Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi

pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. e), Trestného zákona a pre prečin porušovania ochrany stromov a krov podľa § 306 ods. 1 alinea prvá Trestného zákona

na neverejnom zasadnutí konanom 25. mája 2023 v Bratislave o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

 

 

r o z h o d o l :

Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi vedenej na Odbore odhaľovania nebezpečných materiálov a enviromentálnej kriminality, oddelenia Prešov, národnej centrále osobitných druhov kriminality, Prezídia Policajného zboru pod ČVS: PPZ-888/NCK-ENV-PO-2022, sa v trestnom konaní 

    ú č a s ť   p o š k o d e n ý ch   n e p r i p ú š ť a.

 

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

 

Úplné znenie uznesenia  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky