum v Trstíne

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka dnes spolu s námestníkom generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozefom Sedlákom neohlásene navštívili Reedukačné centrum Trstín, ktoré bolo z jedným z reedukačných centier, kde vykonala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v roku 2023 kontroly stavu zákonnosti.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa osobne presvedčil o podmienkach, do ktorých sú súdmi umiestňované, a v ktorých žijú maloleté dievčatá. 

Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky: "Musím žiaľ konštatovať, že tieto podmienky sú katastrofálne a nehodné starostlivosti o maloletých v 21. storočí. Aj dnešná návšteva ma len utvrdila v nevyhnutnosti koncepčnej a systémovej zmeny starostlivosti štátu o deti. Zmeny musia garantovať vytvorenie takých podmienok, ktoré zamestnancom reedukačných centier umožnia reálne vykonávať svoje poslanie v najlepšom záujme detí."

Na základe dnešnej osobnej skúsenosti považuje generálny prokurátor Slovenskej republiky vystúpenie v pléne Národnej rady SR, o ktoré požiadal dňa 17. januára 2024, za ešte naliehavejšie.

trueGenerálny prokurátor SR Maroš Žilinka a námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák na neohlásenej kontrole Reedukačného centra v Trstíne

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vykonala na základe Plánu hlavných úloh prokuratúry Slovenskej republiky na rok 2023  v priebehu roka 2023 previerky dodržiavania zákonnosti v každom z 13 reedukačných centier aktuálne pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Cieľom týchto previerok realizovaných v súlade s § 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov bolo preskúmanie a následné komplexné zhodnotenie stavu zákonnosti v reedukačných centrách.

Pri výkone previerok, ktoré boli vykonávané generálnou prokuratúrou vždy neohlásene, sa kládol dôraz na dodržiavanie práv detí umiestnených v reedukačných centrách, ako aj na podmienky, za akých sú deti v reedukačných centrách držané.

Na základe poznatkov získaných vlastnou previerkovou činnosťou generálnej prokuratúry bolo nutné konštatovať, že reedukačné centrá pri súčasnom nastavení a pravidlách fungovania nielenže neplnia účel, ktorý im súčasná právna úprava zveruje, ale nepredstavujú pre umiestnené deti ani bezpečné miesto, v ktorom by boli dodržiavané ich práva. Na základe výsledku kontrol zvolal generálny prokurátor Maroš Žilinka multilaterálne stretnutie za účasti zástupcov viacerých rezortov, a zároveň požiadal o vystúpenie v pléne Národnej rady SR.