Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA NITRA: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vyhovel protestu prokurátora vo veci prevádzkovania skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža

Prokurátor Krajskej prokuratúry Nitra podal s dôrazom na ochranu životného prostredia a ochranu ľudského zdravia vo veci kolaudácie stavby Skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža (3. etapa 2. časť) protest prokurátora, nakoľko neboli splnené zákonné podmienky pre vydanie rozhodnutia o povolení užívať túto skládku.

Prokurátor začal vo veci konať ex-offo, pričom zistil:

Obec Iža nepostupovala v súlade s ustanovením § 81 stavebného zákona, keď v spise nebol dôkaz o tom, že stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní vedenom v roku 1994 sa v spise navyše ani nenachádzala, pričom obec ju nemala, a ani nemá k dispozícii.

Zároveň na parcele, na ktorej mala byť podľa prokurátorom napadnutého kolaudačného rozhodnutia umiestnená skládka, sa už nachádza iná stavba. Rozhodnutie obec vydala bez toho, aby v ňom boli úplne opísané skutkové okolnosti. Právne posúdenie veci v ňom absentovalo úplne.

Protokol o ústnom pojednávaní tvoriaci podklad kolaudačného rozhodnutia zas neobsahoval ani jedno stanovisko dotknutých orgánov verejnej správy, a ani zákonom vyžadované porovnanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní.

Prokurátor Krajskej prokuratúry Nitra podal s dôrazom na ochranu životného prostredia a ochranu ľudského zdravia vo veci kolaudácie stavby Skládky tuhého komunálneho odpadu v obci Iža (3. etapa 2. časť) protest prokurátora, nakoľko neboli splnené zákonné podmienky pre vydanie rozhodnutia o povolení užívať túto skládku. Prokurátor začal vo veci konať ex-offo, pričom zistil:

Obec Iža nepostupovala v súlade s ustanovením § 81 stavebného zákona, keď v spise nebol dôkaz o tom, že stavba bola zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní vedenom v roku 1994 sa v spise navyše ani nenachádzala, pričom obec ju nemala, a ani nemá k dispozícii.

Zároveň na parcele, na ktorej mala byť podľa prokurátorom napadnutého kolaudačného rozhodnutia umiestnená skládka, sa už nachádza iná stavba. Rozhodnutie obec vydala bez toho, aby v ňom boli úplne opísané skutkové okolnosti. Právne posúdenie veci v ňom absentovalo úplne.

Protokol o ústnom pojednávaní tvoriaci podklad kolaudačného rozhodnutia neobsahoval ani jedno stanovisko dotknutých orgánov verejnej správy a ani zákonom vyžadované porovnanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v stavebnom konaní.

true  ilustračné foto

Oprávnenosť požiadaviek Krajskej prokuratúry Nitra, týkajúcich sa prevádzkovania skládky v obci Iža, potvrdil Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Prokuratúra poukázala na porušenie Stavebného zákona a Správneho poriadku v rozhodnutí obce Iža, ktorá podľa prokurátora konala v rozpore so zákonom. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky dal prokurátorovi za pravdu.

Zároveň v tejto veci prebieha na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ústredí v Bratislave, konanie o ďalšom proteste prokurátora Krajskej prokuratúry Nitra proti integrovanému povoleniu na prevádzkovanie tejto skládky.

V tomto konaní zatiaľ Slovenská inšpekcia životného prostredia prvostupňovým rozhodnutím zo dňa 13.12.2023 vyhovela protestu prokurátora a zrušila rozhodnutie Inšpektorátu životného prostredia Bratislava o integrovanom povolení pre prevádzku skládky v obci Iža.