Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNY PROKURÁTOR SR: Protest prokurátora proti rozhodnutiu ministra životného prostredia SR o nepovolení odstrelu medveďa

Generálny prokurátor Slovenskej republiky na základe podnetu preskúmal rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 4442/2023-9. (23/2022-rozkl.) zo dňa 24.02.2023, ktorým zamietol rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. 7426/2022-6.3 zo dňa 11.08.2022, ktorým nepovolilo výnimku zo zákazu ustanoveného v § 35 odsek 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.j. nepovolilo poľovníckej organizácii usmrtiť – odstreliť štyroch jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v poľovnom revíri Spoločný poľovný revír č. 10 Kalamárka Detva v roku 2022.

Generálny prokurátor podal dňa 21.03.2024 proti predmetnému rozhodnutiu ministra protest prokurátora, v ktorom konštatoval porušenie ustanovení správneho poriadku, nepreskúmateľnosť rozhodnutia, nevysporiadanie sa s podstatnými námietkami poľovníckej organizácie, ako aj absenciu náležitého odôvodnenia, pre ktorú je rozhodnutie arbitrárne.

Jednou zo základných náležitostí každého rozhodnutia je presvedčivé odôvodnenie. Práve odôvodnenie slúži na to, aby adresátov presvedčilo, že výrok rozhodnutia vychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a rozhodnutie správneho orgánu je správne a zákonné. Je absolútne neprijateľné, aby rozhodnutie ministra rezignovalo na ochranu práv účastníkov konania a vydal rozhodnutie, ktoré je arbitrárne.

Očakávania žiadateľa o súhlas na povolenie odstrelu, ako aj očakávania obyvateľov územia, na ktorom boli opakovane zadokumentované početné dôkazy o škodách na majetku spôsobených medveďom hnedým a súčasne aj strety medveďa s obyvateľstvom, že rozhodnutie ministra nebude trpieť vadou nepreskúmateľnosti, považuje generálny prokurátor za legitímne.

protest prokurátora proti rozhodnutiu ministra životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým nepovolil Poľovníckej organizácii Kalamárka, Detva, usmrtiť- odstreliť štyroch jedincov medveďa hnedého