Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNY PROKURÁTOR SR: VŠETKY TRESTNÉ STÍHANIA MUSIA BYŤ VYKONANÉ ZÁKONNE

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka po preskúmaní zákonnosti konania a rozhodnutí o všetkých námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), podaných od vznesenia obvinenia vo veci trestne stíhaných príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, zistil, že

- uzneseniami bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS z 30. septembra 2021, 08. novembra 2021, 16. novembra 2021 a 02. novembra 2023, ktorí rozhodovali o sťažnostiach proti uzneseniam vyšetrovateľa ÚIS, ktorými sa tento na základe námietok zaujatosti nevylúčil z vykonávania úkonov trestného konania, a v konaní, ktoré im predchádzalo, došlo k porušeniu zákona. Bezprostredne nadriadení policajtov ÚIS v prebiehajúcom trestnom stíhaní mali procesné postavenie svedka a v takom postavení aj vypovedali, v dôsledku čoho mali byť pre zaujatosť vylúčení z rozhodovania o podaných sťažnostiach. Ich rozhodnutia tak zaťažili konanie podstatnou vadou konania a

- dozor vykonávajúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava na porušenia zákona zo strany bezprostredne nadriadených policajtov ÚIS nereagoval, nápravu nezákonného stavu právnymi prostriedkami dozoru prokurátora nevykonal a nezákonnosť neodstránil.

So zreteľom na zistené nezákonnosti, ich povahu a bezprostredný dopad na procesnú použiteľnosť vykonaných dôkazov, generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka rozhodol, že 

-odňal vec Krajskej prokuratúre Bratislava a zároveň určil, že na konanie bude príslušná Krajská prokuratúra Trnava,

- budú okamžite prijaté opatrenia na odstránenie nezákonnosti právnymi prostriedkami dozoru prokurátora a

- bude vyvodená zodpovednosť za porušenie povinností prokurátora.

Zároveň generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka považuje za potrebné zopakovať, že

- trestné konanie sa riadi zásadou stíhania len zo zákonných dôvodov. Ide o najdôležitejšiu základnú zásadu trestného konania, ktorá má aj ústavnoprávny základ. Na jej napĺňaní a dôslednom rešpektovaní bude generálny prokurátor SR vždy bezvýhradne trvať,

-záujem zákonnosti musí byť nadradený akémukoľvek inému záujmu,

- podmienkou zákonného a spravodlivého rozhodnutia v každej veci môže byť len konanie pred orgánom, o nestrannosti ktorého nie sú žiadne pochybnosti,

-  na porušenia zákona bude generálny prokurátor SR vždy nekompromisne reagovať, a to bez ohľadu na osobu obvineného, jej postavenie či spoločenský status. Tak, ako tomu bolo aj doposiaľ.