Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA NITRA: Prokurátori zachránili pozemky skutočných dedičov, ktoré podvodom získala neoprávnená osoba

Krajský súd v Nitre potvrdil rozsudok Okresného súdu Nitra a definitívne rozhodol o tom, že pozemky získané podvodom, patria do dedičstva po zosnulom.

Vďaka tomuto prelomovému rozhodnutiu môžu dedičia obnoviť dedičské konanie a pozemky, o ktoré nespravodlivo prišli, zdediť. Naopak, súd uznal vinnou osobu, ktorá nadobudla pozemky podvodom a následne ich predala. Páchateľ bol na základe obžaloby  prokurátorky Okresnej prokuratúry Nitra za svoje skutky právoplatne potrestaný, pozemky na základe žaloby prokurátora v civilnom sporovom konaní sa navrátili do vlastníctva zosnulého ku dňu jeho smrti a môžu byť predmetom dedičského konania.

Pre záchranu pozemkov pre dedičov podal prokurátor Krajskej prokuratúry Nitra žalobu o určenie vlastníctva k pozemkom, ktoré ku dňu smrti patrili zosnulému vlastníkovi, a ktoré neoprávnená osoba nezákonne získala a následne predala Poľnohospodárskemu družstvu vo Veľkom Záluží. K pozemkom sa osoba dostala v rozpore so zákonom tak, že nepravdivo urobila vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam do notárskej zápisnice. Skutoční majitelia sa o pochybných prevodoch dozvedeli náhodou.

Pozemky získané predmetnou osobou boli následne predané a boli predmetom žaloby prokurátora Krajskej prokuratúry Nitra o určenie vlastníckeho práva podľa § 93 odsek 1 písmeno b) Civilného sporového poriadku. Okresný súd Nitra rozsudkom zo dňa 16.03.2023 žalobe prokurátora v celom rozsahu vyhovel a určil, že konkrétny nebohý bol ku dňu smrti v podiele 1/1 vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Veľké Zálužie špecifikovaných v žalobe. Rozsudok okresného súdu bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Nitre zo dňa 27.02.2024, ktorý nadobudol právoplatnosť 05.04.2024.

Páchateľ bol odsúdený za zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 odsek 1 písmeno a), odsek 2 písmeno b) Trestného zákona účinného do 07.11.2017. Odsúdenému súd uložil trest odňatia slobody vo výmere 2 roky, ktorý mu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu v trvaní 3 roky. 

Mediálne tému ako prvý otvoril denník Plus 1 deň.