Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi

pre pokračovací prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona

na neverejnom zasadnutí konanom 3. mája 2023 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l :

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Bratislava I, Odbore kriminálnej polície  pod ČSV: ORP-329/3-VYS-B1-2021, sa v trestnom konaní 

 n e p r i p ú š ť a   ú č a s ť   p o š k o d e n ý ch.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

 

Úplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky