Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

KRAJSKÁ PROKURATÚRA NITRA: Ministerstvo životného prostredia SR vyhovelo protestu prokurátora vo veci prevádzkovania kúpaliska Podhájska

Prokurátor Krajskej prokuratúry Nitra podal s dôrazom na ochranu ľudského zdravia a ochranu životného prostredia vo veci čerpania vody z geotermálneho vrtu v Podhájskej, jej využívania a následného vypúšťania vody do potoka protest, nakoľko neboli splnené zákonné podmienky pre vydanie rozhodnutia o povolení čerpať podzemné geotermálne vody. Oprávnenosť požiadaviek Krajskej prokuratúry Nitra aktuálne potvrdilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Správny orgán zároveň nekonal so zástupcom štátu - ako vlastníkom geotermálnej vody. Rozhodnutie tak vydal príslušný okresný úrad bez toho, aby sa uskutočnilo zisťovacie konanie a vo výroku ukladal povinnosti a priznával práva subjektom, ktoré neboli účastníkmi konania. V rozpore so zákonom bola riešená aj tzv. reinjektáž (technológia slúžiaca na to, aby sa voda vrátila bez akejkoľvek biologickej či chemickej kontaminácie do prameňa pomocou druhého vrtu GRP-1, a aby sa vzácne, mineralizované vody z prameňa nestratili).

Oprávnenosť požiadaviek Krajskej prokuratúry Nitra, týkajúcich sa prevádzkovania kúpaliska Podhájska, aktuálne potvrdilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Prokuratúra poukázala na porušenie hneď troch zákonov v rozhodnutí príslušného okresného úradu, ktorý podľa prokurátora konal v rozpore so zákonom. Ten podľa neho pochybil pri ustanoveniach vodného zákona, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ale aj zákona o správnom konaní. Rozkladová komisia ministerstva životného prostredia dala prokurátorovi za pravdu.

Krajská prokuratúra Nitra upozorňovala predovšetkým na nesprávne povolenie na vypúšťanie vôd z bazéna do okolitého prostredia, neurčité stanovenia povinností a skutočnosť, že pred vydaním rozhodnutia okresným úradom nebolo zabezpečené zisťovanie vplyvov na životné prostredie. Za právne sporné prokurátor považoval aj samotný odber vody, nakoľko prevádzkovateľ kúpaliska nepreukázal vlastníctvo k vrtu, z ktorého čerpá podzemné vody a nemal ani potrebný súhlas Slovenskej republiky na čerpanie vody.

„Rozhodnutie okresného úradu tak bolo nedostatočne odôvodnené, preto je nepreskúmateľné – teda nezákonné,“ uvádza prokurátor v proteste, o ktorom rozhodovalo ministerstvo životného prostredia.

Vec sa tak vracia opäť na príslušný okresný úrad. Prevádzkovateľ kúpaliska bude musieť zabezpečiť všetky podklady potrebné pre vydanie nového právoplatného rozhodnutia. Následne môže byť vydané nové rozhodnutie, na základe ktorého bude možné čerpať vodu.